Διευκρινήσεις υπ. Υποδομών προς τους Δήμους για τις δημόσιες συμβάσεις έργων & μελετών

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους των Δήμων της χώρας, του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Σπίρτζης με εγκύκλιο του παρέχει τις ακόλουθες διευκρινήσεις. 

 

(Δημοσιεύονται αυτές που αφορούν Δήμους και Περιφέρειες)

1. Επιτροπές Διαγωνισμού εκτός Μη.Μ.Ε.Δ.:

Δεν απαιτείται η συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού να γίνεται μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς, τη διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και γενικώς “τις εξαιρετικές διαδικασίες”.

Οι διατάξεις περί Μη.Μ.Ε.Δ. αφορούν “μόνο στην ανοικτή και κλειστή διαδικασία”, αναφέρει ο Υπουργός.

2. Επιτροπές Παραλαβής εκτός Μη.Μ.Ε.Δ.:

Όπως είναι γνωστό, η παρ.3 του αρ.170 του νόμου Σπίρτζη, υπό τον τίτλο “Προσωρινή παραλαβή του έργου” ορίζει ότι για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την Επιτροπή παραλαβής, τα μέλη της οποίας επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα.

Στην εγκύκλιο ο κ. Σπίρτζης ορίζει ότι η προβλεπόμενη κλήρωση υπαλλήλων μέσω του Μητρώου στις εν λόγω περιπτώσεις Επιτροπών παραλαβής δεν είναι προς το παρόν εφικτή και οι συγκροτήσεις των Επιτροπών παραλαβής θα εξακολουθούν να γίνονται εκτός Μητρώου.

3. Δύο αυτοδιοικητικά παραδείγματα για τον τρόπο εγγραφής στο Μη.Μ.Ε.Δ.:

Για τις Περιφέρειες: “Όταν η Αναθέτουσα Αρχή έχει υπηρεσιακές μονάδες σε περισσότερες της μίας έδρες (περιφερειακές ενότητες), τότε η εγγραφή θα γίνει χωριστά από κάθε υπηρεσιακή μονάδα (π.χ. Περιφέρεια Α.Μ.Θ./ Περιφερειακή Ενότητα Έβρου/ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)”.

Για τους Δήμους: “Όταν όλες οι υπηρεσιακές μονάδες της αναθέτουσας αρχής έχουν έδρα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, τότε είναι δυνατόν η εγγραφή της αναθέτουσας αρχής να περιλάβει τεχνικούς υπαλλήλους που προέρχονται από τις διάφορες υπηρεσιακές της μονάδες (π.χ. ο Δήμος Λέσβου να περιλάβει στην εγγραφή του τους τεχνικούς υπαλλήλους που πληρούν τα κριτήρια και υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία, Πολεοδομία, Υπηρεσία Πρασίνου κλπ)”.

4. Επιπλέον, ο Υπουργός καθιστά σαφές ότι οι υπάλληλοι κάθε υπηρεσίας θα κληρώνονται, κατά πάσα πιθανότητα, και σε Επιτροπή διαγωνισμού άλλης υπηρεσίας της ίδιας περιφερειακής ενότητας όπου και θα πρέπει να επιτελέσουν επαρκώς τα καθήκοντά τους.”