Στην ολομέλεια της Βουλής σήμερα, η συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης

Με πολυσήμαντες προτάσεις ως προς το θεσμικό ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξεκινάνε σήμερα, Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 στην ολομέλεια της Βουλής οι εργασίες διαβούλευσης για την συνταγματική αναθεώρηση.

Το σύνολο των προτάσεων περιέχονται στην Έκθεση 300 σελίδων της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σε ότι αφορά την Εισήγηση της προς την ολομέλεια επί των αναθεωρητέων και μη διατάξεων του Συντάγματος, όπως αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, οι σημαντικότερες, είναι:

Άρθρο 101: (σελ.288-289) προτείνεται η αναθεώρηση των εξής σημείων:

Παρ.1, προς την κατεύθυνσης καθιέρωσης διάταξης ότι νόμος ορίζει το σύστημα περιφερειακής οργάνωσης της κεντρικής διοίκησης,

Παρ.3, για την αναγνώριση γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας επί των τοπικών δημόσιων υποθέσεων στους ΟΤΑ με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας,

Παρ.4, με στόχο την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της διοίκησης και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών,

– της προσθήκης ερμηνευτικής παραγράφου για την προσαρμογή του διοικητικού μοντέλου στο περιβάλλον των νησιωτικών και ορεινών περιοχών με την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει τη μη αναθεώρηση του αρ.101 υπό τη μορφή της προσθήκης παρ. 5 για τη μέριμνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών.

Άρθρο 102: η Επιτροπή εισηγείται (σελ.289) την αναθεώρηση της παρ.2 στην κατεύθυνση «καθιέρωσης αναλογικού εκλογικού συστήματος στις εκλογές για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θέσπισης τοπικών λαϊκών συνελεύσεων, δημοψηφισμάτων και λαϊκών πρωτοβουλιών και αναγνώρισης δυνατότητας απονομής εκλογικού δικαιώματος σε αλλοδαπούς με μόνιμη εγκατάσταση στη Χώρα».

Όσον αφορά τις παρ. 4 και 5 του ιδίου άρθρου, η Εισήγηση αναφέρει: (σελ.290):

«Προτείνεται από την Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, η ΜΗ αναθεώρηση της παρ.4 (ίδια αναφορά και για την παρ.5) όπου προτείνεται οι πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ να επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.
Επίσης προτείνεται οι ΟΤΑ να έχουν ίδιους πόρους που συνίστανται σε ανταποδοτικά τέλη και ίδιο εύλογο φόρο και οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ να καταρτίζονται μετά από επαρκή δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους των οικείων περιοχών και να οφείλουν να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Προτείνεται επίσης η καθιέρωση όρων διαφάνειας των οικονομικών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ευθυνών για την ορθολογική διαχείριση των πόρων τους».

Άρθρο 103: παρ.7 «προτείνεται από την Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, η ΜΗ αναθεώρηση της παρ.7 για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας.

Προτείνεται, η αξιολόγηση να γίνεται και από τους υφισταμένους προς τους προϊσταμένους τους. Στην αξιολόγηση και εξέλιξη των υπαλλήλων να μπορεί να συμμετέχει και το ΑΣΕΠ ».

Όλες οι Προτάσεις Συνταγματικής Αναθεώρησησ ΕΔΩ