Παρατείνεται η θητεία έξι Αντιδημάρχων στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Με απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου κ. Ευάγγελου Μπουρνούς παρατείνεται η θητεία έξι (6) Αντιδημάρχων, με αλλαγή αρμοδιοτήτων σε κάποιους από αυτούς, ενώ ορίζεται ένας νέος Αντιδήμαρχος.

Συνοπτικά παρατείνεται η θητεία στους Αντιδημάρχους, Παύλο Μπατάλη, Σάββα Αραπκιλή, Δήμητρα Τσεβά-Μηλα, Σπύρο Πάντζα, Χρήστο Τσεμπέρη, Αριστείδη Μπουράνη ενώ νέος Αντιδήμαρχος ορίζεται ο Γεράσιμος Βουδούρης.

Παράλληλα την Παρασκευή θα ακολουθήσει η απόφαση για τον ορισμό καθηκόντων σε συμβούλους ως εντεταλμένους για την υποβοήθηση του δημοτικού έργου.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:

1. Την παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΜΠΑΤΑΛΗ ΠΑΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΗ, έως την 31η Αυγούστου 2022 και τον ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

• Τη διαχείριση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας
• Τη μέριμνα για την προώθηση και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, τη διαχείριση της εκμετάλλευσής της σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου
• Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, των αδειών υπαίθριας διαφήμισης
• Την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής έως 06/11/2021 και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής από 07/11/2021. Παράλληλα παραμένει και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως 06/11/2021.

2. Την παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΑΡΑΠΚΙΛΗ ΣΑΒΒΑ, έως την 31η Αυγούστου 2022 και τον ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Καθημερινότητας, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

• Την Υπηρεσία Δημοτικού Φωτισμού
• Την Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
• Την Υπηρεσία Πρασίνου
• Το Γραφείο κίνησης των οχημάτων
• Τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση οδοστρωμάτων
• Τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργία του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, οχημάτων και μηχανημάτων
• Τη διαχείριση της Δημοτικής Αποθήκης
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος παραμένει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Την παράταση της θητείας της Αντιδημάρχου ΤΣΕΒΑ-ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, έως την 31η Αυγούστου 2022 και την ορίζει ως έμμισθη Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Κοιμητηρίων και Ισότητας των Φύλων, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

• Την Υπηρεσία καθαριότητας οικιακών, βλαστικών και ογκωδών απορριμμάτων
• Την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
• Τη διαχείριση, εποπτεία, καθαρισμό και ευταξία των Δημοτικών Κοιμητηρίων
• Τα θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του Δήμου
Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος παραμένει και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έως 06/11/2021 και από 07/11/2021 μέλος της.

4. Την παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΠΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, έως την 31η Αυγούστου 2022 και τον ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

• Τη διαχείριση και παρακολούθηση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας
• Την παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας
• Των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στάθμευσης οχημάτων και οδοσήμανσης
• Τη Δημοτική Συγκοινωνία
• Τα θέματα που αφορούν τον Πολιτισμό
• Τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από 07/11/2021

5. Την παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 και τον ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και θεμάτων Ανακύκλωσης με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

• Την Πολιτική Προστασία
• Τη συγκρότηση συνεργείων έκτακτης ανάγκης
• Την Υπηρεσία Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
• Την υποβοήθηση και παρακολούθηση της ομαλής διεκπεραίωσης των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου
• Την υποβολή προτάσεων και τη συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες για έργα, εργασίες και υπηρεσίες που εκτελούνται και προσφέρονται στη Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος παραμένει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6. Την παράταση της θητείας του Αντιδημάρχου ΤΣΕΜΠΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, έως την 31η Αυγούστου 2022 και τον ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο Επικοινωνίας με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

• Τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, καθώς και την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής
• Την ευθύνη συντονισμού του πολιτικού έργου της Δημοτικής Αρχής
• Την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ) καθώς και προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος
• Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων
• Τη διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου
• Την επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως 06/11/2021.

7. Τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ως άμισθου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, έως την 31η Αυγούστου 2022, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

• την Κοινωνική Πολιτική,
• τη Δημόσια Υγεία,
• την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια
και συγκεκριμένα: α) την εποπτεία λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, β) την εποπτεία λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, γ) την εν γένει προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, δ) την υγιεινή των εργαζομένων, ε) την ανάπτυξη και λειτουργία των Κοινωνικών Ιατρείων και Φαρμακείων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, στ) Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος.