Οι 7 Αντιδήμαρχοι & οι 6 Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με λήξη θητείας την 31η Αυγ. 2021

Με απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου κ. Ευαγ. Μπουρνούς ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι (7) και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι (6)για την αυτοδιοικητική περίοδο 2020-2021.

Ειδικότερα

1.ΤΣΕΒΑ – ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης – Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας και της μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την Οικονομική Υπηρεσία
• Την καλή λειτουργία των Νομικών Προσώπων και των Επιτροπών του Δήμου
• Την ευθύνη λειτουργίας του Ληξιαρχείου των Δημοτικών Ενοτήτων του δήμου
• Τα θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της ισότηταςτων φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του
Δήμου
• Τη διαχείριση και εποπτεία των Δημοτικών Κοιμητηρίων
• Την Δημοτική Συγκοινωνία
• Τα θέματα που αφορούν την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια
• Τα θέματα που αφορούν το Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Την υποβοήθηση της εποπτείας λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα Πικερμίου
Η ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Υποδομών και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την Υπηρεσία Δημοτικού Φωτισμού
•Την Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
• Την Υπηρεσία Πρασίνου
• Το Γραφείο κίνησης των οχημάτων
• Τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση οδοστρωμάτων
• Τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργία του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, οχημάτων και
μηχανημάτων
• Τη διαχείριση της Δημοτικής Αποθήκης
• Την ασφάλεια των εργαζομένων
Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

3. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων – Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Την Υπηρεσία καθαριότητας οικιακών, βλαστικών, ογκωδών απορριμμάτων και ανακύκλωσης
Της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων
Τον καθαρισμό και ευταξία των Δημοτικών Κοιμητηρίων
Τη συγκρότηση συνεργείων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
Την υποβοήθηση και παρακολούθηση της ομαλής διεκπεραίωσης των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα Πικερμίου
Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Την λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας
• Τη συντήρηση των κτιριακών έργων, εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών
• Την παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας
• Των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στάθμευσης οχημάτων και οδοσήμανσης
Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πολιτισμού- Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ψηφιακής Πολιτικής και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Τη Διαφάνεια, Ψηφιακή Πολιτική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
• Την Πράσινη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική διαχείριση και Ανακύκλωση
• Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και προγράμματα Ε.Ε. και ΕΣΠΑ
• Τον Πολιτισμό
• Την Παιδεία
• Την εκπαίδευση του προσωπικού
• Την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου
• Την εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Β. Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητές τους, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο τον Δήμαρχο.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να τα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καλφαντή Παναγιώτη.

Ε. Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Αντιδήμαρχο κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπουράνη Αριστείδη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Καλφαντή Παναγιώτη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλόπουλο Ανδρέα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα.

ΣΤ. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως άμισθους αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021, ως εξής:

1. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας και Τύπου, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ύλην αρμοδιότητες:

  • Τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, καθώς και την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής
  • Την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ) καθώς και προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
  • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων
  • Τη διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου
  • Την επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου

2. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Υποδομών, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ύλην αρμοδιότητες :

  • Την ευθύνη υποβολής σχεδίου δράσης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ανάπτυξη νέων συγκοινωνιακών υποδομών, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τους εμπλεκόμενους φορείς
  • Την ευθύνη σύνταξης εισηγητικού πλαισίου για την ένταξη στο σχεδιασμό της ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου
  • Την προετοιμασία και παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών υλοποίησης της ανάπτυξης του συνόλου του δικτύων νέων υποδομών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Παράλληλα με την ίδια απόφαση ορίζονται οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 και τους αναθέτει την εποπτεία των κάτωθι τομέων ως εξής:

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα α) της Νέας Γενιάς, β) της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, καθώς και γ) τη συνεργασία, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Πικερμίου για τα θέματα της Κοινότητας.

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα α) Υγιεινής των εργαζομένων, β) Προστασίας και προαγωγής Δημόσιας Υγείας καθώς και γ) των Κοινωνικών Ιατρείων και Φαρμακείων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα Αθλητισμού.

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα α) Πολιτικής Προστασίας και β) Αδέσποτων Ζώων.

ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΥΣΑ, Εντεταλμένη Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα που αφορούν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ, Εντεταλμένη Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα εφαρμογής προγραμμάτων Ανακύκλωσης.