Μια τελευταία ευκαιρία στο Δήμο Παλλήνης από το υπ. Εσωτερικών για να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Μια τελευταία ευκαιρία δίνεται στο Δήμο Παλλήνης από το υπουργείο Εσωτερικών για να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο, όπως είναι γνωστό, υλοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία από μεγάλο αριθμό Δήμων της Αττικής αλλά και της χώρας, (273 στο σύνολο τους) αποτελώντας σημαντικό μέσο κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και λοιπών ευπαθών ομάδων πολιτών.

Το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διευκολύνει το Δήμο Παλλήνης και όποιους άλλους Δήμους δεν έχουν ενταγμένο το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας και να συστήσουν τις αναγκαίες θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού προκειμένου να συμπεριλάβουν στις κοινωνικές υπηρεσίες τους την κατ’ οίκον φροντίδα την οποία, επί σειρά ετών, δεν προσφέρουν.

Ειδικότερα, ο Δήμος Παλλήνης και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βούληση για ένταξη στο «Βοήθεια στο Σπίτι», οφείλει -σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών, κ. Παν. Θεοδωρικάκου- να προβεί, άμεσα, στις ακόλουθες ενέργειες:

Να συσταθούν οι αναγκαίες, απαιτούμενες θέσεις:

• μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών
• μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
• μία (1) θέση ΥΕ Οικογενειακών ή Οικιακών βοηθών και
• μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών (εφόσον υπάρχει αυτοκίνητο)

Οι θέσεις συστήνονται κατά κατηγορίες και κλάδους με τη διαδικασία του αρ. 10 του ν.3584/2007, δηλαδή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Η εγκριτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συντρέχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις της παρ.3 του ίδιου άρθρου, δηλαδή για τη σύσταση κάθε νέας θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων, πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.

Εννοείται ότι δεν απαιτείται η σύσταση νέων θέσεων, αν υφίστανται αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού στον ΟΕΥ.

Σε περίπτωση σύστασης περισσότερων της μίας θέσεων ανά κλάδο ή θέσεων διαφορετικών κλάδων από τους προτεινόμενους κατά τα ανωτέρω, συναφών πάντως με την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος (π.χ. ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών), θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς η σχετική αναγκαιότητα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο της εισήγησης του Υπουργού για τη χορήγηση της έγκρισης.

Για τον προγραμματισμό της κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βάσει του άρθρου 3 παρ.1 του ν.4623/2019, στην οποία να αναφέρονται ο αριθμός των αιτούμενων κενών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο, όπως ακριβώς έχουν προβλεφθεί στον ΟΕΥ, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού ή και πρόσθετα, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η ειδική αιτιολόγηση στην περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση του αριθμού ή του κλάδου των θέσεων σε σχέση με τους προτεινόμενους.

Για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των θέσεων, θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις τόσο για το έτος 2020 όσο και κάθε επόμενο έτος.