Το υπόμνημα της ΚΕΔΕ άρθρο προς άρθρο για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Λίγες μέρες πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΣ με τίτλο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» η ΚΕΔΕ είχε δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις και της προτάσεις της για το προς ψήφιση σχέδιο νόμου.

Το περιεχόμενο του υπομνήματος

Το παρόν κείμενο Παρατηρήσεων αναφέρεται μόνο στις διατάξεις που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι διατάξεις αυτές σε σημαντικό βαθμό αποτελούν έναν κατάλογο διευθετήσεων ενόψει εκλογών.

Σε ό,τι αφορά στις τροποποιήσεις της εκλογικής διαδικασίας έγιναν δεκτές ορισμένες εκ των προτάσεων της ΚΕΔΕ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ακυβερνησίας των Δήμων που δημιουργεί το εκλογικό σύστημα.

Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που η γενική ρύθμιση για τον μόνιμο πληθυσμό αφορά και τους Κ.Α.Π., τότε οι μικροί πληθυσμιακά Δήμοι θα υποστούν δημοσιονομικό σοκ.
Υπογραμμίζουμε επίσης, ότι οι αποσπασματικές διευθετήσεις του νομοσχεδίου κατατίθενται μόλις δύο μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές.

Μέρος Πρώτο
Κεφάλαιο Α ́
Αρχή της ίσης μεταχείρισης και καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2006
Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. για την προώθηση της ισότητας των φύλων
Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται μια νέα αρμοδιότητα στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων που αναφέρεται στη σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμό και εφαρμογή των προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων.

Άρθρο 6
Προσθήκη άρθρου 70Α στο Ν.3852/2010 (87Α)

Το άρθρο 70 του Ν.3852/2010 προβλέπει δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να συνιστά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, Επιτροπές.
Στο πλαίσιο αυτής της δυνατότητας συγκροτείται και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία πλέον προβλέπεται ρητά, με οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 – Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας Φύλων σε ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης Αυτοτελών Γραφείων Ισότητας των
Φύλων στην Κ.Ε.Δ.Ε. και στην ΕΝ.Π.Ε., οι αρμοδιότητες και η στελέχωσή τους.

Άρθρο 9
Κεντρικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η σύσταση συλλογικού, συμβουλευτικού, γνωμοδοτικού οργάνου, του Κεντρικού Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων στο οποίο συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. που έχει αποστολή τη διεξαγωγή διαβούλευσης με γυναικείες οργανώσεις που προωθούν την ισότητα με κοινωνικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ.

Κεφάλαιο Β ́
Ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές

Άρθρο 11

Η ένταξη της διάστασης του φύλου στους προϋπολογισμούς
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η ένταξη της διάστασης του φύλου στους γενικούς προϋπολογισμούς των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των φορέων του Δημόσιου τομέα, των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, άρα και για τους Ο.Τ.Α.

Άρθρο 13
Τήρηση στατιστικών στοιχείων

Με το άρθρο αυτό θεσμοθετείται η υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, να τηρούν στατιστικά στοιχεία με βάση το φύλο.

Κεφάλαιο Δ ́
Δίκτυο δομών και άλλες ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών

Άρθρο 25
Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η σύσταση οργανικών μονάδων με τίτλο: «Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών» και στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.

Στους Δήμους το Κέντρο αυτό υπάγεται στη Διεύθυνση που ασκεί αυτές τις αρμοδιότητες (και αν δεν υπάρχει, συνιστάται με τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.). Στελεχώνεται με προσωπικό εξειδικευμένο: 1 κοινωνικό λειτουργό, 1 ψυχολόγο, 1 κοινωνιολόγο, 1 νομικό, 1 διοικητικό, είτε μόνιμο, είτε αορίστου, είτε ορισμένου χρόνου.

