Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στους ΟΤΑ

Από το υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε η εγκύκλιος (ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/27.05.2020) με την οποία κοινοποιούνται διατάξεις του Ν.4674/20 σχετικά με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και άλλα θέματα προσωπικού και δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή τους.  

Ειδικότερα, όσον αφορά τους ΟΤΑ:

-Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4674/20 σχετικά με την ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος και επισημαίνεται ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για κάθε κύκλο κινητικότητας που θα προκηρυχθεί εφεξής, και δεν θα εγκρίνεται κανένα αίτημα για μετάταξη ή απόσπαση εάν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί η κενή οργανική θέση προκειμένου για μετάταξη ή το ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα, εφόσον πρόκειται για απόσπαση.

-Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4674/20 με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας προγράμματος κινητικότητας και προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών παρατίθεται ροή εργασιών για την διενέργεια των προβλεπόμενων κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις διαδικασιών κινητικότητας.

-Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 43 και της παρ.2 του άρθρου 79 του Ν. 4674/20 σχετικά με τη συγκρότηση του τριμελούς οργάνου αξιολόγησης, την αξιολόγηση των υποψηφίων και τον έλεγχο των προϋποθέσεων.

-Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4674/20, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για θέματα προσωπικού αναφορικά με θέματα της βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης των μετατασσομένων υπαλλήλων μέσω του ΕΣΚ, τον υπολογισμό του προβλεπόμενου ποσοστού για τη συμμετοχή στην κινητικότητα για τις υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές περιοχές και την υποβολή αίτησης μετάταξης ή απόσπασης των συγγενών µέχρι β΄ βαθµού προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή µόνιµα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, της οποίας η προθεσμία για υποβολή έχει ανασταλεί έως 12.06.2020 με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911/08.05.2020 (ΦΕΚ 1799/11.05.2020 τεύχος Β’).

-Υπενθυμίζονται οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των κύκλων κινητικότητας ετών 2018 και 2019 (31/5/2020 και 30/6/2020 αντίστοιχα).