Τέσσερις μελέτες με αναφορά στην αποχέτευση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης. Την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου

Την έγκριση και παραλαβή των επικαιροποιημένων υδραυλικών μελετών για τα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Παλλήνης, καλείται να αποφασίσει στην συνεδρίαση της Τρίτης, 24 Οκτωβρίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης, με ώρα έναρξης 19:00 στο παλαιό Δημαρχείο Παλλήνης. Προηγήθηκαν, στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 η έγκριση από την ΕΥΔΑΠ και στις 19 Οκτωβρίου 2017 η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

Επίσης: εισάγεται προς έγκριση και παραλαβή το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης, και εξωτερικών διακλαδώσεων σε οικισμούς Α’ Προτεραιότητας.

Μεταξύ των υπολοίπων προς συζήτηση θεμάτων, συμπεριλαμβάνεται και η λήψη απόφασης για την εκδίκαση ενστάσεων της Πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «Ασύρματος» τμήματος της Π.Ε1 της Δ. Ε. Παλλήνης.

Τέλος και σε ότι αφορά τα θέματα με υψηλό ενδιαφέρον, το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει την ίδρυση του 11ου διθέσιου Νηπιαγωγείου Γέρακα στο ΟΤ5 2 της περιοχής Σταυρός Γέρακα, ειδικότερα επί της οδού Νικηταρά 1Α.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, (14ο θέμα) διατίθεται έτοιμο κτήριο για τη στέγαση του νέου Νηπιαγωγείου.

Στο ίδιο κτήριο και μόνο για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο, στεγάζεται το παράρτημα του 10ου Νηπιαγωγείου Γέρακα. Κατά την εισήγηση, το προς ίδρυση 11° 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Γέρακα, θα ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 13* αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.

3. Λήψη απόφασης για την οριστική έγκριση και την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ Ε. Παλλήνης, κατόπιν της έγκρισης από την ΕΥΔΑΠ με την υπ’ αριθμ. 16310/27-09-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ και της υπ’ αριθμ. 10/19-10-2017 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής».

4. Λήψη απόφασης για την οριστική έγκριση και την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε, Γέρακα, κατόπιν της έγκρισης από την ΕΥΔΑΠ με την υπ’ αριθμ. 16310/27-09-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ και της υπ’ αριθμ. 11/19-10-2017 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής».

5. Λήψη απόφασης για την οριστική έγκριση και την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε Ανθούσας. κατόπιν της έγκρισης από την ΕΥΔΑΠ με την υπ’ αριθμ. 16310/27-09-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ».

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης, και εξωτερικών διακλαδώσεων σε οικισμούς Α’ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271ΕΟΚ. Αρ. Πρ. 24/2017

7. Λήψη απόφασης περί εκδίκασης ενστάσεων της Πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ» τμήματος της Π.Ε1 της Δ. Ε. Παλλήνης.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ. 12/2017 μελέτης του έργου: «Πλακόστρωση Πεζοδρόμιων Διαφόρων Οδών Έτους 2017 Δημοτικής Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης» και του τρόπου διενέργειας.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου και Τακτοποιητικού – Τελικού Α.Π.Ε. για το έργο: “Ανακατασκευή αύλειου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα” με αριθ. Μελ. 32/2016.

10. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της αριθ. 299/2017 (ΑΔΑ 75ΒΗΩΞΚ-ΞΤΦ) Απόφασης του Δ.Σ σχετικά με τη “Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Διαφόρων Οδών Έτους 2016 Δε Γέρακα Δήμου Παλλήνης* με αριθ.μελ 04/2016».

11. Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας για την ιδιοκτησία της κας Β. χήρας Ι. Μ., το γένος Π. και Ε. Τ., στην περιοχή Αγίου Νικολάου του Δήμου Παλλήνης.

12. Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας για την ιδιοκτησία των κ. κ. Ρ. Γ. του Χ. και Π. Κ. του Χ., στην περιοχή Αγίου Νικολάου του Δήμου Παλλήνης.

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Ε. Γέρακα και τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης στις οδούς Κανάρη, Κριεζώτου και Μανιακίου.

14. Λήψη απόφασης περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

15. Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις Σχολικές Επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

16. Λήψη απόφασης για διόρθωση απογραφής έναρξης (1.1.2011) λόγω προκυπτουσών διαφορών από μεταγενέστερο έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣΛ&Η.Δ.

17. Λήψη απόφασης για διόρθωση λαθών στο οικονομολογιστικό σύστημα και προκυπτουσών διαφορών στην απόδοση του ΦΠΑ ύδρευσης ύστερα από επανέλεγχο.

18. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ας βάρος του Δ. Κ. του Μ.

19. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ας βάρος της Σ.Μ. του Γ.

20. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ας βάρος της Χ.Ι. του Ε.

21. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ας βάρος του Α.Δ. του Ν.

22. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Α. Φ.

23. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Γ. Ε. A.

24 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Γ. Δ.

25. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον Τ. Η.

26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Τ. Α.

27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Ορφέως 23, στην περιοχή της Κάντζας, της Δ.Ε. Παλλήνης.

28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας δύο ξερών δέντρων στο πεζοδρόμιο της οδού Νικηταρά 37. στην περιοχή του Σταυρού της Δ.Ε. Γέρακα.

29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός ξερού κυπαρρισοειδούς στο πεζοδρόμιο της οδού Σεφέρη με αρ. 4. στην περιοχή της Μπαλάνας, της Δ.Ε. Γέρακα.

30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου με αρ.68, της Δ.Ε. Παλλήνης.

31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρου στην οδό Αιδηψού 30 της Δ. Ε. Ανθούσας.

32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής εννέα ατόμων λέυλαντ στην οδό Ηρακλέους 32 και Ήβης, της Δ.Ε. Γέρακα.

33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός ξερού κυπαρρισοειδούς στο πεζοδρόμιο της οδού Κριεζή με αρ. 65, στην περιοχή του Σταυρού, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.