Προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας για πολίτες που ζουν στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής

Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Δέκα άτομα από την περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Αττικής, πρόκειται να προσλάβει ο “Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων «ΔΗΩ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

α) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www. dionet.gr)

β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και

γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση Αριστοτέλους 38, 10433 Αθήνα υπ’ όψιν κας Κατερίνας Κουρουνάκου είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην ίδια ως άνω διεύθυνση (ωράριο υποβολής των αιτήσεων 8:30 – 16:30).

Υποβολή αιτήσεων: Από 01/07/2012 έως τις 10/07/2012 (πληροφορίες εντός των προκηρύξεων).

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 82 24 384 και e- mail: info@dionet.gr

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.