Για δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος την Πέμπτη

Για δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017 με ώρα έναρξης 08:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σπάτων.(Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ, Σπάτα). Η πρώτη, αφορά τη λήψη απόφασης έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης έτους 2016 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης και Προσάρτημα 1/1 – 31/12/2016 -ο νόμος υποχρεώνει τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος σε ξεχωριστή συνεδρίαση- και στη δεύτερη:

 

 

θα συζητηθούν 15 θέματα από τα οποία, τα δύο πρώτα αφορούν προγραμματικές συμβάσεις του Δήμου, η μία, το έργο ανάπλασης του Πνευματικού Κέντρου “Χρήστος Μπέκας” και η άλλη το έργο συντήρησης του οδικού δικτύου στις δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Αναλυτικά τα 15 θέματα που θα συζητηθούν, είναι:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ», τον ορισμό εκπροσώπου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ», τον ορισμό εκπροσώπου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & παράτασης για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ωραρίου λειτουργίας παιδικών χαρών.

5. Λήψη απόφασης έγκρισης λόγω του ύψους της αποζημίωσης για τον εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή (με εξωδικαστικό συμβιβασμό) αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0102065 στο Ο.Τ.Ε83 στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Γυαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος (αρ.απόφ.Ο.Ε.411/2017).

6. Λήψη απόφασης έγκρισης λόγω του ύψους της αποζημίωσης για συμψηφισμό αποζημίωσης εισφοράς σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0112021 στο Ο.Τ.Δ210 Π.Ε.1-4 (Μυκηναϊκοί Τάφοι) (αρ.απόφ.Ο.Ε.412/2017).

7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.» (αρ.απόφ.Ο.Ε.468/2017).

8. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 13.623,25€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου μηνός Ιουνίου 2017, στις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με την υπ΄αρ.253/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία διόρθωσε την 336/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.39/2017).

9. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 55.446,70€ από 3η ΚΑΠ έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.λ.π. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.40/2017).

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων Παράκτιας Ζώνης: Χημικός Έλεγχος ιζημάτων».

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αναβάθμιση προγράμματος καταμετρητή χαρτονομισμάτων».

12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη πρακτικής άσκησης Τεχνικού Λογισμικού Η/Υ στο Δήμο μας.

13. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για τη χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής της οφειλέτιδος Ε.Α. από τους 96/2013, 47/2014 & 146/2015 Χρηματικούς καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Μυκηναϊκών Τάφων στην Δ.Ε. Σπάτων.

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ακύρωσης – διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής της υποχρέου Σ.Α. από τον 617/2013 Χρηματικό κατάλογο ο οποίος αφορά επιβολή Προστίμου Διατήρησης αυθαιρέτου κατασκευής.