fbpx

Μηνυτήρια αναφορά κατά «παντός υπευθύνου» για «εγκληματικές παραλείψεις» πριν & κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην Παλλήνη

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για παραλείψεις πριν και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Δήμο Παλλήνης, στις 19 Ιουλίου 2022 με ιδιαίτερα για τον πληθυσμό της πόλης καταστρεπτικά αποτελέσματα, κατέθεσε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθήνας, ο δικηγόρος και Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης, κ. Δημήτριος Καρκούλιας.  

Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών  Αθηνών

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του Δημητρίου Αθ. Καρκούλια, Δικηγόρου, Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Παλλήνης, κατοίκου Γέρακα Αττικής

Προς διερεύνηση της τυχόν τελέσεως ποινικών αδικημάτων

Κατά    

Παντός υπευθύνου, φυσικού ή ηθικού αυτουργού, άμεσου ή απλού σύνεργού για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της έκθεσης, της υποβάθμισης ρύπανσης του περιβάλλοντος, του εμπρησμού, του εμπρησμού σε δάση, της πρόκλησης σωματικών βλαβών, του άρθρου 15 ΠΚ ή οποιουδήποτε άλλου αδικήματος προκύψει ότι διεπράχθη.

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Α.- Από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές της 19ης -20ης -21ης Ιουλίου 2022 κατεστράφησαν πολλά στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων, στην περιοχή του Δήμου Παλλήνης ο οποίος απαρτίζεται από τις Δημοτικές Ενότητες Ανθούσας – Γέρακα – Παλλήνης. Επίσης, κατεστράφησαν αγροικίες, οικίες, επιχειρήσεις, κ.λπ. και επιπρόσθετα κινδύνευσαν εκατοντάδες  ανθρώπινες ζωές.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς και σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα απολογισμό 80 οικίες έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες (δηλ. ολοσχερώς κατεστραμμένες), 67 έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες (δηλ. κατεστραμμένες που χρήζουν επισκευής) ,52 οικίες έχουν χαρακτηριστεί πράσινες (οι οποίες χρειάζονται σοβαρή συντήρηση για να κατοικηθούν πάλι) καθώς και τεράστια καταστροφή του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς, η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη και το μέγεθος της θα φανεί όταν γίνει η πλήρης καταγραφή. Είναι δε βέβαιο ότι ο χειμώνας που θα επακολουθήσει θα είναι πολύ δύσκολος, αφού τη θέση των πυρκαγιών θα πάρουν οι πλημμύρες, συνεπεία των καμένων δασικών εκτάσεων.

Β.- Είναι γνωστό ότι από την Νομοθεσία επιβάλλεται να λαμβάνονται κάθε χρόνο μέτρα αντιπυρικής προστασίας, να γίνεται συντονισμός των αρμοδίων φορέων και να εκπονείται σχέδιο δράσης που αφορά στην κάθε περιοχή, ώστε να προλαμβάνονται οι πυρκαγιές.

Για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση διαθέτει οικονομικούς πόρους προκειμένου με αυτούς να διανοίγονται αντιπυρικές ζώνες, να γίνονται καθαρισμοί, αποψιλώσεις και άλλα έργα υποδομής (όπως τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών, καθαρισμός ρεμάτων, εγκατάσταση παρατηρητηρίων σε καίρια σημεία για τον έλεγχο, την κατόπτευση και τον εντοπισμό πιθανών εστιών), ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση κατάσβεση και η αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς.

Γ.- Η νομοθεσία προβλέπει ότι ο καθαρισμός και αστυνόμευση των υδατορεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ/τ.Α!/133/19-07 2018), ανήκει αποκλειστικά στην Περιφέρεια από την 19-07- 2018 οπότε και δημοσιεύτηκε ο σχετικός Νόμος.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4258/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 224 του Ν 4555/2018 και το Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ ανοικτών και κλειστών (διευθετημένων) ρεμάτων, συνάγεται ότι την αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού ανοικτών και κλειστών ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, εντός και εκτός των ορίων των οικισμών των Δήμων έχει η Περιφέρεια.

Καίτοι ο καθαρισμός υδατορεμάτων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ανήκει στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, οι Δήμοι δύνανται να προβαίνουν σε εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων εντός των διοικητικών τους ορίων κατόπιν σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την οικεία Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 179 του Ν.4555/2013 (ΦΕΚ 133 Α) ορίζεται, ότι:

«Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι σύνδεσμοι Δήμων, τα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101, οι Περιφερειακές ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποίο συνιστούν ή στα οποίο συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε. Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο. Τ.Α. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σύμφωνο με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 όπως ισχύει, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο περιλαμβάνονται και το τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ. Ο.Δ. Α.Ε. ή με την Ε. Τ.Α.Δ. ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή με τους φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), μεμονωμένα ή από κοινού…».

Από τη προπαρατεθείσα διάταξη καθίσταται σαφές ότι δεν τίθεται περιορισμός στο είδος των υπηρεσιών, όπως π.χ. ο καθαρισμός ρεμάτων, που θα περιλαμβάνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια προγραμματική σύμβαση για την εκπλήρωση του σκοπού της ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Δ.- Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 στην έδρα κάθε δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο το οποίο αποτελείται από τους:

α) Δήμαρχο ως Πρόεδρο,

β) δύο Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία,

γ) από ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού,

δ) από εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής,

ε) από τον Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, στ) από τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού,

ζ) τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α.,

η) τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας και

θ) εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Στις συνεδριάσεις του Οργάνου αυτού λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Κατά δε τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.

Κατά το άρθρο αυτό οι Δήμαρχοι έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

β. Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα αναφορικά με τους αντίστοιχους Ο. Τ.Α..

γ. Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδίασμά πολιτικής προστασίας του Ο. Τ.Α., η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για την διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ. 1γ του παρόντος νόμου.

δ. Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α..

ε.- Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών (ΦΕΚ 1301/τ. Β718.03.2022)», προβλέπεται ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός εκ  μέρους του Δήμου οικοπέδων αφού τηρηθούν ο προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες που τάσσουν οι άνω διατάξεις.

Μετά δε την παρέλευση άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο οικείος Δήμος, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων.

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Δυστυχώς αν και το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει και καθορίζει τον τρόπο με το οποίο μπορεί να αποτραπεί ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο από συντεταγμένα νομικά πρόσωπα όπως είναι οι Δήμοι και η Περιφέρειες, εντούτοις , τόσον ο Δήμος Παλλήνης όσον και η Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, δεν έλαβαν στο στάδιο της πρόληψης τα μέτρα εκείνα τα οποία προβλέπονται από τον Νόμο προκειμένου να αποφευχθεί η τουλάχιστον να περιοριστεί στο ελάχιστο η τεράστια καταστροφή από τις άνω αναφερόμενες πυρκαγιές από τις οποίες, κινδύνευσε η ζωή ανθρώπων, τραυματίστηκαν άνθρωποι, καταστράφηκε ο δασικός και ο αγροτικός πλούτος της περιοχής, αφανίστηκε μεγάλο ζωικό κεφάλαιο και προκλήθηκαν σημαντικές βλάβες σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Συγκεκριμένα σας αναφέρω αναλυτικά τις παράνομες παραλήψεις των υπευθύνων:

Πρώτον

Στον Δήμο Παλλήνης και σε όλο το μήκος της πόλης (πάνω από δύο χιλιόμετρα) υπάρχουν δύο μεγάλα ανοικτά ρέματα που ξεκινούν από την Πεντέλη (που έχει όριο με την Ανθούσα) και αφού διασχίζουν κάθετα όλη την Παλλήνη καταλήγουν στο ρέμα της Ραφήνας. Τα ρέματα αυτά ουδέποτε έχουν καθαριστεί μέχρι σήμερα από τον Δήμο ούτε από την Περιφέρεια.

Είναι δε γνωστό σε όλους και ειδικότερα στον Δήμαρχο και στην Δημοτική Αρχή ότι τα ρέματα αυτά γίνονται η αιτία να μεταφέρεται η φωτιά από την Πεντέλη μέχρι το κέντρο της Παλλήνης και να κατακαίει ό,τι υπάρχει παραρεμάτια.

