Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο (σκούπα) για την Αυτοδιοίκηση. Τη Δευτέρα η έναρξη συζήτησης

Κατατέθηκε στη Βουλή, χθες, Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2020 21/2, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών (εκτείνεται σε 244 σελίδες) με ρυθμίσεις, τροποποιήσεις, καταργήσεις αλλά και επαναπροσδιορισμούς άρθρων και παραγράφων για τέσσερα Υπουργεία. (Εσωτερικών, Πολιτισμού-Αθλητισμού, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.)  

Η θεματική ύλη με αναφορά στην Αυτοδιοίκηση και των τριών βαθμίδων περιέχεται στα Κεφάλαια, Α, Β, Γ και Ε  (77 Άρθρα από το σύνολο των 92)

Η συζήτησή του Νομοσχεδίου στην καθ ΄ύλην Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020.

Μεταξύ των ρυθμίσεων και τροποποιήσεων που περιέχονται στο Νομοσχέδιο και η κατάργηση (ο νομοθέτης αναφέρεται σε “αναστολή ισχύος”) της δυνατότητας προκήρυξης τοπικών δημοψηφισμάτων για ζητήματα ευρείας φύσεως που αφορούν τους τόπους διαμονής τους. Η σχετική διάταξη (άρθρα 133 – 151 του ν.4555/2018-Κλεισθένης) παρείχε αυτή τη δυνατότητα στους πολίτες και είναι απορίας, άξιον, γιατί μια πρόβλεψη που διεύρυνε τη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο καταργείται αβασάνιστα και αναιτιολόγητα.

Με άλλη διάταξη, παρέχεται η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των θεματικών αντιπεριφερειαρχών κατά δύο, δηλαδή  από έξι  που είναι σήμερα σε οκτώ, προφανώς προς διευκόλυνση κάποιων λίγων Περιφερειαρχών που έχοντας εξαντλήσει τις θεσμοθετημένες θέσεις διοίκησης, αδυνατούν να “προσελκύσουν”  Περιφερειακούς Συμβούλους από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. (Αν, έτσι συμβεί, τότε τα ….είδαμε όλα!)

Ακόμη: προβλέπεται η θέσπιση δύο άμισθων ειδικών συμβούλων ανά Δήμαρχο  και τεσσάρων ανά Περιφερειάρχη, με δυνατότητα καταβολής εξόδων μετακίνησης.

Τέλος,  παρατείνεται από τη λήξη της (31-12-2019) μέχρι τις 30-6-2020, η προθεσμία για την υποβολή της απαραίτητης υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να διαγραφούν οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται κατά το διάστημα της αναφοράς

Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία των άρθρων του Νομοσχεδίου με αναφορά στην Αυτοδιοίκηση και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μια πλήρη αντίληψη για το σύνολο των περιεχομένων του,  μπορούν να ακολουθήσουν το link.

Το νομοσχέδιο με τα άρθρα αυτοδιοικητικής ύλης

1. Παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού οι οποίοι μπορεί να είναι δικαιούχοι ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης του Υπουργείου Εσωτερικών, να αναθέτουν σε φορέα με εμπειρία στο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη για την προετοιμασία των τεχνικών δελτίων και των φακέλων για την υποβολή αιτήματος ένταξής τους σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το ύψος της αμοιβής για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών καθορίζεται, κατά περίπτωση, με την εκάστοτε πρόσκληση ή πρόγραμμα και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. (άρθρα 1, 2)

2. Ορίζονται οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και συμπράττουν με τους Ο.Τ.Α. στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα. (Κατά βάση, αποτελούν μετεξέλιξη των υφιστάμενων Αναπτυξιακών Εταιρειών των Ο.Τ.Α.).

Περαιτέρω, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Οι ανωτέρω Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, για την επίτευξη των σκοπών τους, αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους Ο.Τ.Α. ή από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Στο μετοχικό κεφάλαιο των εν λόγω Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι τους ενός Ο.Τ.Α. ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, με δυνατότητα συμμετοχής και των ειδικότερα μνημονευόμενων φορέων (Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.λπ.), ενώ αποκλείεται ρητά η συμμετοχή ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων.
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.3845/2010 (άρθρο δεύτερο), προσδιορίζεται δε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.

β. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος διοίκησης των Αναπτυξιακών Οργανισμών, τα μέλη δε του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών, εξαιρουμένων των εκτελεστικών μελών του ΔΣ και του γενικού διευθυντή.

γ. Το προσωπικό των εν λόγω Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο και καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης αυτού καθώς και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εκτέλεσης του αντικειμένου που αναλαμβάνεται, κατά περίπτωση.
Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον οι δαπάνες που προκύπτουν θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες του εκτελούμενου προγράμματος.

