Προτάσεις & παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ επί του Ν/Σχ για τον εκσυγχρονισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ συζητήθηκε τη Δευτέρα, στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ επί του νομοσχεδίου παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κατατεθούν στη διαβούλευση την Παρασκευή.

Αναλυτικά η εισήγηση του κ. Κωνσταντέλλου:

Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε διαβούλευση επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα καθώς και η βελτίωση και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μελετήσαμε το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν οι διατάξεις του αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία των προσλήψεων και στη λειτουργία και οργάνωση του Α.Σ.Ε.Π.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού το γνωστό (Α.Σ.Ε.Π) θεσπίστηκε και λειτούργησε με το Ν.2190/1994 και επί είκοσι έξι χρόνια τώρα έχουν επέλθει αρκετές τροποποιήσεις στον ανωτέρω νόμο προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνο και την ολοένα και απαιτητικότερη καθημερινότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε του Νόμους ν.2527/1997, ν.3051/2000, ν.3812/2009.

Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η επικαιροποίηση των μέχρι σήμερα ισχυουσών διατάξεων και η κωδικοποίηση τους σε ένα ενιαίο κείμενο νόμου προς αντιμετώπιση τόσο των καθυστερήσεων στην διαδικασία των προσλήψεων αλλά και την ανισότητα στη μεταχείριση των υποψηφίων που επιλέγονται μέσω διαφορετικών διαδικασιών καθιστώντας ανέφικτο το στόχο της επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου για την κατάλληλη θέση.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουμε τις κάτωθι προτάσεις και παρατηρήσεις:

Μέρος Α’
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες

Στην περ. 2 αναφέρεται ότι: «Το Α.Σ.Ε.Π. διεξάγει τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις ευθύνης προσωπικού του δημοσίου τομέα ή μετέχει σε αυτές, όπως ειδικότεροι νόμοι ορίζουν.» Προτείνουμε την εξαίρεση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού από τη διαδικασίες επιλογής προσωπικού σε θέσεις ευθύνης.

Άρθρο 5
Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία

Στην περ. 1 για την κάλυψη θέσεων από άτομα με αναπηρία 50% τουλάχιστον, προτείνουμε να προστεθεί η πρόταση «εφόσον μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης που προκηρύσσεται»

Άρθρο 7
Πεδίο εφαρμογής

Στους φορείς που αποτελούν το πεδίο εφαρμογής του νόμου δεν αναγράφονται οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) μάλλον εκ παραδρομής.

Μέρος Β’
Πλήρωση θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Κεφάλαιο Α’
Δομή και περιεχόμενο πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Άρθρο 8
Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός, τόπος και χρόνος διενέργειας

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός διενεργείται τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο (2) έτη και ότι μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια (νέα διάταξη).

Η αυτοδιοίκηση δεν έχει αντίρρηση στο θέμα καθιέρωσης του γραπτού διαγωνισμού. Όμως μέχρι σήμερα η εμπειρία μας έχει δείξει ότι αυτού του είδους οι διαγωνισμοί συνήθως δεν ολοκληρώνονται στα χρονικά όρια που τίθενται, με αποτέλεσμα να περνούν τρία και τέσσερα έτη χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι προσλήψεις.

Το ζητούμενο είναι να τεθούν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να ολοκληρώνονται άμεσα οι διαδικασίες προσλήψεων για να μπορούν οι δήμοι να έχουν έγκαιρα το προσωπικό που έχουν ανάγκη, δεδομένου ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει προσλάβει Επιστημονικό Προσωπικό εδώ και δέκα χρόνια τουλάχιστον.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να περιμένει μια τετραετία – πενταετία προκειμένου να προσλάβει το απαραίτητο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να ασκεί την πληθώρα αρμοδιοτήτων που τις έχουν παραχωρηθεί και αυτές που πρόκειται να τις παραχωρηθούν.

Άρθρο 11
Προσαυξήσεις

1. Στην περ. ε, η προσαύξηση στη μοριοδότηση για τους μόνιμους κατοίκους να επεκταθεί για το σύνολο των Δήμων ανεξαρτήτως πληθυσμού προκειμένου να προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων που προκηρύσσουν τις αντίστοιχες θέσεις.

