Σε πολυνομοσχέδιο του υπ. Υγείας διατάξεις για την αυτοδιοίκηση με τις οποίες οι Οικονομικές Επιτροπές αποφασίζουν & τα Δ.Σ. γνωμοδοτούν!

Σειρά διατάξεων με αναφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τη Δημόσια Διοίκηση, περιλαμβάνονται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020 από το Υπουργείο Εσωτερικών, με κοινό χαρακτηριστικό τους, την μεταβίβαση ευθύνης για τη λήψη των αποφάσεων στις Οικονομικές Επιτροπές (με πλασματική πλειοψηφία αποφασίζουν οι παρατάξεις των Δημάρχων) και με …γνωμοδοτικό χαρακτήρα τα Δημοτικά Συμβούλια!

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 51

Α) Παρατείνεται η προθεσμία για τα αδήλωτα τετραγωνικά έως 30 Σεπτεμβρίου.

Β) Προστίθενται νέες διατάξεις προκειμένου οι Δήμοι να προσλάβουν συμβασιούχους για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τα αδήλωτα τετραγωνικά με την αποφασιστική αρμοδιότητα να ανατίθεται στην Οικονομική Επιτροπή, ανεξαρτήτως της όποιας τυχόν απόφασης των Δημοτικών Συμβουλίων!

Το οξύμωρο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις ενώ περιλαμβάνονταν στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο του Υπ.Εσωτερικών (ως παρ.1 του αρ. 33) “μεταγράφονται” στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και μάλιστα πριν ολοκληρωθεί η χρονική προθεσμία ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης!

Ειδικότερα: προβλέπεται ότι οι δηλώσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 και για την υποβοήθηση των Υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Για τη διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.2 του αρ.24ου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με το αρ.3 του ν.4682/2020.

Στα εδάφια, αυτά, προβλέπεται ότι η σύναψη των συμβάσεων πρόσληψης γίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και άν τυχόν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική Εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.(!)

Με το άρθρο 46

Καλύπτονται οι ανάγκες εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Συγκεκριμένα, είναι δυνατή, με απόφαση του Δημάρχου, η χρήση διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικά στις αίθουσες των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών, κατανέμονται νήπια που εγγράφηκαν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο.

Στο άρθρο 47

Παρατείνεται η εφαρμογή της παρ.1 του αρ.101 του ν.4483/2017, όπως έχει διαδοχικά παραταθεί, αναφορικά με την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού του Προγράμματος παιδικών σταθμών κλπ, και για το 2020-2021. Επιπλέον, προστίθεται δυνατότητα χρηματοδότησης από το “Φιλόδημο ΙΙ”. Ακολουθεί η παράγραφος, όπως διαμορφώνεται βάσει του Ν/Σ, όπου με χρωματική επισήμανση μπορείτε να δείτε τις νέες προσθήκες:

Οι ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού τους, που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020 και 2020-2021, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους ή μπορούν να επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτό από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν.4509/2017 ( = είναι το θεσμικό πλαίσιο του “Φιλόδημου ΙΙ”).

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να επεκτείνεται και σε επόμενους κύκλους.

Στην Αιτιολογική Έκθεση, οι Υπουργοί υπογράφουν ότι οι ρυθμίσεις εισάγονται «προκειμένου να εκτελεστεί εύρυθμα και κατά τον επικείμενο ετήσιο κύκλο 2020-2021 η δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και να καλυφθούν κατά το δυνατόν όλοι οι ωφελούμενοι, τόσο σε βρεφικούς σταθμούς, όσο και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ».

Με το άρθρο 2 κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 22.8.2020

Ειδικότερα: κυρώνεται η η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α’ 161/22.8.2020) με τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 4ο: Ορίζει πως θα προμηθεύονται οι Δήμοι ή η ΚΕΔΕ για λογαριασμό των Δήμων, μάσκες για τα σχολεία. Βάσει αυτής της διάταξης, η ΚΕΔΕ χρηματοδοτήθηκε από τον “Φιλόδημο ΙΙ” και έτρεξε την πρόσφατη διαδικασία προμήθειας μασκών. Μπορείτε να τη θυμηθείτε εδώ

Άρθρο 5ο: Μεταφέρει στους Δήμους τη δαπάνη για την αύξηση ωρών απασχόλησης ή/και υπερωριών των σχολικών καθαριστριών, ενώ επιπλέον ρυθμίζει το πλαίσιο έως την πρόσληψή τους, βλ. εδώ

Άρθρο 6ο: Θεσπίζει περιπτώσεις στις οποίες είναι διαπιστωτικές οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων καθώς και ο έλεγχος νομιμότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.