Οι Δήμοι της χώρας θα εκτελούν τις αποφάσεις των κεντρικών ελεγκτικών μηχανισμών!

Νέο «επεισόδιο» στην εξελισσόμενη υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αντί να ενισχύονται οι αρμοδιότητές της όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης όχι μόνο αφαιρούνται αλλά τίθεται υπό την «διατεταγμένη υπηρεσία» φορέων της κεντρικής διοίκησης με το επιχείρημα «οι δήμοι της χώρας δεν έχουν πρωτογενή κανονιστική αρμοδιότητα.» (!)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32), το οποίο εφαρμόζεται μετά την κατάργηση του άρθρου 17 της Υ.Δ. Υ1γ/96967/2012 (ΦΕΚ Β’ 2718), οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που διενεργούν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι αυτοί που θα υποδεικνύουν στους Δήμους της χώρας το ύψος της επιβαλλόμενης ή μη διοικητικής κύρωσης χωρίς οι Δήμοι να έχουν λόγο και αρμοδιότητα πέραν της ευθύνης τήρησης της κύρωσης. (δηλαδή, είτε η κύρωση είτε η απαλλαγή θα ορίζεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και οι Δήμοι θα εκτελούν!)