Πότε τεκμηριώνεται δικαίωμα απαλλαγής καταβολής Δημοτικών Τελών Καθαριότητας

Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται απαλλάσσονται των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. (788/19.01.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) Η απαλλαγή γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλεται στον οικείο Δήμο και πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Δ.Ε.Η. ότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

Ως χρόνος έναρξης απαλλαγής του ακινήτου από την καταβολή των παραπάνω Δημοτικών Τελών, θεωρείται η ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης του, η οποία προκύπτει από τη βεβαίωση της Δ.Ε.Η. (71906/21.01.2008 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.)

Επισημαίνεται, ότι εάν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις

Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, κατόπιν αυτοψίας του Δήμου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων, ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου, μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.

  • Η ανάδειξη του θέματος υποκινήθηκε από αναγνώστη του «Νεολόγου» ο οποίος με ερώτησή του ζήτησε να πληροφορηθεί, δεδομένου ότι πρόκειται να μεταναστεύσει στην Αυστραλία, αν ως ιδιοκτήτης του ακινήτου που διαμένει, μπορεί να ζητήσει απαλλαγή της καταβολής των συγκεκριμένων Δημοτικών Τελών.