Από Ανεξάρτητη Αρχή η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Ανεξάρτητη Αρχή για την Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠΠΔΕ) συστήνεται, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή προς ψήφιση στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο.

Με βάση τα αναφερόμενα στην τροπολογία, η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) θα λειτουργήσει στα πρότυπα της ΑΔΙΠ που χειρίζεται την αξιολόγηση στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Σημειώνεται ότι η τροπολογία εντάχθηκε στο υπό ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής νομοσχεδίου «Επείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις».

Ακολουθεί το περιεχόμενο της τροπολογίας -εκτείνεται σε 12 σελίδες- για τους εκπαιδευτικούς που έχουν την υπομονή να το μελετήσουν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη χώρα μας δεν εφαρμόζεται συστηματικά κάποιο είδος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μολονότι θεσπίσθηκαν κατά καιρούς νομοθετήματα για την αξιολόγηση, κάποια από αυτά ατόνησαν σταδιακά, ενώ άλλα δεν εφαρμόσθηκαν ποτέ στην πράξη. Παράλληλα, στο διεθνή χώρο και ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών εξελίχθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα στον τομέα αυτό η χώρα μας να αποκλίνει από τα κρατούντα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης αποτελεί πολιτική, κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα και καθιστά επιτακτική την αποτίμηση της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού συστήματος σε πολλαπλά επίπεδα {κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό), σε πολλαπλές διαστάσεις (επιστημονική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτισμική), με πολλαπλά σημεία αναφοράς (θεσμικό πλαίσιο, εκπαιδευτικές πολιτικές, μέσα εφαρμογής, χρηματοδότηση, ανθρώπινο δυναμικό κ.α.) και πολλαπλούς αποδέκτες (κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα, εκπαιδευτική κοινότητα, κοινωνικούς εταίρους, φορολογούμενους πολίτες).

Κοινές δεσμεύσεις με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η επιτακτική εσωτερική ανάγκη η χώρα μας να αποκτήσει σύστημα αποτίμησης της ποιότητας στην εκπαίδευση, επιβάλλουν την καθιέρωση ενός συστήματος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου για τη διασφάλιση της ποιότητας. Ένα τέτοιο σύστημα αξιολόγησης είναι απαραίτητο, προκειμένου να αποτυπωθεί αν υπάρχουν και σε ποιο βαθμό όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που καθιστούν ένα εκπαιδευτικό σύστημα υψηλής ποιότητας. Προς τούτο το σύστημα αξιολόγησης πρέπει (ενδεικτικά) να αναφέρεται:

 • α) στο έργο των Δομών (Κεντρικό επίπεδο, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης),
 • β) στις διαδικασίες που αναπτύσσονται/εφαρμόζονται σε όλα τα παραπάνω επίπεδα,
 • γ) στους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και
 • δ) στο έργο των στελεχών της εκπαίδευσης και των λοιπών εκπαιδευτικών.

Για την επιτέλεση ενός τόσο πρωτογενούς, σύνθετου και απαιτητικού έργου απαιτείται η δημιουργία ενός φορέα ανεξάρτητου από κάθε τύπου επιρροές και επηρεασμούς, δηλαδή απαιτείται μια ανεξάρτητη αρχή, αποκλειστικό έργο της οποίας πρέπει να είναι η διασφάλιση της ποιότητας του έργου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα (κεντρικό, περιφερειακό, κτλ) και τις εκφάνσεις της (εκπαιδευτική και διοικητική). Όπως και σε άλλα κράτη (βλ. για παράδειγμα, Βρετανία, Ιρλανδία, Ολλανδία), η διασφάλιση και η αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου συνδέονται άρρηκτα με την ανατροφοδοτική λειτουργία της αξιολογικής διαδικασίας.

Με δεδομένο ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια δεν έχει εφαρμοσθεί στην πράξη καμιά αξιολόγηση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και του έργου του εκπαιδευτικού, ενώ από την άλλη επιβάλλεται, από τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’86), η έκδοση προεδρικού διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εφαρμογής του ενιαίου βαθμολογίου-μισθολογίου, είναι αναγκαία η διασφάλιση ενός αδιάβλητου αξιολογικού συστήματος μέσα από αντικειμενικό έλεγχο των διαδικασιών που θα οδηγήσει από το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολιτείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, στη θεμελίωση της ευθύνης των δύο πλευρών στον βαθμό που αναλογεί σε κάθε πλευρά και στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία, η οποία θα στηρίζεται στη συμμετοχή και στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και στη διασφάλιση δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών ανάμεσά τους.

Για τους λόγους αυτούς, με την παράγραφο 1 της παρούσας τροπολογίας συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική (εποπτική και συντονιστική) αρχή του συστήματος αξιολόγησης με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Η αποστολή της Αρχής περιγράφεται στην παράγραφο 2 και αφορά τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και τη διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης, μέσα από δομές αξιολόγησης του εν γένει εκπαιδευτικού έργου και υποστήριξης της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Αρχή, στο πλαίσιο της αποστολής της, ιδίως παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμογή της αντίστοιχης εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως αυτή σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.) και αξιολογεί το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο αυτό φορέων που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας και διαφάνειας στη συνολική λειτουργία της, μετααξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών με σκοπό την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση των διαδικασιών και των εργαλείων της αξιολόγησης, εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισης τους και διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες ελέγχου της αξιοπιστίας της αξιολόγησης (αξιοπιστία εκθέσεων, εγκυρότητα δεδομένων, αντικειμενικότητα κρίσεων, αποτελεσματικότητα διαδικασιών, ανατροφοδότηση, αναπροσαρμογή εργαλείων αξιολόγησης κ.λπ.) του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού θέτοντας και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων.

Στην παράγραφο 4 καθορίζεται η συγκρότηση του Συμβουλίου, το οποίο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής, και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία του. Ως Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά προτίμηση σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον κανονισμό της Βουλής επιτροπής. Τα λοιπά μέλη της Αρχής διαθέτουν επίσης υψηλά προσόντα ενώ τόσο ο Πρόεδρος, όσο και τα λοιπά μέλη απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Τα καθήκοντα του Προέδρου, καθώς και η αναπλήρωσή του, ρυθμίζονται στην παράγραφο 5, ενώ στην παράγραφο 6 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διεύθυνση διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης της Αρχής και τη στελέχωσή της. Στη διεύθυνση αυτή προΐσταται διευθυντής, ο οποίος επιλέγεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης, ενώ δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών της Αρχής σε λοιπό προσωπικό με αποσπάσεις και μετατάξεις για την αποφυγή πρόκλησης δαπάνης.

Στην παράγραφο 7 ρυθμίζονται τα θέματα των Επιτροπών Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Ε.Α.Ε.Ε.) οι οποίες συγκροτούνται από την Αρχή ανά διεύθυνση εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Οι επιτροπές αυτές μπορεί να αποτελούν και όργανα δευτεροβάθμιας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην ίδια περιοχή αρμοδιότητας.

Ιδιαίτερες επιτροπές αξιολόγησης μπορεί να συγκροτούνται για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποκεντρωμένων υπηρεσιών ή φορέων που ανήκουν στην αρμοδιότητα η εποπτεύονται, αντίστοιχα, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην παράγραφο 8 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις αποφάσεις αξιολόγησης της Αρχής, οι οποίες μπορεί να είναι θετικές, θετικές υπό όρους ή αρνητικές. Σε περίπτωση θετικής υπό όρους ή αρνητικής απόφασης τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συμμόρφωση στα κριτήρια της αξιολόγησης που δεν ικανοποιούνται και την επανεξέταση της απόφασης.

Στην παράγραφο 9 καθορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Στα κριτήρια αυτά εντάσσονται και καινοτόμα στοιχεία, όπως η αξιολόγηση του διδακτικού και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου από τους μαθητές και τους ασκούντες τη γονική τους μέριμνα και η ανταπόκριση των σχολικών μονάδων και των λοιπών δομών στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου για τη μείωση της μαθητικής διαρροής και την αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού, εκφοβισμού και βίας.

Στην παράγραφο 10 ρυθμίζονται τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της λειτουργίας της ίδιας της Αρχής. Η εξωτερική αξιολόγηση της Αρχής από έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους αξιολογητές καθιστά τη λειτουργία και τις διαδικασίες αξιολόγησης της λειτουργίας της Αρχής διαφανείς και ανοικτές σε κοινωνικό έλεγχο.

Στις παραγράφους 11 και 12 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οικονομική λειτουργία της Αρχής και τη σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων και απολογισμού, ενώ στην παράγραφο 13 παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση του Οργανισμού της Αρχής και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της τροπολογίας και τη μετάβαση στο στάδιο λειτουργίας της Αρχής.

Από την ίδρυση της ανεξάρτητης αρχής για την διασφάλιση της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναμένεται ότι θα προκύψει σειρά θετικών αποτελεσμάτων, μέρος των οποίων παρατίθεται παρακάτω:

 • α) Θα γίνει αποτίμηση του επιπέδου της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Θα εντοπισθούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για βελτίωση.
 • β) Θα τεθούν προτεραιότητες για βελτιωτικές παρεμβάσεις.
 • γ) Θα τεθούν ρητά κριτήρια που αναμένεται ότι θα αυξήσουν το επίπεδο προσδοκιών για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.
 • δ) Θα καταρτισθεί εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την εκπαιδευτική πολιτική, το οποίο θα βασίζεται σε στοιχειοθετημένες μελέτες, πράγμα που θα καταστήσει το σύστημα πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό, πιο ποιοτικό, λιγότερο χρονοβόρο και σπάταλο.

Με την παράγραφο 14 ρυθμίζεται το ζήτημα των πολυτέκνων μαθητών που αποφοίτησαν και το σχολικό έτος 2009-2011.

Με την παράγραφο 15 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη δημιουργία Κατευθύνσεων Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Προτεινόμενη Ρύθμιση

Στο Σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως ακολούθως :

«Άρθρο….

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και άλλες διατάξεις

1. α) Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και διεθνή ονομασία ««Authority for Quality Assurance in Primary and Secondary Education».

β) Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της.

2. α) Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή:

 • αα) αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και
 • ββ) υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επιτυχή μετάβαση των μαθητών στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και τη δια βίου μάθηση.

β) Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της οργανωτικής διάρθρωσης και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

3. α) Στο πλαίσιο της αποστολής της που περιγράφεται στην περίπτωση α) της παραγράφου 2, η Αρχή ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • αα) Παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτή σχεδιάζεται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Α’ 118).
 • ββ) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, οι οποίοι ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ως εκπαιδευτικό έργο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου νοείται και το έργο επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, καθώς και της εν γένει οργάνωσης και κάθε είδους στήριξης του έργου των σχολικών μονάδων.
 • γγ) Εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει με όργανα ή εκπροσώπους της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, με σκοπό τη διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης.
 • δδ) Μετααξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους.
 • εε) Αποφαίνεται επί των ενστάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης κατά των εκθέσεων αξιολόγησης τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.
 • στστ) Γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ή αυτεπαγγέλτως, σχετικά με θέματα που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και της αποστολής της.

β) Για την επίτευξη της αποστολής της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή:

 • αα) διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων,
 • ββ) αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και τους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό,
 • γγ) υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης στην εφαρμογή της αξιολόγησης της δράσης των εκπαιδευτικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), καθώς και γενικότερα τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών,
 • δδ) διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς και
 • εε) συνεργάζεται ή συμμετέχει ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή της.

4. α) Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής είναι το Συμβούλιο. Τα μέλη του Συμβουλίου απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το Συμβούλιο της Αρχής αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

αα) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά προτίμηση σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον κανονισμό της Βουλής επιτροπής.

ββ) Τον πρόεδρο του I.E.Π..

γγ) Δύο εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Γ’ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά προτίμηση σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρχής.

δδ) Δύο εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Γ’ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά προτίμηση σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρχής.

εε)Ένα καθηγητή πανεπιστημίου της χώρας ή της αλλοδαπής με εξειδίκευση στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική επιστήμη.

β) Οι θέσεις των μελών του Συμβουλίου της Αρχής των περιπτώσεων γγ) έως και εε) της προηγούμενης περίπτωσης προκηρύσσονται δημόσια, με απόφαση του προέδρου της. Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανατίθεται από τον πρόεδρο σε τριμελείς επιτροπές που συγκροτούνται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής, για κάθε υποπερίπτωση της προηγούμενης περίπτωσης. Οι επιτροπές αποτελούνται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, παιδαγωγικής εξειδίκευσης, και συντάσσουν αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με βάση το επιστημονικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, το σχετικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο καθώς και η διοικητική εμπειρία, ιδίως στη δημόσια εκπαίδευση.

γ) Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα μέλη των περιπτώσεων γγ) έως και εε) της περίπτωσης α). Ο πρόεδρος της Αρχής υποχρεούνται να προτείνει μεταξύ όσων υποψήφιων έχουν καταταγεί στις τρεις πρώτες θέσεις του οικείου αξιολογικού πίνακα.

6) Το Συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από τη συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον αντιπρόεδρο, ο οποίος επικουρεί τον πρόεδρο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

ε) Η θητεία του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη.

στ) Σε περίπτωση έλλειψης μέλους του Συμβουλίου της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για νέα θητεία. Η θητεία του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέων, με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων, και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας τους.

ζ) Τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι προϊστάμενοι υπηρεσιών ή να μετέχουν σε όργανα διοίκησης φορέων το εκπαιδευτικό έργο των οποίων αξιολογείται από την Αρχή. Ο Οργανισμός της Αρχής, που θεσπίζεται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 13, καθορίζει τις λεπτομερείς προϋποθέσεις και τους περιορισμούς για την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων των μελών του Συμβουλίου της Αρχής.

Π) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου της Αρχής λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΑΙ.Θ.Π.Α., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση των λοιπών μελών καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

θ) Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του διευθυντή της για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή.

ι) Δεν μπορεί να οριστεί μέλος του Συμβουλίου όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Από την ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. Η πειθαρχική ευθύνη των μελών του Συμβουλίου υπό την ιδιότητα τους αυτή ρυθμίζεται από τον Οργανισμό της Αρχής.

ια) Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής, και, ιδίως, την υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης του ειδικού μητρώου που προβλέπεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 7 και τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης που προβλέπονται στην περίπτωση α) της ίδιας παραγράφου.

ιβ) Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Έως τα τέλη Μαίου κάθε έτους συντάσσεται για το προηγούμενο έτος από την Αρχή έκθεση ποιότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

5. α) Ο πρόεδρος της Αρχής έχει τη γενική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • αα) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως,
 • ββ) συγκαλεί το Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του,
 • γγ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή,
 • δδ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Συμβουλίου και του συνολικού έργου της Αρχής,
 • εε) έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου των υποπεριπτώσεων γγ) έως εε) της περίπτωσης α) της παραγράφου 4 και
 • στστ) διορίζει το διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της Αρχής.

β) Αν ο πρόεδρος απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης, η αναπλήρωση διαρκεί έως τον ορισμό νέου προέδρου.

6. α) Για τη διοικητική και επιστημονική λειτουργία της Αρχής συνιστάται διεύθυνση διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης στην οποία προΐσταται διευθυντής.

β) Ο διευθυντής της Αρχής διορίζεται με απόφαση του προέδρου της Αρχής, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή που ορίζει το Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, ύστερα από εισήγηση του προέδρου. Υποψήφιοι για τη θέση του διευθυντή μπορούν να είναι μόνο εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.

γ) Ο διευθυντής έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • αα) συντονίζει και κατευθύνει την επιστημονική και τη διοικητική υπηρεσία και τις μονάδες τους,
 • ββ) εισηγείται στον πρόεδρο τη σύγκληση του Συμβουλίου και την ημερήσια διάταξη και συμμετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου,
 • γγ) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Αρχής,
 • δδ) είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού,
 • εε) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής και να εξουσιοδοτεί μέλη του προσωπικού της Αρχής να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «με εντολή διευθυντή»,
 • στστ) είναι διατάκτης των δαπανών της Αρχής και
 • ζζ) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του προέδρου.

Πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες μπορεί να ορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.

δ) Η διεύθυνση διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

 • αα) Τμήμα επιστημονικής υποστήριξης.
 • ββ) Τμήμα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης.

ε) Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των τμημάτων, η περαιτέρω διάρθρωση τους σε γραφεία, η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα γραφεία, η ακριβής ονομασία της διεύθυνσης, των τμημάτων και των γραφείων καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταμένων τους καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.

σι) Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται είκοσι πέντε (25) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και δέκα (10) θέσεις διοικητικού προσωπικού.

ζ) Η φύση της σχέσης εργασίας των ανωτέρω θέσεων (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), η κατανομή τους σε κατηγορίες εκπαίδευσης, κλάδους και ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα για την πλήρωση τους καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής. Ειδικά για τα προσόντα του προσωπικού για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή η εξειδίκευση σε θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή εκπαιδευτικής πολιτικής συνεκτιμώνται κατά την επιλογή τους. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών καθορίζονται από τον Οργανισμό της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Αρχής, οι ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα του κλάδου ειδικού επιστημονικού προσωπικού ορίζονται με τη δημόσια προκήρυξη για την κάλυψή τους.

η) Οι θέσεις μόνιμου και ΙΔ.Α.Χ. προσωπικού που προβλέπονται στην περίπτωση στ) καλύπτονται αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμων και ΙΔ.Α.Χ. υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 68 του ν. 4002/2011.

θ) Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προβλέπονται στην περίπτωση στ) δύνανται να καλύπτονται με μετατάξεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων ή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή με μεταφορές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ύστερα από διαδικασία επιλογής και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του προς μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού ακολουθείται, αναλόγως, η διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση ία) για τις αποσπάσεις. Για τον ορισμό των προσόντων για την πλήρωση των θέσεων με μετάταξη εφαρμόζεται το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες για τις μετατάξεις διατάξεις του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α’ 26), του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α’ 191) όπως εκάστοτε ισχύει και του ν. 3801/2009 (Α’ 163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

ι) Το προσωπικό, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μετατάσσεται ή μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εντάσσεται, με την απόφαση μετάταξής του, στο βαθμό της θέσης που μετατάσσεται με βάση το βαθμό που ήδη κατέχει και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Κατά τα λοιπά, για το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο προσωπικό εφαρμόζεται η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

ια) Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, περιλαμβανομένων και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον πρόκειται για την κάλυψη αναγκών σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 291/1998 (Α’ 210) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως όργανο νοείται ο πρόεδρος. Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον πρόεδρο της Αρχής, επικουρούμενο από το διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τον πρόεδρο της Αρχής και αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο μέλη του Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Για την υποβολή της πρότασης του προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής, που διαμορφώνεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και αξιολόγηση των υπαλλήλων, να αποφασίζει την παράταση της απόσπασής τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του αποσπάται εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4024/2011.

ιβ) Η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνονται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται στον Οργανισμό της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., όπου απαιτείται, χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου τελεί το Συμβούλιο της Αρχής.

ιγ) Οι αποδοχές του διευθυντή της Αρχής και του διοικητικού προσωπικού, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4024/2011. Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και του από μετάταξη προσωπικού στις θέσεις αυτές, καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου.

ιδ) Με απόφαση του Συμβουλίου, το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Αρχής μπορεί να λαμβάνει εκπαιδευτική ή επιμορφωτική άδεια με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισμός της Αρχής.

ιε) Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της η Αρχή, με απόφαση του Συμβουλίου της, μπορεί να προσκαλεί και να συνεργάζεται με καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικεύσεις και εμπειρία σχετικές με τη δραστηριότητα και την αποστολή της Αρχής. Για την απασχόληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το Συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας κοσμητείας. Η κοσμητεία μπορεί στην περίπτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως ή μερικά τον καθηγητή από τα καθήκοντά του στη σχολή. Για τον ίδιο σκοπό, η Αρχή μπορεί να προσκαλεί επιστήμονες από αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Μπορεί επίσης να χορηγεί στα μέλη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ειδική άδεια για την απασχόληση τους σε αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες άλλων χωρών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρεις μήνες, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση στο αντικείμενο τους. Για τις δαπάνες μετακίνησης των μελών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εφαρμόζεται το άρθρο 17 του ν. 2685/1999 (Α’ 35).

7. α) Η Αρχή συγκροτεί μία ή περισσότερες πενταμελείς επιτροπές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Ε.Α.Ε.Ε.) ανά διεύθυνση εκπαίδευσης. Κάθε επιτροπή αξιολογεί το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Οι Ε.Α.Ε.Ε. μπορεί να αποτελούν και διοικητικά όργανα δευτεροβάθμιας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. Ιδιαίτερες επιτροπές αξιολόγησης μπορεί να συγκροτούνται για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποκεντρωμένων υπηρεσιών ή φορέων που ανήκουν στην αρμοδιότητα ή εποπτεύονται, αντίστοιχα, από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Οι Ε.Α.Ε.Ε. συγκροτούνται, με απόφαση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., από εμπειρογνώμονες που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό μητρώο. Για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (Μ.Ε.Α.Ε.Ε.) απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα και εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ή σε θέσεις στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μητρώο τηρείται και ενημερώνεται από την Αρχή, η οποία για το σκοπό αυτόν λαμβάνει υπόψη εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), των Α.Ε.Ι., των οργανώσεων των εκπαιδευτικών και άλλων φορέων σχετικών με το αντικείμενο της Αρχής. Ως εμπειρογνώμονες μπορεί να εγγράφονται στο Μ.Ε.Α.Ε.Ε. και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, καθηγητές Α.Ε.Ι. όλων των βαθμίδων σε γνωστικά αντικείμενα στις επιστήμες της αγωγής, πρώην σύμβουλοι και πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και εν ενεργεία ή μη σχολικοί σύμβουλοι. Η διαδικασία τήρησης και ανανέωσης του Μ.Ε.Α.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο μητρώο υποχρεωτικά περιλαμβάνονται και Έλληνες ή αλλοδαποί αναγνωρισμένου κύρους εμπειρογνώμονες ή ειδικοί που διδάσκουν σε ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της αλλοδαπής, κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής, καθώς επίσης και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτή με οποιαδήποτε σχέση, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο μητρώο.

γ) Η Ε.Α.Ε.Ε. αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια, μελετά το υλικό και τα στοιχεία που θέτει υπόψη της η Αρχή και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, τις υπηρεσίες ή τους φορείς των οποίων αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο.

6) Η Ε.Α.Ε.Ε. συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο της Αρχής, προκειμένου να εκδοθεί και να δημοσιοποιηθεί η απόφαση αξιολόγησης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

ε) Για τις αμοιβές των μελών των Ε.Α.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. Για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών, που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του ν. 2685/1999. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Αρχής.

8. α) Με απόφαση της Αρχής αξιολογείται η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου ανά περιοχή αρμοδιότητας κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, κάθε διεύθυνσης εκπαίδευσης ή αξιολογούμενο φορέα. Η αξιολόγηση μπορεί να περιέχει ιδιαίτερη αναφορά για κάθε επί μέρους αξιολογούμενη υπηρεσία. Η απόφαση της Αρχής μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.

β) Η διάρκεια ισχύος της απόφασης αξιολόγησης ορίζεται σε κάθε περίπτωση από την Αρχή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ έτη. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης αξιολόγησης, η Αρχή, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α., μπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια της θετικής αξιολόγησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια της θετικής αξιολόγησης δεν ικανοποιούνται, η Αρχή ανακαλεί την απόφαση αξιολόγησης και ενημερώνει αμελλητί τις υπηρεσίες ή τους φορείς τους οποίους αφορά η αξιολόγηση και τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

γ) Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών και τα όργανα διοίκησης των φορέων οφείλουν να ενημερώνουν την Αρχή αν τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται ή αν έχουν τέτοια αμφιβολία.

δ) Στη θετική υπό όρους ή την αρνητική απόφαση αναφέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συμμόρφωση στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το Συμβούλιο, ύστερα από την υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.

ε) Οι εκθέσεις αξιολόγησης Ε.Α.Ε.Ε. και οι αποφάσεις αξιολόγησης της Αρχής κοινοποιούνται στις υπηρεσίες και τους φορείς τους οποίους αφορούν και τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. τηρεί μητρώο των υπηρεσιών και των φορέων που έχουν αξιολογηθεί.

σι) Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αξιολόγηση της ποιότητας για συγκεκριμένη υπηρεσία ή φορέα μπορεί να υποκαθίσταται από αξιολόγηση από διαπιστευμένο φορέα αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, που ορίζεται με απόφαση της Αρχής. Η Αρχή διαπιστεύει αλλοδαπούς φορείς αξιολόγησης που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και εφαρμόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής.

9. α) Στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:

 • αα) προκειμένου για τις σχολικές μονάδες και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, ο βαθμός ανταπόκρισης στα προγράμματα δράσης που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3848/2010,
 • ββ) τα μαθησιακά αποτελέσματα,
 • γγ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση από τους μαθητές και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική τους μέριμνα,
 • δδ) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 • εε) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως τα σχολικά εργαστήρια και οι βιβλιοθήκες και
 • στστ) η ανταπόκριση των σχολικών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών στον στρατηγικό στόχο για μείωση της μαθητικής διαρροής καθώς στην αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού, εκφοβισμού και βίας.

β) Τα κριτήρια της προηγούμενης περίπτωσης συμπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται με απόφαση της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με βάση τη γνώση και εμπειρία από την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και τις αντίστοιχες διεθνείς εξελίξεις. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων λαμβάνεται, επίσης, υπόψη η διακριτή φυσιογνωμία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι ιδιαιτερότητες κάθε γεωγραφικής περιοχής.

10. Η Αρχή προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και του έργου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολόγηση της σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους αξιολογητές, οργανισμούς ή φορείς αξιολόγησης που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα στο εξωτερικό και, ιδίως, στον ευρωπαϊκό χώρο.

11. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υ. Π ΑΙ.Θ. Π. Α.. Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο πρόεδρος της Αρχής.

12. Η Αρχή συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού.

13. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και ΠΑΙ.Θ.Π.Α., κυρώνεται ο Οργανισμός της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια μέσα σε έξι μήνες από τη συγκρότηση του Συμβουλίου της και ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών και του προσωπικού της, τα θέματα διοικητικής υποστήριξης των Ε.Α.Ε.Ε. καθώς και κάθε θέμα που σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

β) Το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζεται ο πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.. Το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τον ορισμό του προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του διευθυντή της διεύθυνσης διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για την επιλογή του διευθυντή το Συμβούλιο της Αρχής ορίζει με τη δημόσια προκήρυξη της θέσης τη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει και στάδιο συνέντευξης των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και τα ειδικότερα προσόντα του διευθυντή. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δημοσιότητας της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Έως την ανάδειξη του διευθυντή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο πρόεδρος της Αρχής.

γ) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για τον ορισμό των μελών των επιτροπών αξιολόγησης των υποψήφιων μελών του Συμβουλίου δεν απαιτείται n σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.

δ) Έως την έκδοση του Οργανισμού της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., τα θέματα που ρυθμίζονται σε αυτόν ρυθμίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ε) Από τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., τα προγράμματα δράσης και οι εκθέσεις αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010 υποβάλλονται και στην Αρχή αυτή, ενώ για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που προβλέπεται στην περίπτωση 5 του ίδιου άρθρου απαιτείται και n γνώμη της Αρχής.

14. Η διάταξη του άρθρου 47 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) καταλαμβάνει και τους μαθητές, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, που αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2009-2010 και μετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πέτυχαν σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. από τα οποία όμως διεγράφη σαν διότι σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς, δεν εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων. Οι ανωτέρω δύνανται να επανεγγραφούν στις σχολές εισαγωγής τους εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

15. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως : «11. α. Με τα προεδρικά διατάγματα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, μπορούν να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Κατευθύνσεις σε Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. β. Για τον ορισμό του αριθμού των εισακτέων και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε Κατευθύνσεις των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται αντίστοιχα οι ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»

Αθήνα, 27.2.2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘ. ΣΤΑΥΡΟΣ