«Τιμωρούνται» οι τοπικές κοινωνίες που αντιστέκονται στα αιολικά πάρκα

Με νομοθετική τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών -ενταγμένη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει ζητήματα ιθαγένειας και εύρυθμης λειτουργίας των ΟΤΑ- τα ανταποδοτικά τέλη που ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η αιολική βιομηχανία προς τις τοπικές κοινότητες και τα χωριά εντός των ορίων των οποίων υπάρχουν εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες ή άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) εφεξής θα διατίθενται για την κάλυψη, τακτοποίηση των όποιων άλλων αναγκών προτεραιοποιούν οι Δήμαρχοι.

Με την αναπάντεχη αυτή εξέλιξη, χάνεται κάθε κίνητρο στις τοπικές κοινότητες να αποδεχθούν και να υποστηρίξουν τη δημιουργία αιολικών μονάδων στις περιοχές τους αν και σχεδόν το σύνολο των τοπικών κοινωνιών αντιστέκεται με πολλούς τρόπους στην εγκατάσταση τους, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει και στο Δήμο Σαρωνικού, πρωτοστατούντος του Δημάρχου, Πέτρου Φιλίππου.

Ειδικότερα, σε σχέση με την κατατεθείσα τροπολογία:

Το άρθρο 44 του νομοσχεδίου που αφορά τη διάθεση ειδικού τέλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και υβριδικούς σταθμούς, τροποποιείται το τέλος της παραγράφου Α4 του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 με την προσθήκη του εξής εδαφίου:

«Κατ’ εξαίρεση, τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος χρηματικά υπόλοιπα από το ειδικό τέλος και τα αντίστοιχα έσοδα των χρήσεων 2020 και 2021 μπορούν να διατίθενται, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την εξόφληση οφειλών και την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών του δήμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία αναλογία επιμερισμού μεταξύ των κοινοτήτων».

Σημειώνεται ότι την υποχρέωση ανταποδοτικού τέλους έχουν όλοι οι σταθμοί ΑΠΕ -και σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά αυτά που έχουν ισχύ πάνω από 20 Μ\/ν- σε ποσοστό 3% επί του προ ΦΠΑ ετήσιου τζίρου τους.

Μέχρι σήμερα το ανταποδοτικό τέλος του 3% κατανεμόταν κατά 1,7% στους δήμους για έργα στις τοπικές κοινότητες όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι μονάδες, κατά 1 % για τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι μονάδες μέσω μείωσης στους λογαριασμούς ρεύματος και κατά 0,3% στο Πράσινο Ταμείο.

Με την ισχύουσα μέχρι και σήμερα διάταξη του νόμου, οι Δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να διαθέτουν το 80% των χρηματικών ποσών που έπαιρναν από το ανταποδοτικό τέλος αποκλειστικά σε περιβαλλοντικές δράσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένοι οι αιολικοί σταθμοί.