Παρατείνεται ως και 30 Αυγούστου 2013 ο χρόνος υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος για τα Φυσικά Πρόσωπα

Ανακοίνωση του γενικού γραμματέα Εσόδων κ. Θεοχάρη μέσω ….. twitter, γνωστοποιεί ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος εκ μέρους Φυσικών Προσώπων ως και 30 Αυγούστου 2013.
Οι νέες ημερομηνίες για τα φυσικά πρόσωπα είναι:

Ανά ΑΦΜ

To 1,2 θα υποβληθεί έως τις 22/7/2013.
Το 3,4 θα υποβληθεί έως τις 29/7/2013.
Το 5,6 θα υποβληθεί έως τις 05/8/2013.
Το 7,8 θα υποβληθεί έως τις 12/8/2013.
Το 9 θα υποβληθεί έως τις 26/8/2013.
Το 0 θα υποβληθεί έως τις 30/8/2013.

Παράταση και για τα Νομικά Πρόσωπα

Από το υπουργείο Οικονομικών έγινε γνωστό ότι παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουλίου 2013 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.) .
Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις δ΄ , ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).