Ελεγκτικό Συνέδριο: «απευθείας ανάθεση προμήθειας μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο»

Με πρόσφατη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίνεται τέλος στη δυνατότητα του Δημάρχου να διενεργεί απευθείας ανάθεση προμήθειας έως του ποσού των 15.000 €. Η δυνατότητα αυτή εκχωρείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε επείγουσες περιπτώσεις στην Οικονομική Επιτροπή εκάστου Δήμου.

Η πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της οποίας με έγγραφό του προς το υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει, ότι

«η εν λόγω νομολογία έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους Δήμους και καθυστερήσεις στη διενέργεια προμηθειών» για το λόγο δε αυτό, αναφέρεται στο διάβημα του κ. Κ. Ασκούνη, «παρακαλούμε όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των Δήμων.

Προς ενημέρωση των αναγνωστών του «Ν» τονίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ,

«α) Ο Δήμαρχος (ή ο Περιφερειάρχης) έχει την ευχέρεια να αναθέτει απευθείας προμήθειες αξίας μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ (και 20.000 ευρώ αντίστοιχα για Περιφερειάρχη), σύμφωνα με άρθρα 23 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ και 22 π. δ. 118/2007 χωρίς η συγκεκριμένη απόφαση να αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας.»