Στον Σταύρο Ψυχάρη το 100% του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη

stavros psixaris
stavros psixaris

Σύμφωνα με το vima.gr, o κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΟΛ με σχετική επιστολή του προς την εταιρεία γνωστοποίησε ότι την 10.12.2013 προέβη σε εξωχρηματιστηριακή πώληση προς την εταιρεία Σ.Π.ΨΥΧΑΡΗΣ – ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε. (εταιρεία ελεγχόμενη κατά 100% από τον ίδιο) 33.718.750 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, εκδόσεως της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ, που αντιστοιχούν στο 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, (μεταβολή μεγαλύτερη των 2/3 και του 3% των δικαιωμάτων ψήφου αντίστοιχα).

Όπως αναφέρει ο ΔΟΛ σε σχετική ανακοίνωση, μετά την ανωτέρω συναλλαγή, το άμεσο ποσοστό συμμετοχής του κ. Σταύρου Π. Ψυχάρη διαμορφώθηκε από 100,00% σε 0,00% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας και αντίστοιχα το έμμεσο ποσοστό του διαμορφώθηκε από 0,00% σε 100,00%. Αντίστοιχα, η εταιρεία Σ.Π. ΨΥΧΑΡΗΣ – ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε. με σχετική επιστολή της προς την εταιρεία, γνωστοποίησε ότι την 10.12.2013 προέβη σε εξωχρηματιστηριακή αγορά 33.718.750 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, εκδόσεως ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ, που αντιστοιχούν στο 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, (μεταβολή μεγαλύτερη των 2/3 των δικαιωμάτων ψήφου).

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, το άμεσο ποσοστό συμμετοχής της ανωτέρω εταιρείας διαμορφώθηκε από 0,00% σε 100,00% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας (ποσοστό που αντιστοιχεί στο έμμεσο ποσοστό του κ. Σταύρου Π. Ψυχάρη).