Σοβαρές παραβάσεις στην χωροθέτηση & λειτουργία Βιολογικών Καθαρισμών

Ελλιπείς μελέτες, λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ χωρίς ή κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συνοδών έργων διάθεσης των «προϊόντων» είναι ορισμένα από τα προβλήματα που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής. Και όπως επισημαίνουν στο σχετικό έγγραφο, οι εν λόγω παραβάσεις δεν έχουν επιπτώσεις μόνον στο περιβάλλον, αλλά ενέχουν και σοβαρό κίνδυνο διακοπής της χρηματοδότησης των έργων.

Τα όσα επισημαίνει στο έγγραφό του ο Συνήγορος του Πολίτη, που κοινοποιήθηκε στα συναρμόδια Υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι ενδεικτικά της προχειρότητας με την οποία (σε αρκετές περιπτώσεις) χωροθετούνται και λειτουργούν οι Μονάδες Βιολογικών Καθαρισμών, με αποτέλεσμα αντί να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, να δημιουργούν ακόμη περισσότερα.

Όπως έγινε γνωστό, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής μετά τις δεκάδες αυτοψίες που διενήργησαν σε αντίστοιχες Μονάδες Βιολογικών Καθαρισμών, ανά την επικράτεια, διαπίστωσαν:

  • µη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για την χωροθέτηση Μονάδων Βιολογικών Καθαρισμών κοντά ή µέσα σε προστατευόµενες περιοχές και έλλειψη αξιολόγησης των πιθανών επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Γεγονός, που σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, ενέχει τον κίνδυνο διακοπής της χρηματοδότησης των έργων,
  • Βιολογικούς Καθαρισμούς που λειτουργούν χωρίς περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ ή κατά παράβασή τους. Κι επειδή η νομοθεσία που διέπει τους ΒΙΟ.ΚΑ. έχει τροποποιηθεί, τα συγκεκριμένα έργα πρέπει να επανασχεδιαστούν, ώστε το σύνολο των μελετών να εναρμονιστεί µε τη νέα πλέον νοµοθεσία, που ας σημειωθεί επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις στην διαδικασία αδειοδότησης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, συνεχίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, «στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των µονάδων επεξεργασίας όσο και των συνοδών έργων που βρίσκονται σε περιοχές του τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας». Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, θα προκύψουν προβλήματα, τόσο σε επίπεδο ευρύτερης προστασίας του περιβάλλοντος όσο και των συγκεκριμένων περιοχών, ενώ ανοικτό θα παραμένει το ενδεχόμενο επιβολής σοβαρών κυρώσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και το έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής καταλήγει με αναφορά «στις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων επεξεργασίας και οι οποίες οδηγούν σε «προσωρινές» λύσεις διάθεσης των λυµάτων και της ιλύος των ΒΙΟ.ΚΑ. Κάτι που αποτελεί ανορθόδοξο τρόπο λειτουργίας και γεννά ζητήµατα νοµιµότητας, ενώ σωρευτικά προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον».