Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 με 24 θέματα προς συζήτηση

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σαρωνικού (φωτ. αρχείου)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σαρωνικού, την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:30 στο Δημοτικό Κατάστημα υπό την προεδρία της κ. Μαρίας Κόλλια, με 24 εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, θέματα. 1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 56.330,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της A΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.344,63 € από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

3. Κατανομή ποσού 74.065,20 από χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΠΔΕ (μέσω του ΤΕΒΑ) για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018- 2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο Δήμος Σαρωνικού (Κατανομή μέρους της 1η δόση επιχορήγησης) ( Αποδοχή με την 276/2018 απόφαση Δ.Σ.)
Εισηγητής: Δήμαρχος

4. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2018.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

5. «Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με την 206/18 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου μας στην FOODEXPO Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και ποτών 16-18 Μαρτίου 2019 στο METROPOLITAN EXPO».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

6. Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Επιτροπή Τουρισμού

7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

8. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια τροφίμων (νωπά πουλερικά» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) ως προς το άρθρο 1 «Αντικείμενο έργου ως προς τις ποσότητες και τις τιμές ανά είδος και ανά ομάδα»
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

9. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης «Προμήθεια τροφίμων((νωπά κρέατα» της πράξης ««Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός
ΟΠΣ 5000181) ως προς το άρθρο 1 «Αντικείμενο έργου ως προς τις ποσότητες και τις τιμές ανά είδος και ανά ομάδα»
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

10.Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης « Προμήθεια ειδών τροφίμων( βρεφικές τροφές τυροκομικά, είδη παντοπωλείου οπωρολαχανικά)» της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) ως προς το άρθρο 1 «Αντικείμενο έργου ως προς τις ποσότητες και τις τιμές ανά είδος και ανά ομάδα»
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

11.Λήψη απόφασης περί παράτασης χρονικής ισχύος της εργολαβικής σύμβασης για την περαίωση των εργασιών του έργου «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού .
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

12.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

13.Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Πολεοδόμηση περιοχών Α’ και Β’ κατοικίας Κοινότητας Κουβαρά».
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

14.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

15.Αποδοχή παραίτησης μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

16.Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης, «Κτηματογράφησημελέτη ΓΠΣ- Πολεοδόμηση- μελέτη Π/Ε- και δημιουργία Γ.Σ.Π, για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολεοδομικών δεδομένων της κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» (αριθμός σύμβασης 2887/04).
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

17.Έγκριση της Α’ Φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής «Λάκκα» Δ.Ε. Αναβύσσου στο πλαίσιο της μελέτης <<Κτηματογράφηση – Μελέτη Γ.Π.Σ. – Πολεοδόμηση – Μελέτη Πράξη Εφαρμογής και Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) για τη διαχείριση των κτηματογραφικών και πολεοδομικών δεδομένων της κοινότητας Αναβύσσου Νομού Αττικής>> σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 13/2018 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής και της 16/2018 απόφασης της Δ.Κ. Αναβύσσου.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

18.Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση γνωμοδοτήσεων που αφορούν την οριοθέτηση των ρεμάτων «Πολεοδόμηση περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας κοινότητας Κουβαρά.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

19.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων 3η Συνεδρίαση .(Υποθέσεις : κ.κ Ζ.Μ. (ΠΡ3008/18), Λ.Γ. (ΠΡ3852/18), Γ.Χ-Π.(ΠΡ3952/18), Χ.Π.-Π. (ΠΡ3785/18), Σ.Δ. (ΠΡ4082/18), Μ.Ε.(ΠΡ3933/18), Σ.Ν. (ΠΡ3809/18), Ζ.Γ. (ΠΡ4130/18), Τ.Ζ. (ΠΡ3837/18), Χ.Κ. (ΠΡ4307/18), Μ.Ν. (ΠΡ4087/18), Π.Τ. (ΠΡ4123/18), Γ.Ε. (ΠΡ4689/18), Μ.Α. (ΠΡ4225/18), Τ.Ι. (ΠΡ4860/18), Σ.Ε. (ΠΡ4898/18), Σ.Ε. (ΠΡ4477/18), Φ.Δ. (ΠΡ5215/18).
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

20.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων 4η Συνεδρίαση .(Υποθέσεις : Κ.Ι. (ΠΡ8584/16), Σ.Δ. (ΠΡ7256/18), Τ.Μ. για λογαριασμό στο όνομα Τ.Δ. (ΠΡ5552/18), Ζ.Α. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Ζ. Αν. (ΠΡ5156/18), Τ.Γ. (ΠΡ5947/18), Κ.Β. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Κ.Κ. (ΠΡ6611/18), Κ.ΜΑΡ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Κ.ΜΑΤ. (ΠΡ6780/18), Λ.Μ. (ΠΡ7262/18), Κ.Μ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Π.Ν. (ΠΡ7373/18), Χ.Δ. (ΠΡ7393/18), Μ.Ι. (ΠΡ7421/18), Χ.Ε. (ΠΡ7536/18), Τ.Ι. (ΠΡ7609/18), Α.Ι. (ΠΡ7605/18).
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

21.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων 4η Συνεδρίαση .(Υποθέσεις: Θ.Δ. (ΠΡ8506/18), Φ.Σ. (ΠΡ3445/18), Μ.Α. (ΠΡ5643/18), Δ.Γ. (ΠΡ7065/18), Μ.Ν. και Τ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Π.Κ. (ΠΡ7483/18), Π.Ν. (ΠΡ7790/18), Κ.Β. (ΠΡ7840/18), Κ.Μ. (ΠΡ7808/18), Λ.Ι (ΠΡ7891/18), Π.Ε. (ΠΡ7913/18), Μ.Κ. (ΠΡ7553/18), Τ.Μ. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Γ.Β. (ΠΡ8283/18), εταιρείας Τ. Α.Ε. (ΠΡ8704/18), Σ.Σ. (ΠΡ8340/18), Σ.Τ. (ΠΡ9055/18), Τ.Μ. (ΠΡ10187/18), Μ.Π. (ΠΡ10546/18), Δ.Σ. (ΠΡ10385/18), Π.Α. για λογαριασμό ύδρευσης στο όνομα Κ.Α. (ΠΡ10682/18), Κ.Θ. (ΠΡ10670/18), Τ.Ι. (ΠΡ11499/18), Ζ.Α. (ορθή απανάληψη της υπ. αριθμ 31/2018 απόφασης της επιτροπής).
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

22. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω λάθους της υπηρεσίας.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

23.Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ.3005/22-2-2019 αιτήματος περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.
Εισηγητής: Δήμαρχος

24.Λήψη απόφασης περί εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου για το έτος 2019.
Εισηγητής: Δήμαρχος