Συμβούλιο της Επικρατείας: Απαράδεκτη η αίτηση για την ακύρωση απορριπτικής απόφασης δασικού χάρτη από την ΕΠ.Ε.Α.

Η περιληπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (2204/2019) σε σχέση με υποβληθείσα αίτηση ακύρωσης απορριπτικής απόφασης δασικού χάρτη από την ΕΠ.Ε.Α.

Όλες οι πράξεις, µε τις οποίες κυρώνονται οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, κατά των οποίων χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Υπόκεινται, επομένως, σε αίτηση ακυρώσεως τόσο οι πράξεις κυρώσεως που εκδίδονται κατά το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 και αφορούν το µέρος των αναρτηθέντων δασικών χάρτών που δεν έχει αμφισβητηθεί µε την άσκηση αντιρρήσεων, όσο και οι πράξεις κυρώσεως που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, δηλαδή μετά την εξέταση των αντιρρήσεων που ασκήθηκαν από τους ενδιαφερομένους και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, µετά τη διόρθωση των χαρτών σύµφωνα με όσες από τις αντιρρήσεις έγιναν δεκτές, ως προς τις οποίες (πράξεις), άλλωστε, η δυνατότητα ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως προβλέπεται ρητώς από το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 3889/2010.

Εξάλλου, οι κατά τα άρθρα 15 και 16 του ίδιου νόμου αντιρρήσεις, οι οποίες δεν στρέφονται κατά διοικητικής πράξεως, αλλά κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών που υπόκεινται σε κύρωση, δεν συνιστούν, προεχόντως για τον λόγο αυτό, ενδικοφανή προσφυγή, κωλύουσα, κατά το άρθρο 45 παρ. 2 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) την αίτηση ακυρώσεως.

Εάν οι εν λόγω αντιρρήσεις ασκηθούν και απορριφθούν από την ΕΠ.Ε.Α., η νομιμότητα της απορρίψεώς τους αμφισβητείται με αίτηση ακυρώσεως, που στρέφεται όχι κατά της απορριπτικής αποφάσεως της ΕΠ.Ε.Α. αλλά κατά της πράξεως με την οποία κυρώνεται ο δασικός χάρτης κατά το άρθρο 19 του ν. 3889/2010, αφού η άσκηση αντιρρήσεων δεν επιτρέπει να συμπεριληφθούν οι αµφισβητούμενες εκτάσεις στο δασικό χάρτη που κυρώνεται κατά το άρθρο 17.

Αντικείµενο ακυρωτικού ελέγχου, στην περίπτωση αυτή, είναι η αιτιολογία απορρίψεως των εν λόγω ισχυρισμών, η οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων, από το διοικητικό φάκελο που θα έχει σχηματισθεί κατά την εξέταση των αντιρρήσεων.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, μετά την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως της ΕΠ.Ε.Α., δεν δημοσιεύθηκε απόφαση με την οποία να έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης των ως άνω Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Ασπροπύργου, Μανδρας, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου στο σύνολό του, ο οποίος να περιλαμβάνει και τις επίδικες εκτάσεις μετά την απόρριψη των ασκηθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη.

Με τα δεδομένα αυτά, απαραδέκτως προσβάλλεται, ως στερούμενη εκτελεστού χαρακτήρα, η προαναφερθείσα 24/13.9.2018 απόφαση, διότι, κατά τα προεκτεθέντα, η νομιμότητά της θα κριθεί στο πλαίσιο ελέγχου της πράξεως κυρώσεως του δασικού χάρτη, μετά την ολοκλήρωση της εξετάσεως όλων των ασκηθεισών αντιρρήσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3889/2010.

Πρόεδρος: Μ. Ε. Κωνσταντινίδου
Εισηγητής: Ελ. Μουργιά

* Όμοιες οι αποφάσεις ΣτΕ 2205-2207/2019.