Άρθρο 26
Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών – θυμάτων έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων

Πέρα από τα Κέντρα Ισότητας, με το άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης οργανικής μονάδας με τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών» για την παροχή διαμονής σε γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας κ.λπ. Ο ξενώνας υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού ή των νομικών τους προσώπων και αν δεν υπάρχει τέτοια Διεύθυνση τροποποιείται ο Ο.Ε.Υ. για την πρόβλεψη αυτή.

Η στελέχωση γίνεται και εδώ με εξειδικευμένο προσωπικό: 1 κοινωνικό λειτουργό, 1 κοινωνιολόγο, 1 ψυχολόγο, 1 παιδαγωγό ή παιδοψυχολόγο, 1 διοικητικό, 2 φύλακες, 1 γενικών καθηκόντων.

Σημείωση:

1) Οι Ο.Τ.Α. δεν έχουν αντίρρηση να παίρνουν νέες αρμοδιότητες και ιδιαίτερα αυτές που έχουν να κάνουν με την ισότητα των φύλων, την κακοποίηση των γυναικών και αγγίζουν ευαίσθητες χορδές. Αλλά κατά το Σύνταγμα, κάθε νέα αρμοδιότητα που δίνεται στους Ο.Τ.Α. πρέπει να συνοδεύεται με πόρους.

2) Οι δύο αυτές μονάδες που προβλέπεται να συσταθούν στους Ο.Τ.Α. πρέπει να στελεχωθούν με το ανάλογο εξειδικευμένο προσωπικό. Αλλά γνωρίζουμε ότι οι Ο.Τ.Α. δεν έχουν προσωπικό και μάλιστα εξειδικευμένο. Προσλήψεις δεν έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο.

3) Το άρθρο 30 του νομοσχεδίου προβλέπει την κάλυψη των εξόδων με χρηματοδότηση από Εθνικούς ή και Ευρωπαϊκούς πόρους. Αλλά αυτό έχει ξαναδοκιμαστεί και σε άλλες περιπτώσεις με προγράμματα και γνωρίζουμε τα αποτελέσματά του.

Μέρος Πρώτο
Κεφάλαιο Α ́
Αρχή της ίσης μεταχείρισης και καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο
Μέρος Δεύτερο Ρυθμίσεις Θεμάτων Ιθαγένειας

Α. Γενικές Παρατηρήσεις
1) Με τα άρθρα 31-49 του Σχεδίου Νόμου γίνονται ορισμένες τροποποιήσεις όσον αφορά το
νομοθετικό πλαίσιο περί κτήσης της ιθαγένειας υπό προϋποθέσεις για όσους αλλοδαπούς έχουν γεννηθεί και μεγαλώνουν στη χώρα, φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και διαθέτουν άδεια παραμονής. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση μετά τη θέση σε εφαρμογή του ν.3838/2010 και των διατάξεων του ν.4332/2015 εμφανίστηκαν δυσλειτουργίες που αφορούσαν την αδυναμία ομογενοποιημένης, ενιαίας και διαφανούς διαδικασίας κατά την πολιτογράφηση καθώς και μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων και έκδοση αποφάσεων.
2) Αναμορφώνεται η συνέντευξη ενώπιον των επιτροπών πολιτογράφησης.

Με τις παρούσες ρυθμίσεις εισάγεται ένα ελάχιστο κανονιστικό πλαίσιο όπως αυτό έχει προκύψει από την πάγια νομολογία του ΣΤΕ, γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ιθαγένειας και του ΝΣΚ αλλά και ορθές πρακτικές της Διοίκησης.
Εισάγονται επίσης ρυθμίσεις εξορθολογιστικού χαρακτήρα για την κτήση ιθαγένειας ομογενών από τις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Τέλος εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για την επίλυση ανιθαγένειας Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα.

Άρθρο 31
Τροποποιήσεις των άρθρων 1 Α και 1 Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 1Α και 1Β του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004 όπως ισχύει) και εισάγεται η δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας από ανήλικα παιδιά με βαριά αναπηρία και εξειδικευμένη περίθαλψη με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 32
Τροποποιήσεις του άρθρου 5 Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Με το άρθρο αυτό προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 5Α του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με το οποίο φαίνεται ότι διευκολύνεται η πολιτογράφηση και σε αυτούς που έχουν φοιτήσει για τρία τουλάχιστον έτη σε ελληνικό δευτεροβάθμιο σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή έχουν αποφοιτήσει από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας του κέντρου ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1’.

Επίσης προστίθεται παράγραφος 5 με την οποία διευκολύνονται ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών ή αλλοδαποί με νοητή ή ψυχική ή σωματική αναπηρία και οι οποίοι μπορούν να πολιτογραφηθούν χωρίς να συντρέχει μέρος των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 (ομαλή κοινωνική και οικονομική ένταξη στη ζωή της χώρας κ.λπ.)

Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Με το άρθρο αυτό επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στο άρθρο 6 του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που αφορούν τα δικαιολογητικά πολιτογράφησης και τα οποία είναι εν προκειμένω ευμενέστερα της προηγούμενης διάταξης.

Άρθρο 34
Αντικατάσταση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 7 του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, οι δε αλλαγές είναι τυπικές και αποσκοπούν στην ευχερέστερη ενσωμάτωση που επέρχονται στη διαδικασία πολιτογράφησης και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Διοίκησης και κυρίως στην επιτάχυνση της διαδικασίας.

Άρθρο 35
Προσθήκη άρθρου 7 Α στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Με το άρθρο 35 προστίθεται στο άρθρο 7 του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας υπό τον τίτλο 7Α. Η κυρίως τροποποίηση αφορά τη μη απόρριψη της αίτησης πολιτογράφησης όπως προβλέπει η παράγραφος 1 αλλά την αναστολή της διαδικασίας μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) ο αιτών την πολιτογράφηση διαμένει εκτός Ελλάδος για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες και β) εξακολουθεί να διατηρεί βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα. Εισάγεται εν προκειμένω εξαίρεση από τον κανόνα, η οποία διευκολύνει αυτούς οι οποίοι δε διαμένουν συνεχώς στη χώρα και η έννοια ότι «ο μη διαμένων στη χώρα διατηρεί βιοτικούς
δεσμούς» είναι και αόριστη.

Άρθρο 36
Προσθήκη άρθρου 7 Β στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Με την ανωτέρω διάταξη εισάγεται προσθήκη ως άρθρο 7Β στον κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, με την οποία ρυθμίζονται περιπτώσεις παραπομπής στο Συμβούλιο Ιθαγένειας και στον Υπουργό Εσωτερικών καθ’ όσον αφορά τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 7Α.

Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Με το άρθρο αυτό επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 12 του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, καθ’ όσον αφορά τη σύνθεση των Επιτροπών πολιτογράφησης και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση σκοπός της ρύθμισης είναι να αποφεύγεται το φαινόμενο των αναβολών των συνεδριάσεων λόγω έλλειψης απαρτίας.

Άρθρο 39
Πολιτογράφηση ομογενών προερχομένων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Με το άρθρο αυτό εισάγονται τροποποιήσεις στην πολιτογράφηση ομογενών που προέρχονται από χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1-3 και καταργείται η διαδικασία για αυτούς υποβολής αίτησης προς την ελληνική προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας τους. Επίσης καταργείται και η παράγραφος 2 που αφορά τη γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής που αποφαίνεται για την ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενή. Οι ανωτέρω ομογενείς που είναι κάτοικοι εκτός Ελλάδος υπάγονται σε διαδικασία πολιτογράφησης που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 40
Διαδικασία καθορισμού Ιθαγένειας

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 26 του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με την οποία η διαπίστωση πλήρωσης των ουσιαστικών προϋποθέσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας αποτελούσε θεωρητικά αγώγιμο δικαίωμα του ενδιαφερομένου, συνθλίβονταν όμως μέσα από μια διαδικαστική αταξία και ανασφάλεια δικαίου. Έτσι καθορίζεται μια νέα διαδικασία επί αιτήσεων καθορισμού της ιθαγένειας και εν τέλει σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος διατηρεί τη δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για διατύπωση συγγνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας. Η προθεσμία εξέτασης της προσφυγής αναστέλλεται έως τξ γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Ιθαγένειας και σε κάθε περίπτωση η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Άρθρο 41
Διαδικασία επί αμφισβητήσεων Ιθαγένειας

Με το άρθρο αυτό προστίθεται στο άρθρο 26 άρθρο 26Α, με το οποίο προβλέπεται διαδικασία επί αμφισβητήσεως της ιθαγένειας.

Μέρος Τρίτο
Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση –
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ
Κεφάλαιο Α ́
Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάδειξη των δημοτικών αρχών

Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3852/2010

Η εκλογή προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο (αντί Σεπτέμβριο και Μάρτιο) και η εκλογή προέδρου κοινότητας με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων τον Σεπτέμβριο.

Άρθρο 51
Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν.3852/2010

Αποσαφηνίζεται για ποιά μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών ισχύουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα.
Προβλέπεται ότι ενώ τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα ισχύουν για όσους είναι επικεφαλής των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και των δήμων, δεν ισχύουν εάν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio). Επιπλέον, αναδιατυπώνεται η έννοια της χωρικής περιφέρειας των δήμων με τον όρο των διοικητικών ορίων αυτών.

Νομοτεχνική βελτίωση.

Προστίθεται ότι «Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων (που παραιτούνται πριν την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων) μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία τους».
Νομοτεχνική βελτίωση για τους δημοτικούς και τους περιφερειακούς συμπαραστάτες.

Προστίθεται ότι δεν ισχύει το κώλυμα εκλογιμότητας για τους επικεφαλής των νομικών προσώπων και τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ, εφόσον παραιτηθούν πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.

Πρόταση: Προτείνεται στο άρθρο αυτό να προστεθούν τα εξής: «Κώλυμα υφίσταται επίσης, όταν μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος Ο.Τ.Α. α ́ ή β ́ βαθμού τελεί σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών, τουλάχιστον δύο χρόνια πριν τη διενέργεια των δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών και η ημερομηνία λήξης της άδειας, είναι μεγαλύτερη από ένα έτος μετά τις εκλογές.

Άρθρο 52
Τροποποιήσεις των άρθρων 18, 18Α, 18Β και 18Γ του ν.3852/2010 και 2.

Αυξάνεται από 30% σε 50% ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων.
4. 5. Δεν θα υφίσταται πλέον, στα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των κοινοτικών συμβουλίων, επικεφαλής του συνδυασμού.

Ορίζεται κατά τρόπο σαφή το δικαιολογητικό που απαιτείται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι για να ανακηρυχτούν υποψήφιοι, με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή τους στα δημοτολόγια του δήμου όπου προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα.
Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να εκδώσουν ηλεκτρονικό παράβολο.

Άρθρο 53
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν.3852/2010 και 2.

Προσαρμόζονται οι τροποποιούμενες ρυθμίσεις στην κατάργηση της πρόβλεψης υποψηφίου προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων.

Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 3852/2010

Γίνεται η προσαρμογή στην κατάργηση της πρόβλεψης επικεφαλής των συνδυασμών για τα συμβούλια κοινότητας άνω των 300 κατοίκων.

Άρθρο 55
Τροποποιήσεις του άρθρου 27 του ν. 3852/2010

Προβλέπεται η δυνατότητα των εκλογέων, στις εκλογές για την ανάδειξη των συμβουλίων κοινότητας, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών των εκλεγόμενων συμβουλίων, να
εκφράσουν την προτίμησή τους με έως 2 σταυρούς προτίμησης. 2. Νομοτεχνική βελτίωση.
Νομοτεχνική προσαρμογή.

Άρθρο 56
Τροποποιήσεις του άρθρου 30 του ν. 3852/2010

Τίθεται ως κριτήριο για την κατανομή των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια ο μόνιμος
πληθυσμός (καθώς πλέον δεν συλλέγονται στοιχεία πραγματικού πληθυσμού).
Ρυθμίζεται το ζήτημα της κατανομής των εναπομενουσών εδρών, σε εκλογικές περιφέρειες που δεν έχουν λάβει έδρα ή στις οποίες δεν μπορεί να αποδοθεί έδρα, λόγω ίσου μεταξύ τους μόνιμου πληθυσμού.

Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3852/2010

Νομοτεχνική προσαρμογή με βάση το εκλογικό σύστημα (αντικαθίσταται ο όρος «επιλαχόντες» συνδυασμοί, με τον όρο «λοιποί» συνδυασμοί).
Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού ή αυτός που αναδείχτηκε νικητής στον Β’ γύρο.

Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 3852/2010

Ρυθμίζεται η περίπτωση που οι συνδυασμοί, με βάση το εκλογικό μέτρο, καταλάβουν έδρες περισσότερες από αυτές που είναι προς διάθεση.

Άρθρο 59
Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του ν.3852/2010

Γίνονται ορολογικές προσαρμογές των εννοιών του «επιτυχόντος συνδυασμού» και του «επιλαχόντος συνδυασμού» με βάση το εκλογικό σύστημα, λαμβανομένου υπόψη ότι δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί και ο υποψήφιος του δεύτερου σε δύναμη συνδυασμού.

Άρθρο 60
Τροποποιήσεις του άρθρου 34 του ν. 3852/2010

Αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο ισοψηφίας κατά τη διαδικασία κατανομής των μονοεδρικών
εκλογικών περιφερειών (την έδρα καταλαμβάνει ο υποψήφιος του μικρότερου σε δύναμη συνδυασμού σε όλο τον Δήμο).

Αποσαφηνίζεται ότι η κατανομή των εκλογικών εδρών ανά συνδυασμό αρχίζει από το συνδυασμό με τη μικρότερη εκλογική δύναμη.

Προβλέπεται πως, δεδομένου ότι κατά το στάδιο αυτό έχουν αξιοποιηθεί τα διαθέσιμα υπόλοιπα, οι τυχόν εναπομένουσες έδρες θα απονέμονται στους συνδυασμούς που έχουν λάβει τις περισσότερες ψήφους στις οικείες εκλογικές περιφέρειες και όχι συνολικά στο δήμο.

Άρθρο 61
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3852/2010

Γίνεται ορολογική προσαρμογή με βάση το εκλογικό σύστημα.

Άρθρο 62
Τροποποιήσεις του άρθρου 38 του ν.3852/2010

Αποσαφηνίζεται ότι, κατά την κατάταξη των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος στο σύνολο του δήμου και όχι μόνο στην οικεία εκλογική περιφέρεια.
Γίνονται ορολογικές προσαρμογές με βάση το εκλογικό σύστημα.

Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 3852/2010

Σε περίπτωση που συνδυασμός πλειοψήφησε στην κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος σύμβουλός του αναδεικνύεται πρόεδρος του συμβουλίου της εν λόγω κοινότητας (και δεν γίνεται εκλογή μεταξύ των συμβούλων των δύο πρώτων συνδυασμών, που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης).

Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3852/2010

Γίνονται ορολογικές προσαρμογές με βάση το εκλογικό σύστημα.

Άρθρο 65
Τροποποιήσεις του άρθρου 47 του ν. 3852/2010

Γίνονται ορολογικές προσαρμογές με βάση το εκλογικό σύστημα.

Άρθρο 66
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 3852/2010

Γίνονται ορολογικές προσαρμογές με βάση το εκλογικό σύστημα.

Άρθρο 67
Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010

Υποψήφιοι για το αξίωμα του προέδρου του συμβουλίου κοινότητας θα είναι οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς (δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν επικεφαλής των συνδυασμών).

Άρθρο 68
Τροποποιήσεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010

Αποσαφηνίζεται ότι το κριτήριο του «μόνιμου», αντί του έως τώρα ισχύοντος «πραγματικού» πληθυσμού εφαρμόζεται ενιαία, σε κάθε περίπτωση σχετικής αναφοράς, ακόμα και αν δεν προβλέφθηκε ειδικά η τροποποίηση κάθε επιμέρους διάταξης τυπικού ή ουσιαστικού νόμου που περιλαμβάνει τέτοια αναφορά.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι η ισχύς του ενιαίου αυτού κριτηρίου, του «μόνιμου» πληθυσμού καταλαμβάνει και τις αμέσως επόμενες, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ ορίζεται ότι, κατά τα λοιπά, η έναρξη της γενικής και καθολικής ισχύος του κριτηρίου αυτού, του «μόνιμου» αντί του «πραγματικού» πληθυσμού, αρχίζει από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο, προκειμένου να μην υπάρξουν αμφιβολίες ή αμφισβητήσεις αναφορικά με τη νομιμότητα της σύνθεσης των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιρετών αυτοδιοικητικών οργάνων.

Στην περίπτωση που η γενική ρύθμιση αυτή αφορά και στους Κ.Α.Π., τότε οι μικροί πληθυσμιακά Δήμοι θα υποστούν δημοσιονομικό σοκ.

Κεφάλαιο Β ́
Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών

Οι ρυθμίσεις των άρθρων 69 έως 77 είναι ανάλογες με τις ανωτέρω που αφορούν στην ανάδειξη των δημοτικών αρχών.

Μέρος Τρίτο
Κεφάλαιο Γ ́
Διατάξεις σχετικές με το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 78
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Συμπληρώνεται η παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων και δίνει τη δυνατότητα (υποχρεώνει μάλλον) τον δημοτικό υπάλληλο μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης να υπηρετήσει για χρόνο τριπλάσιο της αδείας στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. α ́ ή β ́ βαθμού, ενώ μέχρι σήμερα είχε την υποχρέωση να υπηρετήσει στον οικείο Ο.Τ.Α.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, όμως, ο Δήμος μπορεί να χάσει έναν καταρτισμένο υπάλληλο.

Παρέχεται η δυνατότητα μείωσης κατά 2 έτη του χρόνου της βαθμολογικής εξέλιξης στους δημοτικούς υπαλλήλους Δ.Ε. που έχουν αποφοιτήριο Δημόσιου ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας».

Με τις παραγράφους 3, 4 και 5 εναρμονίζονται οι διατάξεις του Κώδικα των Δημοτικών Υπαλλήλων με αυτές του Υπαλληλικού Κώδικα ως προς τις επιλογές Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.

Με την παρ. 6 του άρθρου αυτού διευκρινίζεται ότι μόνον η θέση του ειδικού συνεργάτη μπορεί να καλυφθεί από πρώην δήμαρχο ή από στελέχη αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν εμπειρία ή επαγγελματική εξειδίκευση σε αυτοδιοικητικά θέματα.

Επίσης, με την ίδια παράγραφο παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης μίας εκ των προβλεπομένων θέσεων ειδικών συνεργατών από δημοσιογράφο, αρκεί αυτός είτε να είναι μέλος αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής Ένωσης, είτε να αποδεικνύει τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία δημοσιογράφου μέσω καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον οικείο φορέα.

Άρθρο 79

Δημοσίευση των πράξεων μετάταξης των υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διευκρινίζεται ότι με μέριμνα του Επόπτη Ο.Τ.Α. δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι πράξεις μετάταξης που εκδίδονται από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα των Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού.

Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν.4257/2014

Λόγω των περιορισμών των προσλήψεων, είχε δοθεί η δυνατότητα στο Δήμαρχο να μετακινεί προσωπικό του Δήμου αλλά και των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων αυτού, των Συνδέσμων και των Επιχειρήσεων και να το διαθέτει για κάλυψη των αναγκών των ως άνω φορέων για χρονικό διάστημα 2+2 έτη.

Επειδή εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί στις προσλήψεις, ενώ παράλληλα δεν έχουν πλήρως ενταχθεί οι Ο.Τ.Α. στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για να αντλήσουν προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης των υπαλλήλων που έχουν αποσπασθεί, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι υπηρεσιακές ανάγκες και υποβάλλουν αίτηση μετάταξης οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.

Πρόταση: Προτείνεται να απαλειφθεί από το τρίτο εδάφιο της προστιθέμενης παραγράφου 7, η φράση «με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης και για όσο υφίσταται η προσωποπαγής θέση» και να διαμορφωθεί ως εξής: «με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης, εφόσον υφίσταται, και για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση».

Άρθρο 81

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3852/2010 σχετικών με υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 προβλέπεται η μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, προκειμένου να επιτραπεί η άμεση στελέχωση Συνδέσμου με προσωπικό ΙΔΑΧ.
Μέχρι τώρα με τις ισχύουσες διατάξεις, η δυνατότητα αυτή εφαρμόζονταν μόνο στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό και στους μουσικούς.

Άρθρο 82
Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται από την αναστολή διορισμών και προσλήψεων λόγω των Δημοτικών Εκλογών, οι κάτωθι περιπτώσεις:

 Οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα, εφόσον οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν από το ΑΣΕΠ πριν από την προκήρυξη των εκλογών.

Οι διορισμοί – προσλήψεις και κάθε μεταβολή της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 4/2018).

Η διαδικασία επιστροφής των πρώην δημοτικών αστυνομικών από σωφρονιστικά καταστήματα για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, σε εφαρμογή του άρθρου 278 του Ν.4555/2018.

Οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου προκειμένου για ειδικότητες των ναυαγοσωστών, υδρονομέων, χειριστών μηχανημάτων, εργαζομένων στην πυρασφάλεια, στους παιδικούς σταθμούς, στην καθαριότητα, στα ΚΑΠΗ (μέσω ΕΣΠΑ), στις κατασκηνώσεις, για εργαζομένους με αντίτιμο, σε προγράμματα δακοκτονίας και στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Άρθρο 83
Άδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ βαθμού που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται χορήγηση των αδειών που προβλέπονται στον Κώδικα για τους δημοτικούς υπαλλήλους και σε όσους φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν.2190/1994

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου οι προκηρυσσόμενες θέσεις τακτικού προσωπικού Δ.Ε. και Υ.Ε. κατηγορίας των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και των υπηρεσιών κοιμητηρίων, πλην των διοικητικών, εξαιρούνται από την κάλυψη σε ποσοστό 10% από άτομα με αναπηρία (50% τουλάχιστον αναπηρία), αφ’ ενός γιατί θα πρέπει το προσωπικό αυτό να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα της θέσης όπως εργατών, οδηγών απορριμματοφόρων, οδοκαθαριστών, εργατών ταφής κ.λπ. και αφ’ ετέρου για την προστασία της υγείας αυτών.

Άρθρο 85
Τροποποίηση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Ο.Τ.Α. α ́βαθμού

Με τις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (άρθρα 4, 5) που αφορούν στη γραμματειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ α ́ βαθμού για να εναρμονιστούν με τις αλλαγές του Ν.4369/2016.

Άρθρο 86
Τροποποίηση του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018

Παρατείνεται έως 31/3/2019 η προθεσμία υποβολής αποφάσεων τροποποιήσεων των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων για τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού αναφορικά με το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Η σχετική προθεσμία έληγε 31/1/2019.

Άρθρο 87
Ρυθμίσεις για τις μετατάξεις σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 80 του Ν.4172/2013

Με τη διάταξη αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους σχολικούς φύλακες που μετατάχθηκαν σε θέσεις Υ.Ε. βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε Νοσοκομεία της χώρας, να μετατάσσονται, με αίτησή τους, είτε στην υπηρεσία στην οποία υπηρετούσαν πριν την κατάργηση της θέσης, είτε σε άλλο Δήμο στην ίδια ειδικότητα μετά από αίτησή τους.

Άρθρο 88
Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 74 του ΚΔΚΥ για τις μετατάξεις των δημοτικών αστυνομικών οι οποίες είχαν καταργηθεί με το Ν.4440/2016 (για την κινητικότητα).

Άρθρο 89

Αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού

Με τη ρύθμιση αυτή προβλέπεται αύξηση του μέγιστου αριθμού των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου (από 933 στις 1.333) για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των Ο.Τ.Α., λόγω της υφιστάμενης αναστολής των προσλήψεων.

Άρθρο 90

Αύξηση του ορίου υπερωριών σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόμενα

Με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού προβλέπεται η καταβολή επιπλέον αμοιβής για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των δήμων που επλήγησαν από έντονες βροχοπτώσεις και φονικές πυρκαγιές.

Άρθρο 92
Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του Ν.4483/2017

Αφορά στην αναδιατύπωση για αποσαφήνιση προηγούμενης διάταξης του άρθρου 99 του Ν.4483/2017 για τη μετάταξη Δημοτικών αστυνομικών που υπηρετούσαν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά είχαν μεταταγεί αυτοδίκαια σε υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ώστε να μπορούν, εφόσον είχαν εμπρόθεσμα υποβάλλει αιτήσεις, να μεταταγούν.

Άρθρο 93
Τροποποίηση του άρθρου 96 του Ν. 4483/2017

Αναδιατύπωση του άρθρου σχετικά με τη διενέργεια του ελέγχου των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και από γιατρούς δημόσιας υγείας του Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 94
Ερμηνεία της παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν.4483/2017

Νομοτεχνική βελτίωση του ως άνω άρθρου σχετικά με την εξέλιξη και διαμόρφωση των μισθολογικών κλιμακίων των μουσικών.

Άρθρο 95
Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015

Νομοτεχνική βελτίωση και αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου των μουσικών ως προς την κατάταξή τους στην Τ.Ε. κατηγορία.

Άρθρο 96
Μετακίνηση προσωπικού από Ο.Τ.Α. α ́βαθμού σε δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας – τηλεόρασης

Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται μετακίνηση υπαλλήλων με την ειδικότητα του δημοσιογράφου και του ηχολήπτη από τον Ο.Τ.Α. της οργανικής του θέσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνίας – τηλεόρασης, μετά από αίτησή τους και για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών συνολικά.

Άρθρο 99
Ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών

Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα μιας θεσμικά οργανωμένης συνεργασίας μεταξύ των δημοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού με αντικείμενο τη λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών χωρίς την τροποποίηση ως προς το σκοπό αυτό του καταστατικού τους.

Άρθρο 102
Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού

Στο άρθρο αυτό ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους δήμους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου.

Άρθρο 104
Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας και της απόφασης παραχώρησης της παρ.1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 99/2017

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 99/2017 (Α ́ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας και της απόφασης παραχώρησης των χώρων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 παρ. α ́ και β ́) παρατείνεται έως 31/7/2019, ενώ έχει ήδη λήξει από 31/12/2018.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. έχει ζητηθεί παράταση των ανωτέρω πιστοποιητικών έως 31/12/2019.

Άρθρο 105
Ρυθμίσεις για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Στο άρθρο αυτό διαγράφονται οι οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα των οποίων η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί.

Τέλος, στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Τα ανωτέρω ισχύουν επακριβώς και για όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικούς και διοικητικούς, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».