Καταργούνται 516 κενές οργανικές θέσεις σε 6 Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ.

Δέκα τρία σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (6 Δήμοι, 4 Ν.Π.Δ.Δ., 2 Οργανισμοί και 1 Σύνδεσμος) αναφορικά με την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευρ. Στυλιανίδης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

Επί των ανωτέρω 13 συνολικά αποφάσεων, το ποσοστό κατάργησης ανέρχεται στο 56%, αφού καταργούνται 516 κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, που υπερβαίνουν ανά κατηγορία και κλάδο το 60% των θέσεων που προβλέπονται στους οικείους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας τους, ενώ το ποσοστό διατήρησης ανέρχεται στο 44%, καθότι διατηρούνται 402 θέσεις, κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης.

Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων θα διαβιβαστούν άμεσα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή και εν συνεχεία στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, προκειμένου να προσαρμοστούν οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού στις διατάξεις του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου.