Ξεκινάνε στα Γλυκά Νερά και στο Φούρεσι οι εργασίες κατασκευής του Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ

ΚΕΛ Κρωπίας-Παιανίας

Ο Δήμος Παιανίας με ανακοίνωση του ενημερώνει τους κατοίκους και ιδιοκτήτες ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών ότι η ΕΥΔΑΠ ξεκινάει τις εργασίες κατασκευής του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα πλαίσια του έργου θα κατασκευάζονται οι εξωτερικές διακλαδώσεις για την σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, το οποίο θα υλοποιείται ταυτόχρονα.

Ο Δήμος Παιανίας, καλεί τους πολίτες ή τους νόμιμους εκπροσώπους των ακινήτων που διαμένουν στις παρακάτω οδούς, να παραλάβουν την αίτηση για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης καθώς και τον κατάλογο με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. (αναφέρονται παρακάτω)

Οδοί περιοχής Γλυκών Νερών

Θεσσαλίας
Σολωμού
Σπετσών
Σάμου
Διονυσίου Κλάδη
Πευκών
Δαυλείας
Καραϊσκάκη
Αμοργού
Θεολόγου
Σουλιέ
Τήνου
Αγνής Μαρίας
Θεσσαλονίκης
Ευτυχίας
Κωνσταντινουπόλεως
Χρυσοστόμου Σμύρνης
Παπαδιαμάντη
Σκιάθου
Νάξου
Ικάρου
Ελπίδος
Ηπείρου
Ζαΐμη
Λιβερίου

Οδοί περιοχής Φούρεσι

Σαλώνων
Παράδρομος Ολυμπιονικών
Ιθάκης
Αγίου Ευστρατίου
Βυτίνης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • την ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ: www.eydap.gr
  • την ιστοθέση του Δήμου Παιανίας: https://www.paiania.gov.gr/
  • καθώς και από το αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 419, Αγ. Παρασκευή, Τηλέφωνα: 1022 ή 210-2144444
  • τα γραφεία του Δήμου Παιανίας στην διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 38Α τηλ: 2132030709 κα. Ξανθή Νικολογιάννη

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ της παρούσας ανακοίνωσης: στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 419, Αγ. Παρασκευή, Τηλέφωνα: 1022 ή 210-2144444

Στα γραφεία του Δήμου Παιανίας στην διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 38Α .τηλ: 2132030709 κα. Ξανθή Νικολογιάννη

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 1068/1980, το Π.Δ. 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β΄/06-05-2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης), η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και γι’ αυτό καλείσθε να παραλάβετε τα απαιτούμενα έντυπα και να τα καταθέσετε συμπληρωμένα προκειμένου να κατασκευασθεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού δεν προσκομίσει, εντός της αναφερόμενης προθεσμίας, τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου του, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση στη θέση που κρίνει κατάλληλη όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10, παρ. 1.3, εδ. Γ της Υπουργικής Απόφασης Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β΄/06-05-2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης), προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Ν. Στάμου

Δίκτυο Αποχέτευσης Παιανίας-Κορωπίου

Δικαιολογητικά
Για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης
στο Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων Δήμου Παιανίας

  1. Έντυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτου
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κυρίου ή του νόμιμου εκπροσώπου για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης την αποδοχή της χρέωσης της δαπάνης κατασκευής της, τη δέσμευση για οριστική σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων μετά την έγγραφη άδεια της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και την αποδοχή των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (όπως στο συνημμένο υπόδειγμα).
  3. Αντίγραφα λογαριασμών ύδρευσης του υδρομέτρου που αναφέρεται στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση
  4. Απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικιών για ορισμό εκπροσώπησης του ακινήτου για τη διαδικασία κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης (υποβολή δικαιολογητικών κλπ)
  5. Αντίγραφο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας με πίνακα χιλιοστών, εάν υπάρχει
  6. Πίνακας ιδιοκτητών

ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου

Γενικές επισημάνσεις

Με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικό τα προϊόντα των χώρων υγιεινής και γενικά των χώρων οικιακής χρήσης των ακινήτων, ήτοι τα οικιακά λύματα. Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση στους αγωγούς και τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης των ακολούθων ουσιών, έστω και αν προέρχονται από οικιακή εν μέρει ή εν όλω χρήση:

α. Υγρών που προέρχονται γενικά από εκκένωση βόθρων, στεγανών ή απορροφητικών

β. Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, προϊόντα δεξαμενών καθιζήσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες ύλες (πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κ.λπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.

