Στέλνει 15.000 μηνύματα η ΑΑΔΕ για οφειλές περασμένων ετών

Περισσότεροι από 15.000 φορολογούμενοι θα λάβουν το επόμενο διάστημα «μήνυμα από την εφορία», για παλαιότερες υποχρεώσεις τους, κυρίως του 2017, τις οποίες… προσπέρασαν ή αμέλησαν να εξοφλήσουν.  

Η ΑΑΔΕ εντόπισε εισοδήματα που ενώ έχουν εισπραχθεί δεν έχουν δηλωθεί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι δεν έχουν καν υποβάλει δήλωση. Το θέμα αφορά κυρίως συνταξιούχους που πήραν αναδρομικά και δεν τα δήλωσαν, εισοδήματα από το εξωτερικό, καθώς και από ακίνητα, που επίσης δεν δηλώθηκαν.

Οι φορολογικές αρχές σπεύδουν, καθώς οι ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις του 2017 παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Τα εκκαθαριστικά που θα στείλουν θα είναι κατ’ εκτίμηση, με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές. Οι φορολογούμενοι θα λάβουν την ειδοποίηση στην προσωπική τους θυρίδα στην ψηφιακή πύλη myAADE και θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και να εκτυπώσουν την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επίσης όσοι έχουν δώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πάρουν και εκεί ειδοποίηση.

Συγκεκριμένα, οι εφοριακοί προχωρούν με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ στους εξής ελέγχους και διασταυρώσεις:

– Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

– Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.

– Την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ, και δύνανται να αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και από στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.

– Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους.

Σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα, παρά την υποχρέωσή τους να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος δεν την υπέβαλαν, εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων υπό την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση προκύπτει φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης και ποσό φόρου προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο που υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ.

Στην εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου αναφέρεται ότι η φορολογική διοίκηση προέβη στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγω μη υποβολής δήλωσης του φορολογούμενου μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου. Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που έλαβε υπόψη της μέχρι την ως άνω ημερομηνία για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής του υποχρέωσης.

Τα στοιχεία αυτά δύνανται να αναφέρονται και σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πράξης του εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου. Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το οικείο φορολογικό έτος, συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της.