Αυτό το γεγονός έχει συμβεί κατά το παρελθόν σε τρεις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που ξεκίνησαν από Πεντέλη και μέσω αυτών των ρεμάτων έκαψαν τον τότε Δήμο Γέρακα ,την τότε Κοινότητα Ανθούσας και τον τότε Δήμο Παλλήνης. Το γεγονός αυτό γνωρίζει τόσο ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή καθόσον διοικούν τον Δήμο πάνω από τριάντα χρόνια, όσο και η Περιφέρεια Αν. Αττικής.

Με την νέα αντιπυριτική περίοδο εμείς ως μέλη της αντιπολίτευσης του Δήμου Παλλήνης προτείναμε στον κ. Αθανάσιο Ζούτσο, Δήμαρχο και τον κ. Δημήτριο Καρρά Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας να καθαρίσουν τα δύο ρέματα γιατί τα χόρτα μέσα σε αυτά είχαν ξεπεράσει τα δύο μέτρα και υπήρχε άμεσος κίνδυνος όχι μόνο να καούν αλλά και να μεταφέρουν την φωτιά στο κέντρο της πόλης, όπως έγινε τρεις φορές στο παρελθόν . Αυτοί μας απαντούσαν ότι ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα να καθαρίσει τα ρέματα για τα οποία αρμόδια είναι μόνο η Περιφέρεια και ότι δήθεν έχουν στείλει σχετικές επιστολές στην Περιφέρεια για να τα καθαρίσει.

Εμείς τότε τους προτείναμε

α) να καταγγείλουν την Περιφέρεια για την άρνηση της αυτή,

β) να επικαλεστεί ο Δήμος κατάσταση ανάγκης προκειμένου να παρέμβει,

γ) να συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 179 του Ν.4555/2013 (ΦΕΚ 133 Α’) όπως αναλυτικά ανεφέρθη παραπάνω και

δ) να καθαρίσει τα δύο ρέματα.

Δυστυχώς ο Δήμαρχος Παλλήνης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Πολιτικής προστασίας του Δήμου Παλλήνης και ο αρμόδιος υπεύθυνος της Περιφέρειας Αν. Αττικής αν και είχαν νόμιμη υποχρέωση να λάβουν έγκαιρα μέτρα προκειμένου να αποσοβήσουν τον επικείμενο κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς, εν τούτοις αμέλησαν, δεν προέβησαν σε πιέσεις και δεν εξάντλησαν όλες τις δυνατότητες που τους παρέχει ο Νόμος, με συνέπεια η αμέλεια τους αυτή να  γίνει η αιτία να μην καθαριστούν τα δύο ρέματα και δι αυτών να διοχετευτεί η καταστροφική φωτιά σε όλη την πόλη.

Το γεγονός ότι η φωτιά μεταδόθηκε μέσω των ρεμάτων από την Πεντέλη μέχρι το κέντρο της πόλης παραδέχτηκε και ο κ. Δήμαρχος τόσο δημόσια σε συνεντεύξεις του όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την 26πν Ιουλίου 2022 λίγες ημέρες μετά την καταστροφή.

Δεύτερον

Οι κ. κ. Δήμαρχος Παλλήνης και Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας δεν προέβησαν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη, αλλά αρκέστηκαν απλά και μόνον να αποστέλλουν επιστολές σε όσους τυχόν οικοπεδούχους γνώριζαν τα στοιχεία, προκειμένου αυτοί να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους, θεωρώντας ότι κατ αυτόν τον τρόπο ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο και απεκδύονται οποιωνδήποτε ευθυνών τους. Και σε αυτούς που απέστειλαν επιστολές για καθαρισμό ελάχιστοι καθάρισαν το οικόπεδό τους.

Δεν απέστειλαν επιστολές σε οικοπεδούχους που δεν γνώριζαν τα στοιχεία τους και έτσι έμειναν ακαθάριστα πάρα πολλά οικόπεδα τα οποία και συνέτειναν στην διάδοση και επέκταση της φωτιάς.

Δεν έλαβαν υπόψη τα πολλά αιτήματα και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων που τους επεσήμαναν ότι εν όψει του επικειμένου κινδύνου πυρκαγιάς τα μη αποψιλωμένα οικόπεδα θα γίνουν η αιτία να καούν οι ίδιοι και οι ιδιοκτησίες τους.