γ. Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ή άλλων ουσιών, που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης,

δ. Αερίων και ατμών, από στεγνωτήρια και διάφορα άλλα καταστήματα,

ε. Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη, ή ασφυξιογόνα αέρια.

στ. Υγρών που μπορούν, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης, ή να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία των αγωγών, (π.χ. καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις, ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κ.τ.λ.).

ζ. Ουσιών που λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κ.λπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις,

η. Υγρών με μεγάλη περιεκτικότητα, κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα λειτουργίας, σε λίπη και έλαια,

θ. Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35 βαθμών Κελσίου. όταν αποχετεύονται σε αγωγούς .

ι. Υγρών σε μεγάλες ποσότητες που κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ και των υπηρεσιών των συναρμόδιων φορέων, δύναται να προκαλέσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

ια. Υγρών γενικά με ουσίες και μέταλλα που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης, ή που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στη λειτουργία των έργων επεξεργασίας και βιολογικών καθαρισμών των λυμάτων

Ακόμη επισημαίνεται:

Τα εσωτερικά δίκτυα και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης ενός ακινήτου κατασκευάζονται εντός του χώρου του ακινήτου και μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή του.

Η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων αποχέτευσης ενός ακινήτου γίνεται πάντοτε με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου του ακινήτου.

Ο κύριος του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να διαχωρίζει το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων από το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων του ακινήτου και να αποχετεύει χωριστό τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια ύδατα.

Για την σύνδεση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ενός ακινήτου με τον αντίστοιχο αγωγό αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, πρέπει να υπάρχει εντός του ακινήτου, παρά την ρυμοτομική γραμμή, και πάντοτε πριν από το Φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου προς την πλευρά του ακίνητου, αυτόματη αλλά και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας.

Η δικλείδα αυτή αποτελεί μέρος των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η θέση της πρέπει να είναι κατάλληλη για να μπορούν να την ελέγχουν, όταν χρειασθεί τα αρμόδια όργανα που έχουν νόμιμα την ευθύνη λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου.

Οι συνδέσεις των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ενός ακινήτου με τον αντίστοιχο αγωγό αποχέτευσης του οριστικού δικτύου γίνεται απ’ ευθείας χωρίς την μεσολάβηση βόθρου, στεγανού ή μη του οποίου η κατασκευή απαγορεύεται εν προκειμένω.

Μετά την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, ενός ακινήτου με τον αντίστοιχο αγωγό αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οι κύριοι του ακινήτου οφείλουν να κατεδαφίσουν και να αχρηστεύσουν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη τους. όπως ενεργούν για κάθε εργασία του εσωτερικού δικτύου, κάθε παλαιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων υδάτων, παλαιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς βόθρους, ή προς εξωτερικές διακλαδώσεις, η προς αγωγούς που καταργήθηκαν κ.τ.λ.

Για ν’ αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να εκκενωθούν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να γεμιστούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

Τα προερχόμενα από πισίνα ή σιντριβάνι ύδατα ενός ακινήτου, οδηγούνται μέσω σωλήνα ρυθμιζόμενης ροής σε θέση του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων πριν από την δικλείδα ασφαλείας και τον μηχανικό σίφωνα του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων απ’ όπου αποχετεύονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αποχετεύονται και τα ακάθαρτα ύδατα του ακινήτου.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι πρόσφορη η ανεύρεση των κυρίων των ακινήτων ή αμφισβητείται η κυριότητά τους, οι υποχρεώσεις οικονομικές ή άλλες των κυρίων των ακίνητων που αναφέρονται στον κανονισμό ισχύουν και για αυτούς που ασκούν νομή των ακινήτων με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και για τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους όπως ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3481/2-8-2006 με την οποία προστέθηκε παρ. 6 στο άρθρο 9 του Ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/25-10-1999).