Τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις των δημοσιονομικών τους καλούνται να υποβάλουν οι Δήμοι

Τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 οφείλουν να υποβάλουν στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής \ ∆ιεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ (∆ΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ) οι Δήμοι της χώρας. 

Η υποχρέωση προκύπτει από το υπ΄αριθμό 10394/4-4-18 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2016-2017), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών

για α) το τρέχον έτος (2018),

β) το έτος προϋπολογισμού (2019) και

γ) τα τρία επόμενα έτη (2020-2022).

Στους πίνακες µμεσοπρόθεσμων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις για το έτος 2018 καθώς και οι προβλέψεις αναφορικά µε την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2019 – 2022.

Μετά από επεξεργασία των εν λόγω πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ∆ΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2019 – 2022.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που καταγράφονται στους πίνακες δεν δεσμεύουν τον εκάστοτε ∆ήµο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν µόνο τη συνεισφορά του ∆ήµου στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠ∆Σ 2019-2022.

Οι εκτιμήσεις και οι µμεσοπρόθεσμές προβλέψεις γίνονται κυρίως µε τη προτεινόμενη µμεθοδολογία και σε κάθε περίπτωση µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία των δύο προηγούμενων ετών (2016 και 2017) για να είναι κατά το δυνατό ρεαλιστικές.

Επισημαίνεται,τέλος, πως όλοι οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να συμπληρώσουν και τον πίνακα «ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» µε τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, µμετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2016 και 2017.