Η REDS δέχεται να κατασκευάσει στην Παλλήνη έργα 6 εκ. € στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της

Η προ πολλού αναμενόμενη απάντηση της REDS στις προτάσεις του Δήμου Παλλήνης για την Πολεοδομική Μελέτη της οριοθετηθείσας περιοχής ΠΟΑΠΔ Κάντζας παραλήφθηκε από το Δήμο Παλλήνης στις 18 Απριλίου 2017.  Η απαντητική επιστολή αποσιωπήθηκε επιμελώς μέχρι και σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεδομένου ότι δεν υπήρξε ενημέρωση του Σώματος στην συνεδρίαση της 4ης Μαίου 2017, ουδείς γνωρίζει αν το θέμα θα τεθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην ήδη αναγγελθείσα για την Τρίτη, 23 Μαίου 2017 συνεδρίαση.

Η αμφιβολία πηγάζει από το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στα προγραμματισμένα προς συζήτηση θέματα. Προφανώς το ζήτημα της ΠΟΑΠΔ Κάντζας πλέον …υπολείπεται ενδιαφέροντος, ερμηνεία άλλη δεν προκύπτει από την “άκρα του τάφου σιωπή” που το χαρακτηρίζει και εύλογα, αναμένεται εξ αιτίας ενός αμφιλεγόμενου χειρισμού, να τεθεί ως θέμα αρχής και τάξεως από την αντιπολίτευση, το απόγευμα της Τρίτης.

Τα προκύπτοντα από την απαντητική επιστολή της εταιρείας που έχει υπό την ιδιοκτησία της την περιοχή του Κτήματος Καμπά και από …2006 -δέκα και πλέον χρόνια τώρα- προσπαθεί εν μέσω απειράριθμων γραφειοκρατικών διαδικασιών να την αξιοποιήσει με τη ανέγερση Εμπορικού Κέντρου, προϋπολογισμού 250.000.000 €,

είναι τα ακόλουθα:

1. Δέχεται την πρόταση του Δήμου Παλλήνης να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 6.000.000 € δημοτικά έργα που θα υποδειχθούν από το Δήμο Παλλήνης.

2. Δέχεται την πρόταση του Δήμου Παλλήνης να παραχωρήσει δωρεάν τη Βίλλα Καμπά αλλά μετά την πάροδο 35ετίας. Η δέσμευση θα γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο «με έννομη σχέση που από κοινού θα επιλέξουν οι νομικοί παραστάτες των δύο μερών.»

3. Αναλαμβάνει το κόστος διαμόρφωσης, με ίδια μέσα και πόρους, των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, που θα προκύψουν από την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της Π.Ο.Α.Π.Δ

4. Δεσμεύεται για την ανάδειξη ηχητικού φράγματος μεταξύ της Αττικής οδού και του υπάρχοντος οικισμού και αναλαμβάνει την ευθύνη αναβάθμισης των υποδομών προσπέλασης των κατοίκων της περιοχής στο σταθμό Κάντζα του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου.

5. Υπενθυμίζει ότι οι περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις έχουν ήδη λάβει υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο επιτρεπόμενων χρήσεων και έχουν ήδη εγκριθεί και θα εξειδικευτούν περαιτέρω κατά την φάση της άδειας δόμησης του έργου

6. Προτείνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο θα καταγραφούν οι προτάσεις και δεσμεύσεις των μερών για την υλοποίηση και λειτουργία ενός τόσο σημαντικού έργου για την περιοχή του Δήμου Παλλήνης.

7. Και τέλος, σε ότι αφορά την αλληλογραφία του έτους 2009 μεταξύ της εταιρίας και του πρώην Δήμου Παλλήνης από την οποία προκύπτουν ευεργετικότερες για τα συμφέροντα του Δήμου Παλλήνης προτάσεις της εταιρίας, ο κ. Γ. Μωραίτης αφού τονίζει, ότι «αυτές αναφέρονται σε μια απολύτως διαφορετική οικονομική πραγματικότητα που στηριζόταν σε άλλες παραμέτρους» με σαφή τρόπο δηλώνει ότι οι τότε προτάσεις της εταιρείας «περιέχονται σε πρωτοκολλημένα (στο Δήμο Παλλήνης) δημόσια έγγραφα με περιεχόμενο που δεν υλοποιήθηκε και δεν εφαρμόστηκε.»

Τι σημαίνει αυτό για τον μη ενημερωμένο αναγνώστη; Αυτά τα έγγραφα δεν βρέθηκαν άρα δεν υπάρχουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης!

Το γεγονός επισημάνθηκε από τον Δήμαρχο κ. Α. Ζούτσο στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταγγέλθηκε σε υψηλούς τόνους από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Παναγ. Μερτύρη από τον οποίο, μάλιστα,  ζητήθηκε η άμεση παραπομπή της υπόθεσης στην Δικαιοσύνη.

Παρεμπιπτόντως, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης (24 Ιανουαρίου 2017) εμφανίστηκε στην αίθουσα ο κ. Σπ. Κωνσταντάς επιδεικνύοντας το έγγραφο της πρότασης του κ. Ι.Μωραίτη και παρ΄όλες τις προτροπές να παραδώσει αντίγραφο της στο προεδρείο του Δημ. Συμβουλίου, αρνήθηκε να το κάνει.

Ακολουθεί η επιστολή της εταιρείας «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και υπενθυμητικά το τμήμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2017 στο οποίο περιέχονται οι προτάσεις του Δήμου Παλλήνης επί των οποίων απαντά ο κ. Γιάννης Μωραϊτης.

Κύριε Δήμαρχε

1. Στην εποχή μας που οι επενδύσεις και οι παραγόμενες από αυτές θέσεις εργασίας είναι το πρώτο ζητούμενο για την χώρα και την κοινωνία μας, η Εταιρεία μας προτίθεται να υλοποιήσει στην περιοχή του Δήμου σας συνολική επένδυση, που εκτιμάται σε 250.000.000 Ευρώ, με στόχο να λειτουργήσει το έτος 2021.

Είναι προφανές, ότι η απόφαση μίας τέτοιας επένδυσης με δεδομένο το σημερινό οικονομικό περιβάλλον της χώρας πρέπει να είναι οικονομικά ασφαλής και χρονικά προσδιορισμένη.

Πιστεύουμε ότι η πλειοψηφία των δημοτών αντιμετωπίζει πολύ θετικά αυτή την επένδυση και τους ορίζοντες που ανοίγει για την ευρύτερη περιοχή, έχοντας σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον, δημιουργώντας ελκυστικούς χώρους πρασίνου, θέτοντας έναν ηχητικό φραγμό μεταξύ της Αττικής οδού και του υπάρχοντος οικισμού και αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υποδομές προσπέλασης των κατοίκων της περιοχής στο σταθμό Κάντζα του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου.

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι τοπικές κοινωνίες αλλά και αρχές επιδιώκουν την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων.

Στα πλαίσια αυτά περιμένουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και εσάς προσωπικά την ενεργή υποστήριξη στις προσπάθειές μας σε όλα τα πεδία.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα σχετικά έγγραφα και με δεδομένη την πολλαπλά εκδηλωμένη πρόθεση μας για ένα αμοιβαία καλό επίπεδο ενημέρωσης, παραγωγικής συνεννόησης και συνεργασίας με τον Δήμο Παλλήνης και της επιθυμίας μας αποφυγής μιας μακράς εμπλοκής σε άσκοπες συζητήσεις επιτρέψτε μας να θέσουμε υπ’ όψη σας αντίστοιχα τα ακόλουθα:

2.1. Σημείο Γ1 του (στ) σχετικού εγγράφου σαςΌπως ασφαλώς γνωρίζετε, η έκφραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν καθορίζεται από απαιτήσεις ή διαπραγματεύσεις αλλά είναι αποτέλεσμα καλών προθέσεων και διάθεσης κοινωνικής προσφοράς με κριτήρια, που προσδιορίζονται από τον ίδιο τον φορέα, και αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, που σχετίζονται με το αντικείμενο της δραστηριότητας του φορέα, με το μέγεθος της επένδυσης, με το καθεστώς (φορολογικό κλπ), που διέπει μια δραστηριότητα, με τις κοινωνικές ανάγκες κλπ.

