Και οι δημόσιοι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα μπορούν να καλύπτουν θέσεις μόνιμου προσωπικού

Τη δυνατότητα να καλύψουν μέσω της κινητικότητας και θέσεις μόνιμου προσωπικού δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ.

Με την τροπολογία, συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.)) και συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του Ε.Σ.Κ., εφόσον πληρούνται οι τιθέμενες προϋποθέσεις.

Το επιλεγέν προσωπικό μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας και παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση, η οποία καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του εν λόγω προσωπικού.