Αλλαγές στο καθεστώς προσλήψεων & αποσπάσεων στους Δήμους

Αλλαγές στο καθεστώς προσλήψεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στους Δήμους φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που είναι υπό διαβούλευση. –λήγει σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου-

Οι σημαντικότερες αλλαγές:

• προβλέπεται η αναδρομική ισχύς συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ),
• επιτρέπονται οι αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε ΟΤΑ,
καταργείται η διαδικασία ΑΣΕΠ στην αυτεπιστασία,

εξαιρούνται από την εξάμηνη προθεσμία οι προσλήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ.
• και ρυθμίζεται, ο τρόπος πρόσληψης σχολικών καθαριστριών για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Ειδικότερα:

Αποσπάσεις

Με το άρθρο 23, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ΝΠΙΔ και ΑΕ, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, σε ΟΤΑ α’ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Η απόσπαση γίνεται για δύο έτη και μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, ενώ η μισθοδοσία του κατά τη διάρκεια της απόσπασης θα βαρύνει το φορέα υποδοχής.

Προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Με το άρθρο 29 εξαιρούνται από την εξάμηνη προθεσμία οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή για τους απασχολούμενους με σύμβαση μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου.

Καθαρίστριες Σχολείων

Σε ό,τι αφορά στις σχολικές καθαρίστριες καθορίζεται ότι για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κι’ εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στους δήμους, προβλέπεται μεταβατικά και για τα διδακτικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, η κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.