Η εταιρία μας στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της σχετικά με την επένδυση της Π.Ο.Α.Π.Δ έχει εξαρχής εκδηλώσει την πρόθεση της να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων των περιοχών, που γειτνιάζουν με την Π.Ο.Α.Π.Δ, όσο και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παλλήνης με την εκτέλεση, κατά τη λειτουργία της, διαφόρων συμπληρωματικών έργων, πέραν των υποχρεώσεών μας, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών, που προβλέπονται από το ΠΔ 288/2011 και την σχετική νομοθεσία και περιγράφονται στο τεύχος της υπό έγκριση πολεοδομικής μελέτης.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογώντας το μέγεθος της επένδυσης που θα χρηματοδοτηθεί από τους ομολογιούχους πιστωτές μας, ακολουθώντας την πρακτική εμπειρία από ανάλογες επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς φορολογίας και διαχείρισης των εταιρειών ακίνητης περιουσίας και εξαντλώντας όλα τα περιθώρια, που αφήνουν οι σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, συμφωνούμε

(α) να αναλάβουμε το κόστος της διαμόρφωσης, με ίδια μέσα και πόρους, των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, που θα προκύψουν από την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της Π.Ο.Α.Π.Δ και

(β) να συνεργασθούμε με τον Δήμο Παλλήνης, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος, της εκτέλεσης με ίδια μέσα και πόρους συγκεκριμένων δημοτικών έργων, που θα μας υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία σας επί τη βάσει εγκεκριμένων μελετών και θα κατατείνουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τόσο στις άμεσες περιοχές επιρροής της επένδυσης, όσο και γενικότερα, ώστε να προκύψει θετικό αποτέλεσμα για όλες τις πλευρές συνολικού προϋπολογισμού μελέτης με ΦΠΑ 6.000.000 Ευρώ.

2.2. Σημεία Γ5 του (στ) σχετικού εγγράφου σαςΌπως προφανώς αντιλαμβάνεσθε, η βίλλα Καμπά είναι ένα σημαντικό περιουσιακό εταιρικό στοιχείο. Κατανοώντας όμως ότι για τον Δήμο Παλλήνης έχει σοβαρό σημειολογικό χαρακτήρα, προτείνουμε την αξιοποίησή της από την εταιρία μας επί 35 χρόνια με αφετηρία την έναρξη λειτουργίας της Π.Ο.Α.Π.Δ και την παράδοσή της στον Δήμο Παλλήνης. Η δέσμευση μας αυτή θα γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο με έννομη σχέση που από κοινού θα επιλέξουν οι νομικοί παραστάτες των δύο μερών.

2.3. Οι χρήσεις που προτείνονται στην υπό έγκριση πολεοδομική μελέτη είναι συγκεκριμένες και αυτές που εγκρίθηκαν στο Π.Δ. 288/2011. Η επιλογή και ποσόστωση των χρήσεων της Π.Ο.Α.Π.Δ. που τελικά θα υλοποιηθεί από τις ήδη επιτρεπόμενες θα εξαρτηθεί από το μελλοντικό οικονομικό – φορολογικό περιβάλλον, την ζήτηση των χρήσεων στο κλάδο των ακινήτων και την επιλογή του ιδιοκτησιακού σχήματος της μελλοντικής ανάπτυξης.

Διευκρινίζουμε ότι οι περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις έχουν ήδη λάβει υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο επιτρεπόμενων χρήσεων και έχουν ήδη εγκριθεί και θα εξειδικευτούν περαιτέρω κατά την φάση της άδειας δόμησης του έργου, Μέσα στις προτεινόμενες χρήσεις είναι και αυτή μιας μικτής εγκατάστασης με χρήσεις γραφείων.

2.4. Αναφορικά με την αλληλογραφία του 2009 μεταξύ της εταιρίας μας και του τότε Δήμου Παλλήνης επιτρέψτε μας να σας αναφέρουμε ότι αυτή ανάγεται σε μια απολύτως διαφορετική οικονομική πραγματικότητα που στηριζόταν σε άλλες παραμέτρους.

Οι σχετικές προτάσεις μας που απέδιδαν τις τότε υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, περιέχονται σε πρωτοκολλημένα δημόσια έγγραφα με περιεχόμενο, που δεν υλοποιήθηκε και δεν εφαρμόστηκε, αλλά σήμερα είναι σαφώς εκτός πραγματικότητας και άνευ αντικειμένου γιατί η οικονομική κατάσταση έχει πλήρως διαφοροποιηθεί.

2.5. Με την ευκαιρία της παρούσας επιτρέψτε μας να επισημάνουμε ότι τα τεχνικά ζητήματα του κεφαλαίου 4.2 (α, β, γ, δ, ε) της υπ’ αριθ. 101/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης δεν έχουν έρεισμα στα στοιχεία της μελέτης και έχουν ληφθεί υπόψη στο (ζ) σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΟ.

