301 εκατ. € για την ανάπτυξη δασικών περιοχών & τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Με κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2380) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εκχώρησε στη Γενική Διεύθυνση Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος ποσό 301 εκατ. € για την ανάπτυξη δασικών περιοχών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών. 

Δικαιούχοι θα είναι, Ενώσεις, δήμοι ή ενώσεις δήμων, Περιφέρειες, διαχειριστές δημόσιας ή ιδιωτικής γης, φυσικά πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,  με στόχο να ενισχυθεή η δραστηριότητα τους στον πρωτογενή τομέα.

Σε σχετικά σύντομο χρόνο αναμένεται η έκδοση των εφαρμοστικών της ΚΥΑ υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα καθορίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη εφαρμογή της. 

Τα μέτρα που αποτελούν πλέον αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών είναι τα εξής:

–  Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (Μ 08)

1.1. ΜΕΤΡΟ 8.1 «Στήριξη για δάσωση / δημιουργία δασικών εκτάσεων» – 81,8 εκατ. ευρώ

1.2. ΜΕΤΡΟ 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» –  21,3 εκατ. ευρώ

1.3. ΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» – 59,2 εκατ. ευρώ

1.4. ΜΕΤΡΟ 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» – 101,7 εκατ. ευρώ

1.5. ΜΕΤΡΟ 8.6 «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων» – 27,2 εκατ. ευρώΕνισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (Μ 12)

1.6. ΜΕΤΡΟ 12.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000» – 10 εκατ.ευρώ.