Δικαστική δικαίωση για την Περιφέρεια Αττικής στην υπόθεση του έργου οδικής ασφάλειας 15 εκ. €

Με απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (ΔΕΑ) δικαιώνει την Περιφέρεια Αττικής, σχετικά με τον διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό η Περιφέρεια Αττικής είχε θέσει ως όρους για τη συμμετοχή

α) τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων μηχανημάτων από τον Ανάδοχο, ώστε το έργο να εκτελεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, με δύο μέτωπα εργασίας,

β) τη συνεργασία με ασφαλτικό συγκρότημα που να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 40 χλμ. ακτινικά από το κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να μη βλάπτεται η ποιότητα του ασφαλτομίγματος κατά τη μεταφορά του από το εργοστάσιο παραγωγής στον τόπο διάστρωσής του.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών είχε αρχικά κρίνει αρνητικά την ύπαρξη των ανωτέρω όρων, όμως το ΔΕΑ στο οποίο προσέφυγε η Περιφέρεια τους έκανε δεκτούς. Χαρακτηριστικά η απόφαση αναφέρει: «Εξ άλλου, οι τεχνικές προδιαγραφές των όρων 11.3 και 22.Δ της διακηρύξεως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν πιθανολογείται ότι είναι ασύνδετες και δυσανάλογες με το αντικείμενο του διαγωνισμού, που είναι η βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής και δη του κέντρου του Δήμου Αθηναίων, σκοπούσα στην ασφαλή εξυπηρέτηση των διακινουμένων επιβατών αυτοκινήτων στους πλέον επιβαρυμένους οδικούς άξονες της πρωτευούσης, εν όψει, κατ’ αρχήν, του ιδιαιτέρως βραχέως χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθούν τα επίμαχα έργα και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτος εξέλιξη των εργασιών, αλλά και της αναγκαιότητας ποιοτικής επιλογής του κυρίως απαιτούμενου υλικού (ασφαλτόμιγμα), η οποία εξασφαλίζεται, κατά την ανέλεγκτο ακυρωτικώς κρίση της διοικήσεως, από την κατά το δυνατόν μικρότερη μεσολαβούσα χρονική απόσταση μεταφοράς από τον τόπο παραγωγής αυτού στον τόπο διαστρώσεώς του, όπως με επαρκή και πλήρη αιτιολογία προέκρινε η αναθετούσα αρχή την αναγκαιότητα των όρων αυτών, δεκτών γενομένων των αντιστοίχων προβαλλομένων ισχυρισμών της αιτούσας».