Δυστυχώς οι προβλέψεις των κατοίκων επιβεβαιώθηκαν και τα μη αποψιλωμένα οικόπεδα εξαιτίας της αδιαφορίας του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, έγιναν αιτία της εύκολης μετάδοσης της καταστροφικής πυρκαγιάς σε όλη την πόλη μαζί με τα ακαθάριστα ρέματα.

Τρίτον

Ο Δήμαρχος Παλλήνης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002, έχει αφενός την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής   Προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα αναφορικά με τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α. και αφετέρου οφείλει να διατυπώνει εισήγηση για το σχεδίασμά πολιτικής προστασίας του Ο.Τ.Α., η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης.

Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα στον Δήμο Παλλήνης δεν υφίσταται σχέδιο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ,ούτε έχει διατυπωθεί εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για το σχεδίασμά πολιτικής προστασίας του Δήμου με ευθύνη του Δημάρχου ο οποίος έχει την νόμιμη υποχρέωση να εφαρμόσει τον Νόμο.

Έτσι, κατά την καταστροφική πυρκαγιά δεν υπήρχε επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, ούτε είχε διατυπωθεί εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Δήμου.

Τέταρτον

Στην διάρκεια που εξελίσσονταν η πυρκαγιά, σε πολλά σημεία δεν λειτούργησαν οι πυροσβεστικοί κρουνοί του Δήμου, επειδή πολλοί από αυτούς δεν είχαν συντηρηθεί επαρκώς από τον Δήμο και άλλοι γιατί δεν βρέθηκαν υπάλληλοι να τους ξεκλειδώσουν ,με αποτέλεσμα τα πυροσβεστικά οχήματα να μην μπορούν να τροφοδοτηθούν με νερό και να μην μπορούν άμεσα να ανακόψουν την φωτιά η οποία εξαπλώθηκε ευκολότερα. Το εγκληματικότερο είναι ότι τα αντλιοστάσια ύδρευσης, έπαψαν να λειτουργούν κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς, λόγω διακοπής ρεύματος.

Όφειλε, λοιπόν, ο Δήμαρχος εάν είχε ένα ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ να έχει προβλέψει ότι το ρεύμα σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις διακόπτεται και να έχει εγκαταστήσει γεννήτριες οι οποίες θα λειτουργούσαν τα αντλιοστάσια ύδρευσης.

Πέμπτον

Ο Δήμαρχος Παλλήνης και ο υπεύθυνος για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αντιδήμαρχος, από εγκληματική αμέλεια δεν εφάρμοσαν τις διατάξεις του νόμου και δεν προέβησαν στην εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κ.λπ.) αρμοδιότητάς τους, β) στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010,αρθ.94 παρ.1) εντός των διοικητικών τους ορίων και γ) στην εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης οπό τους Δήμους υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων και συγκεκριμένα στην περιοχή ΔΕΣΗ Γέρακα, ΑΝΘΟΥΣΑΣ, ΛΟΦΟΥ Παλλήνης, περιοχές που εφάπτονται με το δάσος της Πεντέλης και του Ντραφίου.

Εξαιτίας αυτών των παραλήψεων η καταστροφική φωτιά δυνάμωσε γιατί βρήκε πρόσφορο έδαφος και με την βοήθεια των ακαθαρίστων ρεμάτων εξαπλώθηκε ταχύτατα από την Πεντέλη στον Δήμο Παλλήνης μέχρι το κέντρο της πόλης, κατακαίγοντας τα πάντα.

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα

Ζητώ στα πλαίσια της ποινικής διερεύνησης των αδικημάτων της παράβασης καθήκοντος (άρθρ. 259 Π.Κ.) του εμπρησμού (άρθρ. 264 Π.Κ.), του εμπρησμού σε δάση (άρθρ. 265 Π.Κ.), της υποβάθμισης (ρύπανσης) του περιβάλλοντος (Ν. 1650/1986), της έκθεσης (άρθρ. 306 Π.Κ.) της πρόκλησης σωματικών βλαβών (άρθρ. 308 επ. Π.Κ.), του άρθρου 15 ΠΚ και όσων άλλων προκύψουν σε πλημμεληματική ή κακουργηματική μορφή, να διερευνηθούν καταρχάς τα κάτωθι:

α) Ποιος ήταν ο αντιπυρικός σχεδιασμός της Περιφέρειας και του Δήμου Παλλήνης για την τρέχουσα θερινή περίοδο, ποιες αποφάσεις είχαν ληφθεί, ποιοι και πότε τις έλαβαν και ποιοι τις υλοποίησαν αν τις υλοποίησαν;

β) Ποιοι φορείς ζήτησαν, έλαβαν και πώς αξιοποίησαν τους πόρους που τους διετέθησαν για να υλοποιήσουν την αντιπυρική προστασία

γ) Σε ποιες ακριβώς περιοχές του Δήμου Παλλήνης εκτελέσθηκαν έργα αντιπυρικής προστασίας, ποιοι εργάσθηκαν εκεί, δυνάμει ποιων συμβάσεων και να επιδειχθούν τα οικεία παραστατικά (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών  κ.λπ.) για τη δικαιολόγηση των αμοιβών τους, καθώς επίσης να:\’| προσκομισθούν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής των έργων αυτών VJ από τις αρμόδιες Επιτροπές του κάθε Δήμου η άλλου φορέα

δ) Εάν τα κονδύλια που είχαν διατεθεί για την αντιπυρική προστασία διετέθησαν ακριβώς για αυτήν ή για άλλους σκοπούς (π.χ. διορισμοί εποχιακών υπαλλήλων, απασχολούμενων σε άλλους τομείς, κ.α.).

ε) Εάν η Πολιτική Προστασία διέθετε το προσωπικό που είχε νόμιμα ενταχθεί σε αυτή, ή εάν όλοι η μέρος των υπαλλήλων της απασχολούντο σε άλλους τομείς (π.χ. γραμματειακή εργασία, οδηγοί καθαριότητος, κτλ.).

στ) Με ευθύνη ποιου δεν καθαρίστηκαν τα δύο προαναφερόμενα ρέματα και για ποιο λόγο ο Δήμαρχος και Περιφερειάρχης δεν εφάρμοσαν τους νόμους για τον καθαρισμό τους

ζ) Να δοθούν στην δημοσιότητα(αν ποτέ υπήρξαν) οι επιστολές του Δήμου Παλλήνης προς την Περιφέρεια με τις οποίες ζητούσε να καθαριστούν τα ρέματα του Δήμου και οι τυχόν απαντήσεις της Περιφέρειας(αν ποτέ δόθηκαν) προς τον Δήμο σχετικές με το αίτημα αυτό.

η) Για ποιους λόγους ο Δήμος Παλλήνης δεν διαθέτει επικαιροποιημένο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ και γιατί δεν έχει διατυπώσει εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για το σχεδίασμά πολιτικής προστασίας του Δήμου ενώ υποχρεούται εκ του Νόμου ;

θ ) Για ποιους λόγους δεν λειτούργησαν πολλοί πυροσβεστικοί κρουνοί και για ποιους λόγους δεν είχαν τοποθετηθεί γεννήτριες στα αντλιοστάσια ύδρευσης;

ι) Για ποιους λόγους δεν αποψιλώθηκαν αυτεπάγγελτα από τον Δήμο οικοπεδικές εκτάσεις και ειδικότερα αυτές που εφάπτονται με το δάσος της Πεντέλης;

κ) Για ποιους λόγους ο Δήμος Παλλήνης δεν προέβη

ά)στην εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ.) αρμοδιότητάς τους,

β) στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1) εντός των διοικητικών τους ορίων και

γ) στην εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης;

Επειδή, εκτός των άλλων, η οικολογική καταστροφή που συντελέστηκε στον Δήμο Παλλήνης και στην ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης αποτελεί τον «ορισμό» του εγκλήματος της υποβάθμισης περιβάλλοντος του Ν. 1650/1986.

Επειδή, με βάση το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 1650/1986 «στις περιπτώσεις των εγκλημάτων του κεφαλαίου αυτού ως πολιτικώς ενάγων, μπορεί να παρίσταται και κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα εάν έχει υποστεί το ίδιο περιουσιακή ζημία προς υποστήριξη της κατηγορίας».

Επειδή, τόσον από τον Δήμο Παλλήνης, όσο και από την Περιφέρεια σύμφωνα με τα άνω τελέστηκαν εγκλήματα δια παραλήψεως και τιμωρούνται κατά το άρθρο 15 του Ποινικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο «Όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος».

