Συζητείται στο Δήμο Παλλήνης η πολεοδομική μελέτη της ΠΟΑΠΔ στο Κτήμα Καμπά

Δύο θεσμοθετημένα όργανα του Δήμου Παλλήνης καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 επί της προτάσεως της πολεοδομικής μελέτης της ΠΟΑΠΔ στο Κτήμα Καμπά.Δύο θεσμοθετημένα όργανα του Δήμου Παλλήνης καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 επί της προτάσεως της πολεοδομικής μελέτης της ΠΟΑΠΔ στο Κτήμα Καμπά. Το μεσημέρι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης.

Η εισήγηση της δημοτικής αρχής επί του θέματος θα στηριχθεί κατά βάση στην αξιολογική κρίση του μελετητικού γραφείου «Ι. ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» το οποίο, με απευθείας ανάθεση επιλέχθηκε να παράσχει «Υπηρεσία συμβούλου για την αξιολόγηση της πρότασης πολεοδόμησης ως ΠΟΑΠΔ, της έκτασης του Κτήματος Καμπά στην Κάντζα Αττικής Δήμου Παλλήνης» έναντι ποσού 23.370,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με την τεχνοοικονομική του προσφορά.»