2. Σε κάθε περίπτωση η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η δεκαετής υποχρέωση παραμονής σε παραμεθόριες ή νησιωτικές περιοχές είναι μικρός χρόνος και ίσως θα έπρεπε να αυξηθεί.

Άρθρο 12

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών – συνέντευξης
Προτείνουμε να δίνεται η δυνατότητα στους φορείς να αιτούνται στην Επιτροπή τη δυνατότητα συνέντευξης των υποψηφίων για συγκεκριμένες θέσεις που κρίνουν αυτοί ότι απαιτείται.

Άρθρο 21
Πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες – Συνέντευξη

Να δίνεται η δυνατότητα στους φορείς να αιτούνται πρόσθετες συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες – συνέντευξη λαμβάνοντας υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες των αναγκών τους ή των ιδιαίτερων συνθηκών εκτέλεσης συγκεκριμένων καθηκόντων.

Άρθρο 24
Μεταβολές λόγω δικαστικών αποφάσεων

Στην περ. 1 σχετικά με το διορισμό υποψηφίου που επιτυγχάνει, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου προτείνουμε, ο διορισμός του να πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει ανάγκη επιπλέον υπαλλήλου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας στον φορέα και δεδομένου ότι υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση να μπορεί να διορίζεται άμεσα σε οποιαδήποτε αντίστοιχη κενή θέση άλλου φορέα με νέα δήλωσή του προς το Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 25
Όργανα διενέργειας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Προτείνουμε στη σύνθεση των επιτροπών και οργάνων του ΑΣΕΠ την υποχρεωτική συμμετοχή και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού στους δήμους, στα νομικά τους πρόσωπα και γενικότερα σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κεφάλαιο Β’
Πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία

Άρθρο 29
Πεδίο εφαρμογής και όργανα επιλογής

Στην περ. 4 προτείνουμε στην πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του /της Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ο εκπρόσωπος που παρίσταται από τον φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου φορέα της παρ. 1 του άρθρου 7 να είναι μέλος της επιτροπής και να έχει δικαίωμα ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Πλήρωση θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων, έκτακτων και παροδικών αναγκών

Άρθρο 34
Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες

Στην παρ. 1 αναφέρεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μόνο ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας ενώ θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού και άλλων ειδικοτήτων κατά την κρίση του φορέα λαμβάνοντας υπόψη της ιδιάζουσας κάθε φορά κατάστασης και έκτακτης ανάγκης.

Στην παρ. 3 αναφέρεται ότι «Αν βασίμως εκτιμάται, ότι οι ανάγκες που προέκυψαν από σεισμό θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως …… τη διαδικασία νέων προσλήψεων.» Κρίνουμε ότι από παράληψη δεν αναφέρονται οι λοιπές περιπτώσεις πλημμυρών, παγετών, πυρκαγιών και απειλή της δημόσιας υγείας πέραν του σεισμού και ζητάμε την προσθήκη τους.

Μέρος Δ’
Οργανωτικά και διοικητικά θέματα του Ανωτάτου συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 46
Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης

Προτείνουμε την διαγραφή του συγκεκριμένου άρθρου σχετικά με την κάλυψη των δαπανών των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού από τους φορείς.

Άρθρο 52
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Το άρθρο αναφέρει ότι «με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται τα πάγια μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως τα κριτήρια κατάταξης, ο τρόπος και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων, των κριτηρίων και ιδιοτήτων …….» και άλλα.

Κατά την άποψη μας η διάταξη αυτή μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στην ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π. να τροποποιεί ανά περίπτωση τα πάγια μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 14.

Η συγκεκριμένη διάταξη, εφόσον παραμείνει, χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης έτσι ώστε να μην μπορούν να τροποποιηθούν τμήματα του νόμου με απόφαση της ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.

Οι ως άνω παρατηρήσεις και προτάσεις μας αφορούν στο σύνολο των σχετικών περιπτώσεων όλων των άρθρων που αναφέρονται σε αυτές.