Συνεδριάζει την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

Συνεδριάζει την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης με διαδικασία τηλεδιάσκεψης.  

Στην ημερήσια διάταξη περιέχονται εννέα θέματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ζητημάτων που θα τεθούν από πλευράς αντιπολίτευσης προς τον Δήμαρχο κ. Α. Ζούτσο.(ερωτήσεις ελέγχου, κ.ά.)

Η ημερήσια διάταξη

1. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 & άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4623/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010 και άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

3. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010 και άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

4. Λήψη Απόφαση για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού– Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης» (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006).

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του ποσού τακτικής επιχορήγησης Δήμου Παλλήνης προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022.

6. Λήψη απόφασης περί εκδίκασης ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά την ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης καθώς και της συνημμένης Αρχιτεκτονικής Μελέτης προς τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ΟΣΔΥ (Πανόραμα Δ.Ε. Παλλήνης), με καθορισμό των όρων δόμησης στο Ο.Τ. 132 για την κατασκευή Κτιρίου Καταστήματος Καθημερινών Αναγκών και Κτιρίου Καταστήματος Εστίασης.

7. Λήψη απόφασης περί ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών και αναπληρωτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 για την Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ης κατανομής πιστώσεων έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης.

9. Λήψη απόφασης για κατάργηση του οικογενειακού τάφου που βρίσκεται στον τομέα 23 αριθμό 280 του κοιμητηρίου Παλλήνης και έχει παραχωρηθεί το εν λόγω δικαίωμα χώρου με την υπ΄αριθμ. 104/23-6-1981 πράξη.