Αντιπολίτευση Δήμου Παλλήνης: Λοιδορηθήκαμε από τον δήμαρχο, δικαιωθήκαμε από την ανεξάρτητη αρχή

Μετά από πολύμηνο και ενδελεχή έλεγχο η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με την οριστική της απόφαση, ζητεί την διακοπή της σύμβασης για την φύλαξη και επιτήρηση κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παλλήνης εκτιμώμενης αξίας 1.050.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η απόφαση δικαιώνει την αντιπολίτευση που αν και επανειλημμένα είχε τοποθετηθεί για τα, εμφανώς προβληματικά, ζητήματα της σύμβασης από χρήματα του δήμου Παλλήνης, δηλαδή χρήματα των δημοτών, ο Δήμαρχος με την γνωστή αλαζονεία που τον διακρίνει, υποτίμησε, αγνόησε, λοιδόρησε.

Στις 6 Μαΐου 2021 υποβλήθηκε στην Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσφυγή/καταγγελία για τον διαγωνισμό, της σύμβασης υπηρεσίας από 15 δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης του δήμου Παλλήνης.

Στην οριστική έκθεση ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, περιλαμβάνονται ευρήματα και διαπιστώσεις που ανατρέπουν το μέχρι σήμερα «μοντέλο χρηστής διοίκησης» που με υπεροψία, προσπαθούσε επικοινωνιακά να διαμορφώσει ο Δήμαρχος Παλλήνης.

Αν ένας έλεγχος μιας δημόσιας σύμβασης του δήμου Παλλήνης, οδήγησε σ αυτά τα συμπεράσματα, ένας γενικευμένος έλεγχος θα αποκάλυπτε την θολή εικόνα της οικονομικής διαχείρισης στο δήμο Παλλήνης, εκτός από την de facto καταγεγραμμένη σπατάλη χιλιάδων ευρώ, που δαπανώνται κάθε χρόνο για απευθείας αναθέσεις του Δημάρχου.

Τα σημαντικότερα ευρήματα για την απόφαση:

 • Ο δήμος Παλλήνης, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον προσυμβατικό έλεγχο που αφορούσε τον τρόπο αποπληρωμής της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Αν και η σύμβαση τροποποιήθηκε, το ύψος της εκτιμώμενης αξίας του δημόσιου διαγωνισμού παρέμεινε ισόποσο με αυτές της τροποποιητικής σύμβασης.
  Μετά την τροποποίηση της σύμβασης, δεν ζητήθηκαν εναλλακτικές προσφορές, καταστρατηγώντας με τον τρόπο αυτό την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού. Η διαχείριση της τροποποίησης της σύμβασης θεωρήθηκε ως «μη συνάδουσα με την υποχρέωση του δήμου για χρηστή οικονομική διαχείριση».
 • Αν και επανειλημμένα ζητήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η αποστολή της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν απεστάλη, κάτι το οποίο οδηγεί στο εύλογο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται υπογεγραμμένη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του εξοπλισμού και ως εκ τούτου δεν τηρούνται οι όροι της διακήρυξης.
 • Δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι όροι της σύμβασης, ως προς το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των παραλαβών του εξοπλισμού, όπως αυτό καταγράφεται τόσο στην αρχική όσο και στην τροποποιητική σύμβαση.
 • Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας. Η γνωστοποίηση της σύμβασης εστάλη ηλεκτρονικά προς δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα χρόνο μετά την υπογραφή της, αντί για 30 μέρες που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, η δε τροποιητική σύμβαση αναρτήθηκε εκπρόθεσμα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων.
 • Δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών και εξετάσεως ενστάσεων στα πλαίσια των διαγωνιστικών διαδικασιών (ίδιο τακτικό μέλος, στην επιτροπή διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών τεχνικού αντικειμένου και στην επιτροπή ενστάσεων).
  Καταγράφεται επίσης διάσταση μεταξύ των στοιχείων που αναγράφονται στην σύμβαση όπως δημοσιεύτηκε σε εθνικό επίπεδο και στην επίσημη εφημερίδα της ευρωπαϊκής ένωσης
 • Η απόφαση της Εθνικής Αρχής καταλήγει ότι «τα ευρήματα στοιχειοθετούν ευθεία παραβίαση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας δημόσιων συμβάσεων και ότι στο σύνολο της η διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης παρουσιάζει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες». Για τον λόγο αυτό αποφασίζει την διακοπή των εργασιών της σύμβασης.

Σήμερα, 1/3/2022, υποβάλαμε αναφορά/καταγγελία στο Ελεγκτικό Συνέδριο ζητώντας έλεγχο και καταλογισμό των δαπανών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Σπυρίδων Κωνσταντάς, Παναγιώτης Μερτύρης, Ειρήνη Κουνενάκη, Θεoδώρα Πασχαλίδου, Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη, Αθανάσιος Οικονόμου, Νεκτάριος Καλαντζής, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, Δημήτριος Καρκούλιας, Κωνσταντίνος Μήλας, Θεόδωρος Σμυρλιάδης, Μίλια-Μαρία Κόπτη, Μαρία Αμοργιανού, Γεώργιος Ριζάς