Νέες αρμοδιότητες εκχωρούνται στις Οικονομικές Επιτροπές. Μεγενθύνεται η αποδυνάμωση των Δημ. Συμβ. των Δήμων της χώρας

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ιθαγένεια (άρθρο 23) δίνονται επιπλέον αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή των Δήμων απαξιώνοντας ακόμη περισσότερο τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της χώρας και ειδικότερα τις Δημοτικές Παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση και την πρόσθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή αποδυναμώνεται ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι στην Οικονομική Επιτροπή δεν εκπροσωπούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις σε αντίθεση με το Δημοτικό Συμβούλιο που αποτελεί το πλέον αντιπροσωπευτικό συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων.

Το νομοσχέδιο, άρα και το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί αντικείμενο συζήτησης κατά την αυριανή συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, οπότε και αναμένεται να διατυπωθεί η άποψη της Αυτοδιοίκησης επί του θέματος.

Ειδικότερα:

Στην Οικονομική Επιτροπή εκχωρούνται οι εξής επιπλέον αρμοδιότητες:

«στ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού…

η) Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων…

iv. Αποφασίζει για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων…

vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων…

κβ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα».