Στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση η απόφαση για το περιεχόμενο και τη δομή των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση προωθήθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α’ βαθμού τα οποία εξειδικεύονται σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης και εκπονούνται από τις δημοτικές αρχές που εκλέχθηκαν για την περίοδο 2014-2019.

Στο μεταξύ, σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και των 66 Δημάρχων Αττικής προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την επικείμενη κατάρτιση προϋπολογισμών των Δήμων.

Σημειώνεται ότι οι προϋπολογισμοί που θα συνταχθούν από τους Δήμους θα σταλούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς έγκριση.