Επειδή, η παρούσα μηνυτήρια αναφορά μου και όσα σ’ αυτή αναφέρονται είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

Ζητώ

Να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για τα εγκλήματα που ανέφερα αναλυτικά παραπάνω και Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων κατά παντός υπευθύνου και για το αδίκημα του άρθρου 28 παρ. 3 εδ. ε’ προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Προς απόδειξη των ισχυρισμών μου προσκομίζω και επικαλούμαι:

  • Το με αριθ. πρωτ.20090/15-7-2022 αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης για άμεσο καθαρισμό του ρέματος Παλλήνης
  • Την δημόσια ανάρτηση στην ιστοσελίδα μου την 17ην Ιουλίου (τρεις ημέρες πριν την καταστροφή) μέσω της οποία καλούσα τον Δήμαρχο και αρμόδιο Αντιδήμαρχο να καθαρίσουν τα ρέματα.
  • Το από 7-10-2019 με αριθ. πρωτ.7187 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το οποίο δίνονται διευκρινίσεις αναφορικά με τον καθαρισμό των υδατορεμάτων (σελίδα 8) όπου προβλέπονται ότι και ο Δήμος δύναται να προβεί σε καθαρισμό αυτών μετά όμως από Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια.

Αποδέκτες αυτού του εγγράφου εκτός από την Περιφέρεια Αν. Αττικής έγιναν ο Δήμαρχος Παλλήνης, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου καθώς και το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου όπως αναφέρεται στο έγγραφο.

Επομένως ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος γνώριζαν την δυνατότητα που είχαν να καθαρίσουν τα ρέματα , εφόσον η Περιφέρεια δεν ανταποκρίνετο.

  • Την με αριθ. πρωτ.23729/18-8-2022 σύμβαση με τον τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021»ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΟΣΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 171.814 ΕΥΡΩ μεταξύ του Δημάρχου και του αναφερομένου αναδόχου, η οποία υπογράφηκε στις 18 Αυγούστου 2022 (αφού τελειώνει το καλοκαίρι) και μετά την καταστροφή ενώ έπρεπε να υπάρχει αρχές του έτους για να έχει ολοκληρωθεί το έργο αποψίλωσης οικοπέδων έγκαιρα και να έχει θωρακιστεί Δήμος.
  • Την με αριθ. πρωτ.24388/26-8-2022 Απόφαση Δημάρχου με την οποίαν προτίθεται να προσλάβει Σύμβουλο για την κατάρτιση σχεδίων πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή μετά την καταστροφή προφανώς προσπαθώντας να περιορίσει τις ευθύνες του προβαίνει σε ενέργειες που υποχρεούτο κατά νόμο να τις έχει κάνει πριν αρκετά χρόνια.
  • Την από 20 -6- 2022 Επιστολή Διαμαρτυρίας του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ανθούσας «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» με την οποίαν οι κάτοικοι της Ανθούσας υπεδείκνυαν τον επικείμενο κίνδυνο πυρκαγιάς και τις εγκληματικές παραλήψεις της Διοίκησης.
  • Την με αριθ. πρωτ.9/2-8-2022 Επιστολή Διαμαρτυρίας του άνω Συλλόγου προς τον Δήμαρχο Παλλήνης με την οποία αναδεικνύουν τις εγκληματικές παραλήψεις της Διοίκησης του Δήμου κατά την πυρκαγιά. 
  • Η παραδοχή του Δημάρχου ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε την 26η Ιουλίου 2022 λίγες ημέρες μετά την καταστροφή «ότι η φωτιά μεταδόθηκε νότια και μέσα από τα ρέματα που διατρέχουν την νότια πλευρά της Πεντέλης προς τον οικιστικό ιστό, σε όλο το εύρος του Δήμου Παλλήνης» που δημοσιεύτηκε και στο site του Δήμου.

Μάρτυρες προτείνω τους κάτωθι:

Α) Παναγιώτη Μερτύρη Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Παλλήνης επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ανθούσα Γέρακας Παλλήνη – Πόλεις για να ζεις»

Β) Ειρήνη Κουνενάκη Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Παλλήνης επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΕΜΕΙΣ, Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ»