Προσδιορίστηκε με ΦΕΚ το εκλογικό πλαίσιο ανάδειξης του νέου Δ.Σ. στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση του Π.Δ. 74/2011 με θέμα την «Ένωση Περιφερειών Ελλάδος».

Η τροποποίηση του Π.Δ. που υπογράφουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος αναφέρει:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του π.δ. 74/2011 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. αποτελείται από τους εκπροσώπους των μελών της, οι οποίοι είναι οι εξής:

α) Οι περιφερειάρχες. β) Οι αντιπεριφερειάρχες (θεματικοί και χωρικοί) που ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους. γ) Εκπρόσωποι των περιφερειακών συμβουλίων ανάλογα με τον μόνιμο πληθυσμό κάθε περιφέρειας, ως εξής: Κάθε περιφέρεια εκπροσωπείται με έναν (1) εκπρόσωπο για κάθε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) κατοίκους.

Για τον υπολογισμό των εκπροσώπων διαιρείται ο συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας με το 75.000 και το ακέραιο μέρος της διαίρεσης αποτελεί τον αριθμό των εκπροσώπων.

Σε περίπτωση που το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 37.500 κατοίκων τότε η περιφέρεια εκπροσωπείται από έναν επιπλέον εκπρόσωπο.

Εφόσον αιρετός εκπρόσωπος των περιφερειακών συμβουλίων κατά τη διάρκεια της θητείας οριστεί αντιπεριφερειάρχης, αυτός αναπληρώνεται όσο διάστημα έχει την ιδιότητα του αντιπεριφερειάρχη από τον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 του παρόντος.».

Άρθρο 2 Τροποποίηση άρθρου 11 του π.δ. 74/2011

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ. 74/2011 αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Μέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ.».

2. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η ανωτέρω εκλογή διεξάγεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του π.δ. 74/2011 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου, κατά την προηγούμενη παράγραφο.».

Άρθρο 3 Τροποποίηση άρθρου 12 του π.δ. 74/2011

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του π.δ. 74/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, η οποία συνέρχεται προς τούτο με πρόσκληση και υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Αττικής, και τούτου κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου του πρώτου χρόνου της περιφερειακής περιόδου.».

2. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η ανωτέρω εκλογή διεξάγεται μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2019. 3. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του π.δ. 74/2011 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου, κατά την προηγούμενη παράγραφο.».