Την καταγραφή των υπαλλήλων που εργάζονται στους Δήμους και στους Οργανισμούς τους, στα υπουργεία και στα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. ζητάει το υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης

Την απογραφή του προσωπικού όλων των νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και των επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α’ και β’ βαθμού προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Η κοινοποίηση σε όλες τις υπηρεσίες πρέπει να γίνει έως τις 19 Ιουλίου και η ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τις 30 Αυγούστου 2013.
Τα στοιχεία που θα καταγραφούν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργασιακή σχέση του κάθε υπαλλήλου, ημερομηνία πρόσληψης στο φορέα, κατηγορία εκπαίδευσης, προϋπηρεσία κ.α.

Οι υπάλληλοι εντάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα εάν πρόκειται για μονίμους, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ/ανταποδοτικά, σύμβαση έργου, μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.α..
Αντίστοιχη διαδικασία είχε ξεκινήσει και τον περασμένο Μάιο από τον προηγούμενο υπ. Δ. Μεταρρύθμισης.
Τότε είχε ζητηθεί η καταγραφή των υπαλλήλων που εργάζονται στα υπουργεία, στα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.