Ανατέθηκε η σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, της περιοχής που εκτείνεται στην Πολεοδομική Ενότητα 2 “Νότια Έδρα” Παλλήνης

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης –συνεδρίασε έκτακτα την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, τ.έ.– ανατέθηκε στην γεωλόγο κ. Αγγελική Μεντζαφου, η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής ΠΕ.2 Νότιας Έδρας της δημοτικής ενότητας Παλλήνης, προϋπολογισμού 10.457,03 €» στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής.

Η συγκεκριμένη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες γεωλογικές έρευνες, χαρτογραφήσεις και επί μέρους προτάσεις.

Σκοπός της μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων γεωλογικά καταλλήλων για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη χρήση που σχετίζεται με δόμηση.

Στα τμήματα αυτά θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους λόγω επεμβάσεων ή άλλων δραστηριοτήτων.

Θα αναγνωρίζονται επίσης και περιοχές που χρήζουν διατήρησης ή ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος και προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων.