Την κατάρτιση “Επιχειρησιακού Σχεδίου” για απαλλοτριώσεις, προβλέπει για τους Δήμους το Ν/Σ του υπ. Περιβάλλοντος

Στους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που δεν έχουν απαλλοτριωθεί μέχρι και σήμερα αναφέρεται το Άρθρο 92 του Σχεδίου Νόμου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, υπό τον τίτλο, «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», προσδιορίζοντας τις ευθύνες και τους τρόπους διαχείρισης τους από τους οικείους Δήμους.

Ειδικότερα, καλούνται οι Δήμοι να προχωρήσουν στον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων μέσω της σύνταξης “Επιχειρησιακού Σχεδίου” εντός του οποίου θα καταγράφονται και θα κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση διακρίνονται σε:

1) χώρους, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης,

2) χώρους, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης,

3) χώρους, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί́ η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου,

4) λοιπούς χώρους που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αντλούνται από την πλατφόρμα της “Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου” του άρθρου 65 του ν.4495/2017 ή, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, λαμβάνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

Για τις ανάγκες σύνταξης του “Επιχειρησιακού Σχεδίου”, το ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” παρέχει προς τους Δήμους την αναγκαία πρόσβαση στη βάση δεδομένων του “Συστήματος Πληροφοριών Εθνικού Κτηματολογίου”.

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, μετά την κατάταξή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, ιεραρχούνται με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου Δήμου, Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Το “Επιχειρησιακό Σχέδιο” εγκρίνεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου την πλειοψηφία της οποίας, έχει, όπως είναι γνωστό, η παράταξη του Δημάρχου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι βάσει της σχετικής διάταξης του Νόμου το “Πράσινο Ταμείο” έχει τη δυνατότητα να καλύπτει το σύνολο της απαιτούμενης αποζημίωσης για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο ειδικού χρηματοδοτικού Προγράμματος έως την έγκριση του “Επιχειρησιακού Σχεδίου” του αθρου 92.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει για ένα έτος και η ισχύς της μπορεί να παραταθεί με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας.