Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής

Άλσος Πεδίον Άρεως

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με την υπ’ αριθμ. 378/2017 απόφαση του ενέκρινε τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Σύμφωνα με την απόφαση, τα πάρκα και άλση της Περιφέρειας Αττικής είναι δημόσιοι, κοινόχρηστοι, ελεύθεροι χώροι πρασίνου και ψυχαγωγίας, η χρήση των οποίων προσδιορίζεται από τους σχετικούς νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας τους. 

Η είσοδος στα πάρκα και άλση της Περιφέρειας Αττικής επιτρέπεται μόνο από τις υπάρχουσες εισόδους και μόνο τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους που ορίζονται για το διάστημα από την 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου από τις έξι (06.00 π.μ.) το πρωί έως τις εννέα και μισή (21.30 μ.μ.) το βράδυ και από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Απριλίου από τις έξι (06.00 πμ) το πρωί έως τις επτά το βράδυ (19.00 μμ). Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι προς εκμίσθωση που δύνανται να λειτουργούν σύμφωνα με το από του Νόμου επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας.

Η εκμίσθωση ή παραχώρηση της συνολικής έκτασης του πάρκου ή άλσους για οποιονδήποτε λόγο, σε άλλους φορείς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες, απαγορεύεται.

Η εκμίσθωση ή παραχώρηση επιμέρους χώρων των πάρκων και αλσών της Περιφέρειας Αττικής σε άλλους φορείς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες επιτρέπεται υπό τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας. Για όλες τις χρήσεις απαιτείται απόφαση των αρμοδίων οργάνων ή σύμβαση εκμίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ορισμένου χρόνου κατά τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία.

Η παραχώρηση επιμέρους χώρων των πάρκων και αλσών με αντάλλαγμα για δραστηριότητες όπως η φωτογράφηση και κινηματογράφηση για επαγγελματικούς και εμπορικούς σκοπούς, καθώς και η πώληση αντικειμένων και η κατά οποιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών, οι εποχιακές εκθέσεις και αγορές μικροπωλητών και μικρεμπόρων, επιτρέπονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μόνο κατόπιν εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία και απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παραχώρηση επιμέρους χώρων των πάρκων και αλσών άνευ ανταλλάγματος και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς, καλλιτεχνικούς, ψυχαγωγικούς και γενικότερα κοινωφελείς σκοπούς, επιτρέπεται εφόσον ο φορέας στον οποίο παραχωρούνται δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι επισκέψεις σχολείων, εκπαιδευτικών και κοινωφελών ιδρυμάτων, αθλητικών συλλόγων ή άλλων φορέων μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη στους χώρους των πάρκων και αλσών, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης και έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσίας.

Κατά την παραμονή στα πάρκα και άλση δεν επιτρέπεται:

i. H κυκλοφορία και η στάθμευση κάθε είδους τροχοφόρων χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα ασθενοφόρα, τα πυροσβεστικά, τα αστυνομικά οχήματα, τα υπηρεσιακά οχήματα καθώς και οχήματα υπηρεσίας φύλαξης.

ii. Η στάθμευση σε χώρους άλλους από τους ειδικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

iii. Η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών των πάρκων και αλσών.

iv. Η εγκατάσταση οποιουδήποτε κτίσματος από οποιονδήποτε φορέα ή ιδιώτη σε χώρους των πάρκων και αλσών της Περιφέρειας Αττικής, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται με σαφήνεια σε άδειες ή αποφάσεις υπηρεσίας ή οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάσεις εκμίσθωσης.

ν. Η χρήση των παροχών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) από ιδιώτες ή φορείς για σκοπούς πέραν των κοινοχρήστων προσφερομένων στους χώρους των πάρκων και αλσών χωρίς άδεια.

vi. Η κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και η συλλογή φυτών και σπόρων και γενικά κάθε φθορά της βλάστησης.

νii. Η φύτευση και καλλιέργεια οποιουδήποτε είδους χωρίς άδεια.

viii. Η συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος και καυσόξυλων.

ix. Η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

x. Το κυνήγι ζώων με οποιοδήποτε μέσο.

xi. Η αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών ή νεοσσών των πουλιών και γενικά η ενόχληση και καταστροφή ειδών της πανίδας.

xii. Η βόσκηση ζώων, η εγκατάσταση κυψελών και μελισσοσμηνών και γενικότερα κάθε είδους γεωργική, αλιευτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα χωρίς άδεια.

xiii. Η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικί- διων ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες σε όλους τους χώρους, καθώς και η είσοδός τους σε παιδικές χαρές ή το μπάνιο τους σε νερό των πάρκων και αλσών. Εξαιρούνται οι σκύλοι – συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ότι αφορά στην κυκλοφορία στους χώρους των πάρκων και αλσών.

Οι επισκέπτες που συνοδεύουν σκύλους, υποχρε-ούνται να τους έχουν δεμένους με λουρί σε όλους τους χώρους, εκτός από τους τυχόν ειδικά διαμορφωμένους, όπου οι σκύλοι δύνανται να κυκλοφορούν ελεύθεροι υπό την επίβλεψη των ιδιοκτητών τους. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για τυχόν επιθετική ή ενοχλητική συμπεριφορά των κατοικίδιων τους έναντι άλλων επισκεπτών και κατοικίδιων.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι σκύλοι τους να μην ρυπαίνουν τους δημόσιους χώρους με τα περιττώματα τους, τα οποία υποχρεούνται αμέσως να συλλέγουν και να τοποθετούν στα δοχεία απορριμμάτων.

xiv. To άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο καθώς και η ρίψη εύφλεκτων υλικών ακόμη και σε δοχεία αποκομιδής απορριμμάτων.

xv. Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή.

xvi. Η επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακίδων ή σημάτων χωρίς άδεια.

xvii. Η πώληση προϊόντων καθώς και η κατά οποιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών χωρίς άδεια.

xviii. Η φωτογράφιση και κινηματογράφηση για επαγγελματικούς, εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς χωρίς άδεια.

xix. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων επισκεπτών.

xx. Η απόρριψη σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία απορριμμάτων και η ρύπανση του χώρου γενικά.

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την διαχείριση των Πάρκων και Αλσών είναι οι οριζόμενες από τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Για τους παραβάτες του κανονισμού αυτού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 86/1969 και του ν. 998/1979, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η αριθμ. 213/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.