δ. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα σύστασης μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την επικουρία του προέδρου του ΔΣ των Αναπτυξιακών Οργανισμών.

ε. Προβλέπεται ο τρόπος κάλυψης των κενών θέσεων του προσωπικού των Αναπτυξιακών Οργανισμών (διαδημοτικές μετακινήσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης).

στ. Παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους, τις Περιφερειακές Ενώσεις και τις Περιφέρειες, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, να λαμβάνουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών στις προτεινόμενες ρυθμίσεις ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς.

ζ. Με υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Οργανισμών. (άρθρο 3)

3. α. Παρέχεται η δυνατότητα στις τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, χωρίς τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις (άρθρα 12 και 44 του ν.4412/2016) με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Δίκτυα Δήμων και τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια, για την υλοποίηση μελετών και έργων.

Οι ανωτέρω προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να εντάσσονται στα ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν.4509/2017 (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων) ή να χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.3 του ν.3852/2010 (από το ΠΔΕ, προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον τακτικό προϋπολογισμό κ.λπ.).

β. Εκτός των περιπτώσεων ανάθεσης, σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που ασκούν τις αρμοδιότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης (άρθρο 95 παρ.2 και 3 του ν.3852/2010), μπορούν από την 1η-7-2020, να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη σε θέματα των ανωτέρω υπηρεσιών, με την ΕΕΤΑΑ, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων.

γ. Μετατίθεται για την 1η -7-2020 (αντί 1-6-2020, που προβλέπεται) ο χρόνος έναρξης άσκησης των οριζόμενων αρμοδιοτήτων (αδειοδότηση λειτουργίας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων) που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους και για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη.

4. α. Δημιουργείται, στο Υπουργείο Εσωτερικών, διαδικτυακό Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για την οικονομική και διοικητική λειτουργία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού τους καθώς και τα στοιχεία των νομικών προσώπων αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Με Κ.Υ.Α., καθορίζεται η διαδικασία τήρησης του Μητρώου, τα καταχωρούμενα στοιχεία, τα δικαιώματα πρόσβασης κ.λπ.

β. Στο πλαίσιο εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων ο.τ.α. (ν.4555/2018), παρέχεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή να αναθέτουν σε εξωτερικούς συμβούλους, τη συμβουλευτική – επιστημονική υποστήριξή τους για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος.

γ. Προσδιορίζονται οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού κ.λπ.).
Συμπεριλαμβάνονται και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί στο πεδίο συνεργασίας με τους μνημονευόμενους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σύνδεσμοι και Ν.Π.Δ.Δ), για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, (άρθρα 7-9)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την οικονομική και διοικητική λειτουργία των Ο.Τ.Α. και προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α. Παρατείνεται από τη λήξη της (30-9-2019) μέχρι και τις 31-12-2020, η διάρκεια του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

β. Απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη (ποινική, πειθαρχική ή άλλη) τα αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη όργανα των Ο.Τ.Α, αναφορικά με τις οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.4611/2019.
Παύουν οριστικά οι ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών και υπαλλήλων των Δήμων, που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικά σχετιζόμενα με τη μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη βεβαίωση των οφειλών που υπήχθησαν σε ρύθμιση για εξόφληση ή εξοφλήθηκαν εφάπαξ.

γ. Επεκτείνεται και στους δήμους με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων η δυνατότητα να καλύπτουν τις δαπάνες για ανταποδοτικές τους υπηρεσίες με κάθε είδους τακτικά και έκτακτα έσοδα αυτών, τα οποία δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό, προς ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους. (Σήμερα, ισχύει για δήμους με πληθυσμό κάτω των τεσσάρων χιλιάδων κατοίκων).

δ. Επιτρέπεται η διάθεση ποσοστού 50% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που αφορούν σε επενδυτικές δαπάνες των δήμων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που δεν καλύπτονται από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους, με ανάλογη αναμόρφωση των προϋπολογισμών τους.

ε. Ο λογαριασμός που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) με τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ δήμων και κοινοτήτων» κλείεται. Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μεταφέρεται στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», προστίθεται στους προς απόδοση ΚΑΠ και κατανέμονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Απαιτήσεις των επιχειρήσεων παραγωγής ζύθου από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις σχετικά με αξιώσεις για επιστροφή ποσών που έχουν καταβληθεί (άρθρο 39 του β.δ.24-9/20-ΙΟ¬Ι 958), καταβάλλονται από το λογαριασμό των ΚΑΠ.

