6.539.982,31 € στους Δήμους για τη μεταφορά των μαθητών

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατανέμεται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο:

«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 6.539.982,31 €, στους Δήμους της χώρας, ως εξόφληση της συνολικής τους δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών, κατά τη σχολική περίοδο 2011-2012, και έναντι της συνολικής τους δαπάνης κατά τη σχολική περίοδο 2012-2013.