Σε εξέλιξη, η διαδικασία αναμόρφωσης των Δασικών Χαρτών σε περιοχές της Ραφήνας

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Συλλόγων, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των πράξεων της διοίκησης στους νέους δασικούς χάρτες, με βάση τις οποίες εκτάσεις απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν το 1975, με αποτέλεσμα αυτές να μη θεωρούνται ότι διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προχώρησε στη συγκέντρωση και την κατάθεση των απαιτούμενων στοιχείων για την αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών στις περιοχές Περιβολάκια, Διασταύρωση, Πανόραμα, Σκαλοπάτι, Άγιος Χαράλαμπος:

Συγκεκριμένα των διοικητικών πράξεων, για τις περιοχές Διασταύρωση και Περιβολάκια, όπως αυτές απαριθμούνται στο ΦΕΚ 2773/Β/8-7-2020, και συγκεκριμένα για τις οικοδομικές άδειες προ του 1975:

1. Αντίγραφα οικοδομικών αδειών.

2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογήν άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

Στόχος και σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η ανάδειξη του μεγάλου πλήθους αυτών, που έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιοχών να έχει απωλέσει το δασικό του χαρακτήρα.

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου στο διαβιβαστικό έγγραφό του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής βάση της Υ.Α 64663/2956/03.07.2020 Μέρος Α, άρθρο 2 παρ. 1 έως 3 και σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, διοικητικές πράξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και συγκεκριμένα:

1. Αποσπάσματα κυρωμένων Κτηματολογικών στοιχείων, Αρχικής (Ετών 1930-1934) και Συμπληρωματικής (Έτους 1955) Διανομής Αγροκτήματος Ραφήνας, ΕΝΤΟΣ ορίων εποικισμού που αποτελούνται από πίνακες και διαγράμματα.

2. Χάρτη κλίμακας 1:5.000 στο ΕΓΣΑ’87 και στον οποίο αποτυπώνονται:

α) Το όριο της προς αναμόρφωσης έκτασης (ΜΠΛΕ περίγραμμα)

β) Κοινόχρηστα Κληροτεμάχια (ΚΟΚΚΙΝΟ περίγραμμα)

γ) Τα εκτός αναμόρφωσης Τεμάχια 1372, 1324 και 1333γ Δάση τ. Κοινότητας Ραφήνας.

Τα παραπάνω με στοιχείο (1) αφορούν Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα κληροτεμάχια, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), οι οποίες έχουν αποδοθεί για αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας (Οριστικοί Τίτλοι κυριότητας). Αποφάσεις κύρωσης διανομών για το σύνολο των εκτάσεων που αποτυπώνονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.