Γ. Σωφρόνης: “Προτεραιότητα του νέου Καλλικράτη, η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων”

“Πριν από λίγες ημέρες συμμετείχα στις εργασίες του ειδικού Θεματικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στο Βόλο, με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους». Στο Συνέδριο αυτό τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. Από τις θέσεις που παρουσιάστηκαν, προέκυψαν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα.” 

Γεώργιος Σωφρόνης 

Δήμαρχος Σαρωνικού

Πριν από λίγες ημέρες συμμετείχα στις εργασίες του ειδικού Θεματικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στο Βόλο, με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους».

Στο Συνέδριο αυτό τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. Από τις θέσεις που παρουσιάστηκαν, προέκυψαν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα.

Κατ’ αρχήν διαπιστώθηκε ότι, αν και η συζήτηση για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί από πλευράς της:

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αλλαγής του Εκλογικού Νόμου που να αφορά την εκλογή των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, πέρα από την αόριστη θέση περί εφαρμογής της απλής αναλογικής

Με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί το νέο μοντέλο οργάνωσης, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, αλλά και να αντιμετωπιστούν τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα της Αυτοδιοίκησης.

Πώς θα ενισχυθεί η καταστατική θέση και ο ρόλος των Αιρετών.

Με ποιον τρόπο θα συμβάλλουν οι Δήμοι στην προσπάθεια της χώρας για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σε αντίθεση με την Κυβέρνηση, τα αιρετά όργανα της Αυτοδιοίκησης έχουν διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θέσεων και προτάσεων, το οποίο απαντά στις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες της χώρας.

Έχουμε την ξεκάθαρη άποψη ότι το σύστημα εκλογής Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων δεν αποτελεί προτεραιότητα, αν δεν έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση στο μοντέλο οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Για την ενίσχυση της οικονομικής και λειτουργικής αυτοτέλειας των Δήμων, προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών, θεωρούμε αναγκαίο να προχωρήσει η φορολογική αποκέντρωση με φορολογικές ελευθερίες, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πολίτη, με μηχανισμό αναδιανομής για άρση των ανισοτήτων μεταξύ μεγάλων και μικρών Δήμων. Απαιτούμε την εφαρμογή ενός προγράμματος υποστήριξης της μεταρρύθμισης με διασφαλισμένους πόρους και προσωπικό, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του Καλλικράτη.

Την απόδοση στους ΟΤΑ του 10% από τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου, τη δραστική μείωση των επιτοκίων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Καθώς και τη δημιουργία ενός νέου Aναπτυξιακού Προγράμματος της Τ.Α., που θα συμπληρώνει το ΕΣΠΑ και μπορεί να χρηματοδοτείται από τη νέα γενιά παρακρατηθέντων, το ΠΔΕ, την ΕΤΕΠ και το Πράσινο Ταμείο.

Δεν επιθυμούμε τη μεταφορά του άδικου ΕΝΦΙΑ στην Τ.Α. όπως είναι σήμερα, αλλά πιστεύουμε στη θεσμοθέτηση ενός νέου φόρου ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αφού αυτός ο φόρος θεωρείται ο πλέον δίκαιος φόρος και θα είναι και ανταποδοτικός.Σ

Τέλος, θεωρούμε ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να δώσει βάρος στην ανάπτυξη. Χωρίς τοπική ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ανάπτυξη και συνοχή.
Αποτελεί πάγια θέση της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού ότι οι Δήμοι πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα και τις επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης.

Όσον αφορά στο ΕΣΠΑ, απαιτούμε κατά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής του, να διασφαλιστούν διακριτές κατηγορίες δράσης με δικαιούχους τους Δήμους σε όλα τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα «οριζόντιο» Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τ.Α.

Όλες αυτές οι θέσεις θα εξειδικευτούν το Δεκέμβριο στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Στο Συνέδριο αυτό ο Δήμος μας θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις, που υπηρετούν το όραμά μας για μια ισχυρή και ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα υπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.