Κύριε Δήμαρχε,

Η εταιρία μας έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, που απορρέουν από τις δυνατότητες της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της και, όπως κατανοείτε, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία απαιτήσεων εκ μέρους του Δήμου και διαπραγματεύσεων γιατί αυτό θα ήταν νομικά και ηθικά ανεπίτρεπτο και θα ευρίσκεται εκτός των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό και των καλών προθέσεων των δύο μερών, που έχουν εκδηλωθεί με την πρόσφατη αλληλογραφία μας, επιτρέψτε μας να προτείνουμε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο θα καταγραφούν οι προτάσεις και δεσμεύσεις των μερών για την υλοποίηση και λειτουργία ενός τόσο σημαντικού έργου για την περιοχή του Δήμου Παλλήνης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Μετά τιμής,

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Ιωάννης Μωραΐτης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Οι προτάσεις του Δήμου Παλλήνης προς την εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Α) Για την πρόληψη προβλημάτων (όχλησης) από την λειτουργία της επένδυσης και ιδιαίτερα για την αποφυγή δημιουργίας οχλήσεων σε παρακείμενες περιοχές αμιγούς κατοικίας :

1. Να ληφθούν μέτρα αποφυγής διαμπερούς κυκλοφορίας μέσα από τον οικιστικό ιστό.

2. Να ληφθεί πρόνοια για επαρκείς θέσεις στάθμευσης και

3. Να δημιουργηθούν ζώνες προστασίας ( π.χ. υψηλή φύτευση) προς τις πλευρές των περιοχών αμιγούς κατοικίας

Β) Για την αντιμετώπιση των υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων και ιδιαίτερα αυτών της ανεργίας και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί για την επιχειρηματικότητα :

1. Να δεχθεί η εταιρεία σύναψη συμφωνίας για την προστασία της τοπικής αγοράς εργασίας με διασφαλισμένες θέσεις εργασίας, σε ένα εύλογο ποσοστό, για τους κατοίκους του Δήμου Παλλήνης και

2. Να δεχθεί η εταιρεία την θέσπιση προνομιακών όρων για την κατ’ αρχήν μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στα όρια του Δήμου ή νέων επιχειρήσεων από κατοίκους του Δήμου Παλλήνης,

Γ) Για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στον ευρύτερο χώρο υλοποίησης της επένδυσης:

1. Η εταιρεία προκειμένου να είναι ουσιαστική η εκπλήρωση της προτάσεως για κατασκευή έργων στο πλαίσιο της εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης με δικούς της οικονομικούς πόρους και δαπάνες, να εκτελέσει έργα σε ολόκληρο το Δήμο και σε διάφορα σημεία αυτού που θα της υποδειχθούν με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της επένδυσης και εξαιρουμένης ρητώς και με συνυπολογιζόμενης της χρηματοδότησης έργων εντός των Κ.Χ. της επένδυσης.

Εξειδικεύοντας αυτή την πρόταση, προτείνω την εκτέλεση έργων προϋπολογισμού τουλάχιστον 6.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου εγκεκριμένες από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Να δεχθεί η εταιρεία σύναψη συμφωνίας για παραχώρηση χώρων του εργοστασίου Καμπά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για εκδηλώσεις του Δήμου.

3. Στην ανακατασκευή – διαμόρφωση του παλαιού εργοστασίου του Καμπά όπως και στην αντίστοιχη ανακατασκευή του παλαιού εμπορευματικού σταθμού να ληφθεί πρόνοια για εκπαιδευτικές – μουσειακές χρήσεις για την προστασία της τοπικής πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς.

4. Να δημιουργηθεί με έξοδα της εταιρείας ο προβλεπόμενος στο άρθρο 4, παρ. 4 της ΣΜΠΕ οικολογικός αμπελώνας και να συνδεθεί η λειτουργία του με τις εκπαιδευτικές – μουσειακές χρήσεις του εργοστασίου Καμπά.

5. Στο ίδιο πλαίσιο εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να παραχωρήσει στο Δήμο Παλλήνης με συμβολαιογραφική πράξη τη Βίλλα Καμπά μετά από συντήρηση και επισκευή της.»

Η πρώτη σελίδα του ΝΕΟΛΟΓΟΥ με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παλλήνης για την ΠΟΑΠΔ Κάντζας, επί δημαρχίας Σπύρου Κωνσταντά. (Ιούνιος 2009)

Spiroulina PLATENSIS ... το όπλο της φύσης για την τριχόπτωση!