Παραγράφονται οι οφειλές από εισφορές σε χρήμα προς τους Δήμους με την πάροδο πενταετίας

Εξαιρετικού ενδιαφέροντος γνωμοδότηση εξέδωσε το Γ’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε απάντηση σχετικής ερώτησης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αντικείμενο την παραγραφή ή όχι βεβαιωμένων οφειλών από εισφορές σε χρήμα οι οποίες, όπως είναι γνωστό, προκύπτουν από τις εντάξεις περιοχών στο Σχέδιο Πόλης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. οι βεβαιωμένες οφειλές που αφορούν εισφορές σε χρήμα και αποδίδονται στους τοπικούς Δήμους παραγράφονται μετά την πάροδο των πέντε ετών.

Ακολουθούν, η ερώτηση προς το Ν.Σ.Κ. και η απάντηση-γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

Η ερώτηση

«Ερωτάται α) ποιος είναι ο χρόνος έναρξης της παραγραφής για τις βεβαιωμένες οφειλές των υπόχρεων από τις εισφορές σε χρήμα των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, και,

β) Εάν εφαρμόζεται ή όχι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του αν 344/1968 πενταετής αποσβεστική προθεσμία βεβαίωσης των αξιώσεων του Ο.Τ.Α., όσον αφορά την βεβαίωση των αξιώσεων περί εισφοράς σε χρήμα σε βάρος των υπόχρεων ιδιοκτητών των ακινήτων που βαρύνονται με την εν λόγω χρηματική εισφορά προ της έκδοσης του Ν. 4315/2014 και της θέσης σε ισχύ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.»

Η απάντηση

«13. Κατ’ακολουθία των προεκτεθέντων επί του τιθέμενου ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ’) γνωμοδοτεί, ομόφωνα,

στο α υποερώτημα και
κατά πλειοψηφία στο β, ως εξής:

α) ο χρόνος παραγραφής προς είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών των υπόχρεων ιδιοκτητών από τις εισφορές σε χρήμα είναι πενταετής (5) και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η οριστική βεβαίωση αυτών και

β) ο χρόνος αποσβεστικής προθεσμίας του δικαιώματος των Ο Τ Α. προς βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα είναι πενταετής και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η κύρωση της οικείας πράξης εφαρμογής, με την επιφύλαξη των οριζομένων εξαιρετικών περιπτώσεων στο β’ εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α ν 344/1968, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των σχετικών απαιτήσεων των Ο Τ Α., προ ή μετά την ισχύ του άρθρου 2 του ν. 4315/2014.»

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο του Ν.Σ.Κ. με τη γνωμοδότηση