στ. Οι συμβάσεις για τη συνομολόγηση δανείων προς τους δήμους επιβαρύνονται με την προβλεπόμενη στο ν. 128/1975 εισφορά.

ζ. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων (άρθρο 206 του ν.4412/2016), η παράταση του χρόνου παράδοσης των προμηθευόμενων ειδών, στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των Περιφερειών και των Υγειονομικών Περιφερειών για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων, σύμφωνα με τις ειδικά καθοριζόμενες προϋποθέσεις (αδυναμία αποδοχής των προμηθειών και του εξοπλισμού εκ μέρους των ωφελούμενων νοσοκομείων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων).

η. Θεωρούνται σύννομες και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, αποζημιώσεις για συμμετοχή σε συνεδριάσεις ομάδων αυτεπιστασίας που καταβλήθηκαν καθ’ υπέρβαση των καθορισμένων πιστώσεων. (άρθρο 10)

2. α. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στο ν.3 852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και συγκεκριμένα:
Προβλέπεται η παροχή, εθελοντικά από δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων, του απολύτως απαραίτητου σε ετήσια βάση αριθμού υπηρεσιών στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, αποκλειστικά για λόγους διατήρησης της επαγγελματικής τους επάρκειας, υπό τις ρητά οριζόμενες προϋποθέσεις.
Παρέχεται η δυνατότητα στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων κάτω των εκατό χιλιάδων κατοίκων να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την προβλεπόμενη αντιμισθία.
Διευκρινίζεται ο αριθμός ημερών της ειδικής άδειας (60 ή 30 ημέρες) που δικαιούνται οι αιρετοί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 93 του ανωτέρω νόμου.

Ο αριθμός των θεματικών αντιπεριφερειαρχών σε κάθε μία από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας μπορεί να αυξάνεται κατά δύο (2) [από έξι (6) σε οκτώ (8)].

β. Αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής και περιφερειακής περιόδου, η ισχύς των διατάξεων (άρθρα 133 – 151 του ν.4555/2018) που προβλέπουν τη διενέργεια δημοψηφίσματος στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

γ. Επιτρέπεται η σύσταση σε κάθε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), έως δύο (2), τριών (3) ή τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών, ανάλογα με το πληθυσμιακό κριτήριο κατά περίπτωση, για την επικουρία του Προέδρου του Φορέα.

δ. Επιτρέπεται, επίσης, η ανάθεση, εθελοντικά και αμισθί, καθηκόντων ειδικών συμβούλων για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένο αντικείμενο, σε πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, προς επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών. Στους ανωτέρω καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ανά δήμαρχο και τους τέσσερις (4) ανά περιφερειάρχη.

ε. Ο διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα σε δήμους και συνδέσμους δήμων, επιτρέπεται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη αντίστοιχης θέσης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

στ. Προβλέπεται η προκήρυξη και η διενέργεια εκλογών, σε όσες τοπικές κοινότητες στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 δεν ανακηρύχθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, συνδυασμοί υποψηφίων για συμβούλια κοινοτήτων ή υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων.

ζ. Οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης και οι λοιποί μνημονευόμενοι χώροι ανακύκλωσης και αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού εξαιρούνται από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. (άρθρα 11, 12)

3. Με Κ.Υ.Α., μπορεί να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των προβλεπόμενων στο ν.4336/2015 ορίων και μέχρι εξήντα (60) ημέρες συνολικά, όσον αφορά στις μετακινήσεις: α) των δημάρχων και περιφερειαρχών, β) των αιρετών που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ). (άρθρο 13)

4. α. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων για την ίδρυση, χωροθέτηση, κατασκευή και συντήρηση Συνοριακών Σταθμών (πλήρης εφαρμογή του πλαισίου για το κεκτημένο Schengen) και καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής τους.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι κτίρια, εγκαταστάσεις και εν γένει κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται στους συνοριακούς σταθμούς της χώρας κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, θεωρείται ότι έχουν ανεγερθεί και λειτουργούν νόμιμα.

Η εκτέλεση κατασκευών, επισκευών, συντηρήσεων επί των κτιρίων που στεγάζονται συνοριακοί σταθμοί και το σύνολο των υπηρεσιών τους, διενεργείται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Ομοίως, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, ο έλεγχος των εργασιών δόμησης επί των συνοριακών σταθμών διενεργείται από τριμελή επιτροπή.

β. Οι ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ν.45 85/2018 (για δημόσια κτήρια εκπαίδευσης και υγείας) εφαρμόζονται και για την ανέγερση κτιρίων προοριζόμενων για τη στέγαση βρεφικών και παιδικών σταθμών.

γ. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στη νομοθεσία (ν.2946/2001) που διέπει την υπαίθρια διαφήμιση (έννοια, επιτρεπόμενοι χώροι, ενιαίο έντυπο άδειας, προδιαγραφές κ.λπ.).

δ. Καθιερώνεται η παράλληλη άσκηση, από τους συναρμόδιους φορείς και τον οικείο δήμο, συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων (ν.3463/2006) που αφορούν στο σύνολο του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Με Π.Δ. μπορεί να επεκτείνεται το σύστημα παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων και σε άλλους δήμους. (άρθρα 14 – 17)

5. α. Θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής με τίτλο «Πρόληψη στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί τμήμα του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για την υποστήριξη των κατοίκων ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών. Στόχος του προγράμματος είναι η κατ’ οίκον διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων των κατοίκων των περιοχών αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και η αυτοματοποιημένη αποστολή των αποτελεσμάτων τους σε συμβεβλημένους ιατρούς, μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

β. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν.4509/2017 (μέσω ΠΔΕ ή από κάθε άλλη νόμιμη πηγή). Για κάθε δήμο που εντάσσεται, ο οικείος Ο.Τ.Α. επιχορηγείται κατ’ έτος αποκλειστικά για την κάλυψη του προγράμματος με ποσό έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά πέντε χιλιάδες κατοίκους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους προμήθειας του πάσης φύσεως απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης.
Με την απόφαση ένταξης, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης, εφόσον το επιβάλλουν τοπικές δημογραφικές ιδιαιτερότητες.

γ. Το προσωπικό της δημοτικής δομής «Βοήθεια Στο Σπίτι» αναλαμβάνει την ομαλή εκτέλεση του νέου προγράμματος.
Ο καθορισμός των ιατρικών εξετάσεων, οι προδιαγραφές του εξοπλισμού, η διαδικασία τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης και η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ρυθμίζονται με Κ.Υ.Α..

δ. Κάθε εντασσόμενος στο πρόγραμμα δήμος και για κάθε πέντε χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, μπορεί να συνάπτει, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, σύμβαση μίσθωσης έργου με ιατρό ετήσιας διάρκειας, κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ κατ’ έτος, για τη συλλογή και την ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων των ωφελούμενων του προγράμματος. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

Περαιτέρω, ο οικείος δήμος μπορεί να συνάπτει σύμβαση, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, νοσοκομεία ή τοπικές μονάδες υγείας, εφόσον διαθέτουν την υποδομή και το προσωπικό για την αξιολόγηση των εξετάσεων. (άρθρο 18)

6. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 163 του ν.3584/2007, σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο. (άρθρο 19)

7. α. Προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία στο Υπουργείο Εσωτερικών ηλεκτρονικού Μητρώου Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων με σκοπό την καταγραφή τους σε ενιαία ανοικτή βάση. Καθορίζονται οι υπόχρεοι καταγραφής, τα στοιχεία που καταχωρίζονται, ενώ ειδικότερα θέματα εφαρμογής της ρύθμισης καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

β. Ρυθμίζονται επιμέρους οργανωτικά ζητήματα (διάρθρωση, τρόπος πλήρωσης των θέσεων κ.λπ.) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, η έναρξη λειτουργίας της οποίας μετατίθεται για τις 31-5-2020. (άρθρα 20, 21)

8. α. Παρατείνεται από τη λήξη της (31-12-2019) μέχρι τις 30-6-2020, η προθεσμία για την υποβολή της απαραίτητης υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να διαγραφούν οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται κατά το διάστημα της αναφοράς. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται.

β. Διαγράφονται, επίσης, πλην των οριζόμενων εξαιρέσεων, βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους δήμους, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης με τα πραγματικά στοιχεία καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται.

γ. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 109 του ν.3852/2010 αναφορικά με τη στερητική αναδοχή από τους δήμους των οφειλών κοινωφελών επιχειρήσεων, ΔΕΥΑ, ανώνυμων αναπτυξιακών εταιρειών κ.λπ. που λύονται και συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

Εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης και οι οφειλές των υπό εκκαθάριση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, των οποίων οι Ο.Τ.Α.. και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου.

Περαιτέρω, θεσπίζεται απαλλαγή από κάθε ευθύνη (ποινική, διοικητική ή άλλη) για τα μέλη δημοτικών συμβουλίων και τους εκκαθαριστές αναφορικά με τα χρέη των υπόχρεων νομικών προσώπων προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που αναλαμβάνουν οι οικείοι δήμοι. (άρθρα 22 – 24)

9. α. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με την προμήθεια από φορείς του δημόσιου τομέα οχημάτων ηλεκτρικών, υβριδικών και οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση όλων των σχετικών ζητημάτων. Ειδικότερα, ως προς τα οχήματα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα, η αρμοδιότητα ελέγχου ανήκει στην οικεία οικονομική επιτροπή.
Θεωρούνται νόμιμες, υπό τις ρητά τιθέμενες προϋποθέσεις, τυχόν κινήσεις αιρετών και προσωπικού Ο.Τ.Α. με υπηρεσιακά οχήματα, που εκτελέστηκαν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

β. Επιτρέπεται, ειδικά για τα σχολικά έτη 2019 – 2020, 2020 – 2021 και 2021 – 2022, η μίσθωση κτηρίου για τη στέγαση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών καθώς και μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απευθείας και χωρίς δημοπρασία, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. (άρθρα 25, 26)

10 .α. Θεωρούνται νομίμως συναφθείσες οι συμβάσεις προσωπικού που συνήφθησαν από τους δήμους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν.3584/2007 και έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον τα σχετικά εντάλματα έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

β. Επίσης, θεωρούνται νομίμως καταβληθείσες οι αποδοχές προσωπικού, που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των Ο.Τ.Α (άρθρο 206 του ν.3584/2007), με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίες παρατάθηκαν με τους νόμους 4325/2015 και 4351/2015.

γ. Αδιάθετα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενών με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013», τα οποία δεν έχουν επιστραφεί από τους φορείς υλοποίησης αυτής έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, είναι δυνατόν να διατεθούν για την πληρωμή δαπανών που έχουν νομίμως αναληφθεί για την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τα προηγούμενα έτη.

δ. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη μεταφορά και κατανομή στους νέους δήμους (ν.4600/2019) προσωπικού των νομικών προσώπων των δήμων που διασπάσθηκαν και έχει απασχοληθεί στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Επιπλέον, θεωρούνται νόμιμες οι μεταφορές – κατανομές προσωπικού που έχουν διενεργηθεί χωρίς την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι από το έτος 2020 και εφεξής, η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) που μεταφέρεται από Ν.Π.Ι.Δ. σε δήμους για τη στελέχωση οργανικών θέσεων του προαναφερόμενου προγράμματος, αντιμετωπίζεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. (άρθρο 27)

α. Εισάγονται νέες ρυθμίσεις αναφορικά με την εξόφληση των πάσης φύσεως υφιστάμενων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) ποσών χρεωστικών ανοιγμάτων των δήμων και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, τα οποία δεν έχουν ρυθμισθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 81 του ν.4316/2014.
Τα ανωτέρω ποσά εξοφλούνται ατόκως σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με την ειδικά καθοριζόμενη διαδικασία. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μέσω παρακράτησης από το ΤΠΔ, των ΚΑΠ των υπόχρεων δήμων.

β. Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των οφειλόμενων ποσών, τα οποία απαλλάσσονται από τόκους υπερημερίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Μετά τη διαγραφή των τόκων υπερημερίας, το εναπομείναν ποσό παραμένει βεβαιωμένο, χωρίς να παράγει τόκους εφεξής και απομειώνεται σε κάθε ετήσια παρακράτηση δόσης των ΚΑΠ.

Ειδικότερα θέματα εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης (οφειλόμενα ποσά, διαγραφόμενοι τόκοι υπερημερίας, εναπομείναν ποσό κ.λπ.) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, εξειδικεύονται με διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΠΔ.

γ. Οι όροι των ρυθμίσεων, στις οποίες έχουν υπαχθεί οφειλές χρεωστικών βάσει προγενέστερων νομοθετικών ρυθμίσεων, διατηρούνται σε ισχύ και παράγουν πλήρη έννομα αποτελέσματα. Ποσά που εισπράχθηκαν από το ΤΠΔ στο πλαίσιο μέτρων διοικητικής εκτέλεσης για την αναγκαστική είσπραξη
βεβαιωμένων οφειλών δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση, πλην της οριζόμενης εξαίρεσης.

δ. Σε περίπτωση προσδιορισμού, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, του ποσού του χρεωστικού ανοίγματος, σε διαφορετικό ύψος από το βεβαιωμένο στο ΤΠΔ, κατά ΚΕΔΕ, αυτό αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος δε του ποσού των δόσεων που απομένουν ή τυχόν επιπλέον ποσό που παρακρατήθηκε από το Ταμείο επιστρέφεται ατόκως στον οικείο δήμο ή το Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 28)