Υψηλής παλαιότητας και χαμηλού ρίσκου οι «νέοι» Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Παλλήνης

Δεν πρωτοτύπησε ο κ. Δήμαρχος Παλλήνης. Οι επιλογές των «νέων» αντιδημάρχων συνάδουν με τις  δώθεν-κακείθεν εκμυστηρευτικές κουβέντες του, ότι «δεν έχει πάγκο εφεδρειών» και αυτό «του δένει τα χέρια» να προχωρήσει στην ανάδειξη «νέων προσώπων». Οι ίδιοι και οι ίδιοι και ξανά, οι ίδιοι και οι ίδιοι, υποτιμώντας και παραγκωνίζοντας όλους τους υπόλοιπους της εκλεγμένης ομάδας του.  

 Οι επιλογές των “νέων” Αντιδημάρχων

  • Δημήτρης Καρράς, με θητεία από 1-9-2022 έως 31-12-2023 και αρμοδιότητες:

Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πολιτική Προστασία – Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων – Εποπτεία Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού – Εποπτεία συντήρησης και αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού εν γένει – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Επιπλέον, αναλαμβάνει κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παλλήνης: Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα – Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας – Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας – Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίλυση των προβλημάτων της.

  • Φώτης Αβαρκιώτης, με θητεία από 1-9-2022 έως 31-12-2023 και αρμοδιότητες:

Εποπτεία κατασκευής και συντήρησης έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες – Εποπτεία διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών ύδρευσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες – Συντονισμός και εποπτεία Τεχνικού Συνεργείου ύδρευσης (αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης), καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και δεξαμενών – Εποπτεία λειτουργίας λαϊκών αγορών – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Επιπλέον, αναλαμβάνει κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ανθούσας: Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα – Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας – Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας – Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίλυση των προβλημάτων της.

  • Δημήτρης Μπαξεβάνης, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 και αρμοδιότητες:

Παρακολούθηση κατασκευής έργων φυσικού αερίου – Διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών αποχέτευσης ακαθάρτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες – Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε οικισμούς Α’ προτεραιότητας της οδηγίας 91/271 ΕΟΚ – Ειδικών θεμάτων Διαχείρισης των Δικτύων Ύδρευσης, των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης – Συντονισμός θεμάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

  • Βασίλης Δημητριάδης, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 με αρμοδιότητες:

Συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες – Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτόμες Υπηρεσίες – Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Εξυπηρέτηση του πολίτη – Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

  • Διονυσία Κουκουβάου με θητεία από 1-9-2022 έως 31-12-2023 και αρμοδιότητες:

Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

  • Καλλιόπη Ζινέλη με θητεία από 1-9-2022 έως 31-12-2023 και αρμοδιότητες:

Σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Παλλήνης καθώς και εφαρμογής των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν γένει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες – Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 28152/01.09.2021 Απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΩΜΓ2ΩΞΚ-Α58) περί «ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του»

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του, ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καρρά Δημητρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Τσιτζικάκη Ασπασία. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αβαρκιώτη Φώτιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητριάδης Βασίλειος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρράς Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπαξεβάνη Δημήτριο.