Με νομοθετική πράξη ρυθμίστηκε νομικό “κενό” για Δημάρχους & Αντιδημάρχους που είναι δημοσιοι υπάλληλοι

Το υπουργείο Εσωτερικών αποδέχθηκε το διάβημα της ΚΕΔΕ καθώς και μεγάλου αριθμού Δήμων της χώρας και εξέδωσε νομοθετική πράξη την τελευταία ημέρα του 2012 ,σύμφωνα με την οποία

οι Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και λαμβάνουν ειδική άδεια από το Δημόσιο για όλο το διάστημα της αυτοδιοικητικής θητείας τους, δικαιούνται να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του Δήμου, είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης για όσο διάστημα ισχύει η αυτοδιοικητική τους ιδιότητα.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιρετοί επιλέξουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου δήμου, οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου βαρύνουν τα ίδια τα πρόσωπα.

Οι πλήρεις αποδοχές αναφέρονται στις μικτές αποδοχές του εργαζόμενου και των τυχόν επιδομάτων που εισέπραττε από την υπηρεσία του. Ουσιαστικά, ο αιρετός θα λαμβάνει τις καθαρές αποδοχές της οργανικής του θέσης.