Οδηγίες για τις εισφορές μελών σε Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ και των διαχειριστών τους

Την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου και των σχετικών εγκυκλίων του υπουργείου Εργασίας για την ασφάλιση και τις εισφορές μελών σε εταιρείες με τη νομική μορφή ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), καθώς και των διαχειριστών αυτών, προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Με το συγκεκριμένο έγγραφο, το Ταμείο παρέχει οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ των προϋποθέσεων ασφάλισης και του ύψους των εισφορών που αναλογούν, κατά περίπτωση.

Ειδικά για το ύψος των εισφορών, τα μέλη των ομόρρυθμων/ετερόρρυθμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου Κατρούγκαλου, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών των Ο.Ε. και Ε.Ε. υπολογίζονται βάσει των κερδών και επί του ποσοστού συμμετοχής τους στην εταιρεία, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών των ΕΠΕ υπολογίζονται βάσει των μερισμάτων (διανομή).

Για τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης στις εν λόγω εταιρείες διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

1. Μέλος/εταίρος και διαχειριστής, χωρίς αμοιβή διαχείρισης που καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας (άρθρο 39 όπως ισχύει).

2. Μέλος/εταίρος και διαχειριστής με αμοιβή. Για το ποσό της συγκεκριμένης αμοιβής διαχείρισης καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτός (άρθρο 38), ενώ ισχύουν και οι διατάξεις της παράλληλης ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για το ποσό της αμοιβής διαχείρισης υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθενείας σε είδος και χρήμα και επικουρικής κάλυψης, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους (ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ).

Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά δεν δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» (πρόσληψη, πίνακα προσωπικού κ.λπ.) της Επιθεώρησης Εργασίας. Προσοχή: Ως ημερομηνία έναρξης εισφοροδότησης επί των αμοιβών διαχείρισης ορίζεται η 1/6/2018.

3. Διαχειριστής-μη εταίρος/τρίτο πρόσωπο. Καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 (μισθωτοί) για όλους τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και για τους συνεισπραττόμενους κλάδους.

Για τα μέλη ΙΚΕ, τέλος, προβλέπεται ότι δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, εκτός αν ασκούν καθήκοντα διαχείρισης. Σε αυτήν την περίπτωση, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

1. Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής καταβάλλει εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, ως ελεύθερος επαγγελματίας επί του αθροίσματος των εισοδημάτων που προέρχονται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

2. Εταίρος πολυπρόσωπης ΙΚΕ που έχει οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής καταβάλλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει μόνο από την άσκηση της διαχείρισης, ως ελεύθερος επαγγελματίας (άρθρου 39), από 1/6/2018 και εφεξής.

3. Διαχειριστής χωρίς εταιρική ιδιότητα καταβάλλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, ήτοι ως ελεύθερος επαγγελματίας.

4. Τέλος, διαχειριστής μονοπρόσωπης ΙΚΕ, μη εταίρος καταβάλλει εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 επί του εισοδήματος που προκύπτει από την αμοιβή διαχείρισης.